Principdeklarationsutkast 15.10.2019

***Du kan kommentera deklarationsutkastet genom att klicka på avsnittet du vill kommentera. Lägg till din kommentar i fönstret som visas och klicka sedan på Lähetä (Skicka). Vi hoppas att du kommenterar med ditt eget namn och vid behov t.ex. med din partiföreningens namn.***

Ändringsfönstret: Genomstrykning (del), kursivering (i) och fetstil (b) tillägger HTML-koden i ändringsfönstret. Önskade ändringar syns när du har skickat kommentaren. Välj texten du vill ändra och tryck först efter det redigeringsknappen.

Principdeklaration 2020/version 15.10.2019 för behandling av medlemmarna

Alla människor föds som jämlika och unika individer med samma värde och rättigheter. Alla ska ha möjlighet att sträva efter ett gott liv och vara en värdig del av samhället.

Människan vill lära sig, delta och agera solidariskt. Vi kan fatta välgrundade val, bedöma konsekvenserna av våra handlingar och påverka vår livsmiljö. Tillsammans bär vi ansvar för en mer hållbar värld, för utvecklingen av våra samhällen och för varandra.

Den socialdemokratiska rörelsen hämtar sin styrka i människans förmåga att forma sin framtid. Människor kan tillsammans förändra världen genom demokratiska och fredliga metoder och genom att lita på varandra. Socialdemokratin är en bildningsrörelse. Den är en folkrörelse och en del av den internationella arbetarrörelsen som står på de svagas sida i sin strävan att utrota fattigdom och utanförskap.

Målet är ett samhälle där människor är fria från övermakt, nöd och rädsla och där det finns tillit mellan dem. Alla som vill vara med och bygga en framtid som bygger på en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling är välkomna i den socialdemokratiska rörelsen.

Socialdemokratin är en rörelse för fred och internationellt samarbete som avstår från alla former av våld och tankar som förnekar det mänskliga värdet, och vill stärka demokratin och rättsstaten i samarbete med andra likasinnade krafter. Målet är en värld där det råder varaktig fred – en värld som inte bygger på vapen och våldsanvändning utan på avtal och samarbete.

Värderingar och människosyn

Frihet, solidaritet och jämlikhet är grundläggande värden i ett bra samhälle. Dessa värden bidrar till hur individen upplever sin värdighet som medlem i en gemenskap och som en fullvärdig medborgare. Människan är både unik som person och som en del av gemenskapen.

Friheten är en drivkraft som förändrar samhället. Friheten stärker de mänskliga resurserna så att hen kan förverkliga sig själv och stärka gemenskapen i samspel och jämbördig med andra. I ett solidariskt och rättvist samhälle stärks friheten samtidigt som den stärker oss. Ingen har rätt att agera på bekostnad av andras frihet, och samhället har inte rätt att kränka den personliga integriteten. Frihet ger makt, men makten ska inte användas för att skapa frihet för de få.

Välfärdsstaten är ett samfund med friheter, skyldigheter och lika möjligheter där det råder en balans mellan rättigheter och skyldigheter. I ett demokratiskt samhälle råder det yttrande- och åsiktsfrihet. Ett samhälle som bygger på tillit och solidaritet har ett varaktigt berättigande, eftersom det hålls samman varken av tvång eller våld.

Varje människa, oberoende av sin bakgrund och sina egenskaper, har rätt till ett bra liv. Socialdemokratin främjar jämlikhet som undanröjer hinder, skapade av maktstrukturer, fördomar och vedertagna bruk. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt över generationsgränserna. Varje generation skyddar nästa generations rätt att födas fri och jämlik och bidra till utvecklingen av sin tids samhälle. 


En ekologiskt hållbar och trygg värld i samarbete

Mänskligheten är född ur naturen och naturen ger också förutsättningar för liv. Legitimiteten i samhällets verksamhet vilar på dess förmåga att skydda miljön och klimatet, både för människan och för andra arter.  

Mänsklig verksamhet har påverkat allt liv på jorden. Strävan efter ett bättre liv och välbefinnande är berättigat och motiverat. Samtidigt har strävan efter en ständig materiell ekonomisk tillväxt i kombination med girighet gjort att hela ekosystem riskerar att bli oåterkalleligt omintetgjorda. Det är absolut nödvändigt att vi håller den mänskliga verksamheten inom gränserna för jordens bärkraft. Denna förändring kommer att ha stor inverkan på alla samhällen. Därför måste en övergång mot en mer hållbar framtid genomföras rättvist inom och mellan våra samhällen. Det är det enda sättet att trygga välfärden för alla i världen.

Gränsöverskridande miljöutmaningar och andra hot mot vår säkerhet kan lösas genom gemensamma ansträngningar av ansvarsfulla samhällen. I en värld av ömsesidigt beroende kan varaktiga lösningar nås endast genom mellanstatligt gränsöverskridande samarbete som bygger på en multilateral, regelbaserad ordning och starka gemensamma institutioner.  

Det ökande ömsesidiga beroendet i världsekonomin, samarbete och nya former av gemenskap som gjorts möjligt genom information som överförs i realtid har på ett oåterkalleligt sätt förändrat den internationella och nationella arbetsfördelningen. Det skapar möjligheter men kräver starkare internationell reglering.  

Socialdemokratin är en miljörörelse som arbetar för att bevara planetens livskraft, stoppa klimatförändringen och skydda den biologiska mångfalden. Vi utnyttjar vetenskap, forskning, kreativitet och uppfinningsrikedom för att snabbt övergå till en hållbar samhällsutveckling. Socialdemokratin har som mål att skydda alla arter och minska lidande.

Globala problem kan inte undvikas genom isolering. Klimatförändringen, kapprustningen, överkonsumtionen och ojämlikheten kan endast besegras genom gränsöverskridande samarbete. Socialdemokratin bidrar till ett starkare och mer demokratiskt internationellt samhälle och global styrning.   


Ett socialt hållbart samhälle

Alla bör ha lika rättigheter att delta i samhället, i demokratiskt beslutsfattande och att arbeta. Centralt för denna delaktighet är sociala, bildningsmässiga och kulturella rättigheter samt rätten till inflytande genom politisk och facklig organisering.

En individ behöver stöd från gemenskapen för att uppnå sin fulla potential. Utbildning och bildning befriar från okunnighet och utgör grunden för individen att förverkliga sig själv som en fullvärdig medlem av samhället. Bildning är förmågan att delta i samhället och tänka fritt. Utbildning och kompetens banar väg för ekonomiskt oberoende. Denna väg ska vara öppen hela livet ut.

Allt arbete är värdefullt. Arbete är en form av socialt deltagande. Det skapar   de tillgångar i samhället som används för att bygga välstånd. Allt arbete och all aktivitet är inte förvärvsarbete. Förutom försörjning erbjuder arbete meningsfullt livsinnehåll, känslor av framgång och samhällstillhörighet. Alla bör erbjudas en möjlighet att delta i samhället efter egen förmåga, utan att fysiska eller andra egenskaper begränsar det.

När arbetet förändras, måste grundskyddet kunna tillgodose allt mer individuella behov och samtidigt stödja allas aktiva deltagande. Samhället kan inte ta ansvar för människors uppehälle. Av denna anledning måste förvärvsarbetet även i framtiden ge en lön som man kan leva på.  

Nya sätt och strukturer måste utvecklas som skapar möjligheter för en demokratisering av arbetslivet, stödjer utvecklingen av ens eget arbete samt arbetsplatsen och hjälper till att hitta balans mellan arbete och fritid. Anställda måste även i fortsättningen kunna dra nytta av ökad arbetseffektivitet och det mervärde som deras arbetsinsats ger.

