Puoluekokouksen päätöslauselma

Puoluekokouksen päätöslauselma, hyväksytty 4.2. 2017

1. Periaateohjelmavaliokunta esittää puoluekokoukselle, ettei puoluehallituksen esitystä periaateohjelmaksi hyväksytä periaateohjelmana, vaan se hyväksytään politiikan suuntaviivoja linjaavana asiakirjana nimellä ”Tulevaisuus ja uudet haasteet – suuntaviivoja SDP:n 2020-luvun politiikalle”. Hyväksyttävä asiakirja ei siis korvaa vuonna 1999 hyväksyttyä puolueen periaatejulistusta.

2. Samalla periaateohjelmavaliokunta esittää puoluekokoukselle, että puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta valmistelemaan uuden periaatejulistuksen puoluekokoukseen 2020. Nyt hyväksyttävä asiakirja ”Tulevaisuus ja uudet haasteet – suuntaviivoja SDP:n 2020-luvun politiikalle”, muu periaateohjelman valmistelutyössä syntynyt aineisto ja tämä päätöslauselma toimivat puoluekokouskauden 2017-2020 periaateohjelmavalmistelun ohjaavana ja taustoittavana asiakirjana.

3. Mikäli puoluekokous hyväksyy aloitteen 208 mukaisen pitkän poliittisen ohjelman valmistelun, esittää periaateohjelmavaliokunta, että nyt hyväksyttävä linjaus ” Tulevaisuus ja uudet haasteet – suuntaviivoja SDP:n 2020-luvun politiikalle”-toimii tämän poliittisen ohjelman valmistelun ohjaavana ja taustoittavana asiakirjana.

4. Lisäksi periaateohjelmavaliokunta esittää puoluekokoukselle, että periaatejulistuksen valmistelu käynnistetään heti puoluekokouksen 2017 jälkeen avoimena valmisteluprosessina, mihin joukkoistetaan koko puolueen kenttä. Valmistelutyön tulee perustua riittävään tausta-analyysiin suomalaisen ja kansainvälisen sosialidemokratian kehityksestä muutoksessa olevan maailman ilmiöistä sekä selkeän ajatuksen siitä, miten nykyistä periaatejulistuksen sisältöä tulisi kehittää. Valmistelussa tulee huomioida:

– Globalisaation uudet kehityspiirteet ja vaikutus luokka- ja valtarakenteisiin

– EU:n talouspolitiikka sekä finanssikapitalismin ja reaalitalouden eriytymisen ongelmat

– Kestävä kehitys ja sen sisältämä talouskasvun ekologisen kestävyyden vaatimus ja sitä edistävä globaali talousjärjestelmä sekä kokonaisuuteen kuuluva sosiaalisesti kestävä kehitys eli hyvinvointi.

– Uudistuvan teknologian, kuten digitalisaation ja robotisaation vaikutukset työelämään ja talouteen sekä kansalaisyhteiskunnan digitaalinen murros

– Rauhan ja ihmisoikeuksien edistäminen muuttuvassa maailmassa

– Kansanvaltaisen työväenliikkeen ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vastaus populismin ja autoritaarisuuden nousuun

5. Tavoitteena on tiivis periaatejulistus. Periaateohjelmavaliokunta esittää puoluekokoukselle, että se velvoittaa puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston valvomaan periaatejulistuksen ja mahdollisen poliittisen tavoiteohjelman valmistumista ja ottaa työn tulokset välitarkasteluunsa viimeistään keväällä 2018. Jäsenille ja osastoille varataan riittävä aika kommentoida molempien ohjelmien sisältöjä. Samalla puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja valtuuston varmistamaan, että uusi periaatejulistus ja mahdollinen pitkä poliittinen ohjelma muodostavat yhtenäisen ja ehyen kokonaisuuden puolueemme politiikan perustaksi.