Puoluekokouksen kannanotto SDP:n periaateohjelman uudistamistyön suuntaviivoiksi

Hyväksytty SDP:n 44. puoluekokouksessa 10.5.2014, Seinäjoki

SDP käynnistää periaateohjelman uudistamiseen tähtäävän prosessin Seinäjoen puoluekokouksesta. Periaateohjelma on jäsenten aktivoimisen ja sitouttamisen väline, linjan kuvaus ulkopuolisille sekä jäsenistön tahdon ilmaus politiikan suunnasta. Tavoitteena on hyväksyä seuraavassa puoluekokouksessa puolueelle uusi periaateohjelma. Periaateohjelmassa tulee tarkastella SDP:n aateperintöä, määritellä modernit periaatteet ja laatia poliittisiin periaatteisiin pohjautuva tavoiteosa.

Periaateohjelmatyöprosessiin tulee innostaa mukaan puolueen jäsenet, sisarjärjestöt sekä kansalaiset. Periaatekeskustelua tukemaan tuotetaan alla mainittuihin teemoihin liittyen keskusteluaineistoja. Osallistamiseen käytetään myös mm. kyselyitä ja verkkokeskusteluja.

Periaateohjelman valmistelun ohjeellinen aikataulu:

2014: Työväen Sivistysliitolta pyydetään yhdessä muiden tahojen kanssa suunnitelmaa osallistavien keskustelutilaisuuksien järjestämiseksi ja aineiston tekemiseksi. Keskustelutilaisuudet järjestetään paikallisesti, yhteistyössä ensisijaisesti puoluejärjestöjen kanssa.

2015: Paikalliset keskustelutilaisuudet jatkuvat yhteistyössä sisarjärjestöjen kanssa. Perustetaan työryhmä kokoamaan kentältä tullutta aineistoa ja laatimaan ohjelmaluonnosta.

2016: Järjestetään laaja ammattiyhdistys- ja kansalaisjärjestökierros. Järjestetään teemallisia kansalaisjärjestöfoorumeita, ja osallistumista jatketaan verkossa. Puoluehallituksen ensimmäinen esitys periaateohjelmaksi on valmiina syksyllä 2016 ja lähetetään kenttäkierrokselle.

2017: Kenttäkierroksen jälkeen puoluehallitus hyväksyy lopullisen esityksen periaateohjelmaksi. Puoluekokous käsittelee periaateohjelman.

 Periaateohjelman teemat:

Periaateohjelmatyön läpäisevinä teemoina tulee olla yhteiskunnallinen tasa-arvo muun muassa eri väestöryhmien ja sukupuolten välillä sekä kestävä kehitys.

Periaateohjelmatyössä tulee syventää ja läpikäydä muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

 1. Työ
Luodaan ratkaisuja tasapainoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteuttamiseksi. Työntekijän oikeudet on turvattava työsuhteen muodosta riippumatta. Tämä edellyttää paitsi riittävää sääntelyä, myös sen toteutumisen valvontaa. Lisäksi osion tulee sisältää yrittäminen ja itsensä työllistäminen työelämän kokonaisuudessa sekä työvoiman jatkuvasti kasvavan globaalin liikkuvuuden vaikutukset.

2. Markkinaliberalismi
Liikkeessä on käytävä keskustelu julkisen sektorin sisälle tuodun markkinaliberalismin tosiasiallisista seurauksista. On luotava tulevaisuuden suuntaviivat sille, kuinka julkishallinnon toiminta erotetaan yksityisen yritysten toimintamuodoista siten, että julkisen sektorin tärkeimmäksi tehtäväksi voidaan nostaa universalismi eli se että samat laajat perusoikeudet kuuluvat kaikille.

 3. Yhteistyön liike
Määritellään yhteisen työväenliikkeen kokonaisuus valtakunnallisesti, Euroopassa ja globaalisti sekä osana kansainvälisiä yhteisöjä.

 4. Hyvinvointi ja toimeentulo
On ymmärrettävä, mitä köyhyys ja yksinäisyys merkitsevät nykyaikana. On arvioitava koko nykyisen hyvinvointijärjestelmän kokonaisuus muun muassa väestöryhmien terveyserojen näkökulmasta. On koottava elämänkaaren mahdolliset kipukohdat sekä luotava ratkaisut niiden suojaksi. Samalla on luotava tulevaisuuden ratkaisuja toimeentulon takaamiseksi jokaiselle. On määriteltävä, mitkä ovat kansalaisen yhtäältä oikeudet ja toisaalta velvollisuudet hyvinvointivaltiossa.

5. Talousjärjestelmä
Luodaan raamit yhteiselle talousajattelulle työväenliikkeessä. Tässä yhteydessä määritellään valtion aktiivisuus talouspoliittisena toimijana, täystyöllisyyspolitiikan toteuttajana sekä kysynnän vahvistajana. Lisäksi pohditaan sekatalousjärjestelmän eri muotoja ja yksityisen ja julkisen tuotannon rooli osana hyvinvointivaltion palvelutuotantoa. Avataan kuntatalouden kokonaisuus sekä luodaan sille suunta niin, että kuntien tehtävät ja rahoitus olisivat yhteydessä toisiinsa.

 6. Demokratian tulevaisuus
Todetaan demokratian merkitys sosialidemokratian edellytyksenä sekä luodaan uusia keinoja vahvistaa aitoa yhteiskunnallista osallistumista alueellisesti, valtakunnallisesti, Euroopassa ja globaalisti. Luodaan uusia tapoja toteuttaa demokratiaa entistä vahvemmin puolueen sisällä.

 7. Jokaisen oikeus sivistykseen
Luodaan tulevaisuuden kasvatus-, opetus- ja sivistystyön tavoitteet ja suuntaviivat osana aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistamista.