Puoluekokouksen kannanotto SDP:n periaateohjelman uudistamistyön suuntaviivoiksi

Puoluehallituksen esitys 24.4.2014

SDP käynnistää periaateohjelman uudistamiseen tähtäävän prosessin Seinäjoen puoluekokouksesta. Tavoitteena on hyväksyä seuraavassa puoluekokouksessa puolueelle uusi periaateohjelma. Periaateohjelmassa tulee tarkastella SDP:n aateperintöä ja siihen tarvittavia muutoksia, esitellä modernit periaatteet sekä luoda puolueelle ohjelmaluonteinen poliittinen periaatteisiin pohjautuva tavoiteosa.

Periaateohjelmatyöprosessiin tulee osallistaa niin puolueen jäsenet kuin kansalaiset joukkoistamisen mahdollistamin eri työtavoin. Työprosessissa tulee myös pohtia, miten jatkossa periaateohjelman päivitystyö olisi viisasta tehdä? Periaateohjelmatyössä tulee syventää ja läpikäydä mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

 1. SDP:n arvojen vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus määrittely suhteessa nykyaikaiseen globaalin arvomaailmaan ja kansalaisten käsityksiin.
 2. Työn merkityksen sekä työelämän ja työmarkkinoiden rakennemuutoksien mukaan lukien työn polarisaatio-ilmiön tuomat haasteet SDP:n periaatteille. Yrittämisen ja itsensä työllistämisen rooli sosialidemokraattisessa työn käsitemäärittelyssä.
 3. Globaalin eettisen markkinatalouden ja politiikan suhde kansainväliseen kapitalismiin. Markkinoiden säätelyn ja talouden demokratian suhde SDP:n periaatteisiin.
 4. Suomalaisen sosiaaliturvan periaatteiden kohtaamat haasteet EU-ympäristössä esimerkiksi miten yhteen sovitetaan asumis- ja syyperusteinen sosiaaliturva. Miten jatkossakin voidaan pitää huolta maan köyhimmistä?
 5. Demokratian ja oikeusvaltion tulevaisuus osana SDP:n periaateohjelmaa.
 6. Kansainvälisen ja eurooppalaisen sosialidemokratian sekä vasemmistopolitiikan tulevaisuuden visiot ja suomalaisen sosialidemokratian suhde siihen.
 7. Suomalaisen työväenliikkeen tulevaisuus ja yhteistyö osana sosialidemokraattista arvoperintöä.
 8. Lasten kasvatus, perheen rooli, väestön ikääntyminen ja sosialidemokratian ratkaisut. Mitä lapsiköyhyydelle ja hyvinvointieroille Suomessa voidaan tehdä?
 9. Sivistys-, kasvatus-, opetus osana sosialidemokraattisia periaatteita. Digitalisaation mukanaan tuomat muutokset sosialidemokraattiseen sivistyskäsitteeseen.
 10. Kestävän kehityksen, ympäristö- ja ilmastoasioiden huomioiminen osana SDP:n periaatteita.
 11. Kansainvälisen solidaarisuuden merkitys SDP:n periaateohjelmassa. Mitä globaali muuttoliike ja siihen liittyvät ihmisoikeusasiat edellyttävät SDP:n periaatteelliselta ajattelulta?