Den nya tekniken skakar om samhällets grundvalar och samspelet mellan människor. Det fria flödet av information är en viktig princip. Samtidigt måste individens rättigheter tryggas i såväl den fysiska som den digitala världen där den information som samlas in redan nu utgör en del av vår identitet. Samhället ska inte försöka stoppa förändringen utan styra den i en rättvis riktning. Att använda ny teknik kräver etisk och moralisk vägledning samt stark demokratisk styrning.

Socialdemokratin vill garantera alla rätt till livslång bildning och kultur. Vi vill att alla ska ha möjlighet att genom sitt arbete delta i samhällets utveckling. Vi vill ge alla möjlighet att kontrollera användningen och utnyttjandet av personliga data. I en ny tid driver vi modigt på ny reglering för att skydda individen.  


En hållbar och rättvis ekonomi

Ekonomins globalisering och den tekniska utvecklingen har bidragit till ekonomisk ojämlikhet. Det e kapitalistiska ekonomiska systemets grundläggande egenskaper, nämligen att ställa koncentrationen av förmögenhet i allt färre händer och de privata profitsträvandena framom gemensamma behov, utgör fortfarande ett hinder för utvecklingen av en hållbar och rättvis ekonomi. Globala storföretag har kunnat få regeringar och arbetstagare från olika länder att konkurrera mot varandra. Samtidigt har vissa företag, särskilt de som bedriver digital affärsverksamhet, lyckats få en dominerande marknadsställning genom sina plattformar och den information som samlas in gällande användarna.  

De demokratiska systemens funktion är hotad, när den makt som förmögenheten skapat koncentreras till allt färre och människors förtroende för att samhället är rättvist rubbas. För att öka välfärden är det nödvändigt att ta hand om alla medlemmar i samhället, minska ojämlikhet och utjämna inkomstskillnaderna.

Både löntagaren och småföretagaren ska ha rätt till en rättvis ersättning för sitt arbete och rätt att delta i arbetsmarknaden eller konkurrensen med rättvisa regler.

Ett starkt civilsamhälle är en del av välfärdsstaten. Det bidrar till deltagande och kompletterar offentliga och privata företagstjänster. Målet för den demokratiska socialismen är ett samhälle där den offentliga makten som utövas av fria och jämställda människor, har en dominerande ställning i förhållande till marknaden och privata vinstintressen. Basservice som är viktig för människors välvärd samt centrala funktioner för ett fungerande samhälle bör anordnas i offentlig regi. I detta samhälle sträcker sig demokratins principer även till det ekonomiska livet.  

Begreppet ekonomi måste utvidgas. Syftet med en feministisk ekonomisk politik som socialdemokraterna främjar är att såväl vårdarbete som andra delar av ekonomin som för närvarande förblir osynliga, integreras i den ekonomiska politiken och dess utvärdering.

Beskattning är ett centralt instrument för att minska ojämlikheterna i samhället. Genom den finansieras välfärdssamhällets tjänster och inkomstöverföringar och även rättsstatens institutioner som garanterar grundläggande och mänskliga rättigheter för alla. Rättvis beskattning innebär att höga inkomster beskattas mer än lägre inkomster och att lika stor inkomst och förmögenhet beskattas lika. Skattebaserna bör hållas kompakta, så att skatteflykt och aggressiv skatteplanering förhindras både i hemlandet och internationellt.

Socialdemokratin försöker ingripa i marknadens funktioner alltmer föregripande genom att forma ekonomiska strukturer så att rättvis konkurrens, en säker behandling av personliga data och en rättvis fördelning av information och välstånd säkerställs. Det förutsätter gränsöverskridande samarbete och reglering. 


Igår, idag, imorgon

Socialdemokratins färd började som en frihetsrörelse för de förtryckta. Idag omfattar den människor över hela världen. Socialdemokratin uppstod i 1800-talets klassamhälle som ett internationellt motstånd i en värld där ekonomin och den sociala förändringen skapade orättvisa och mänskligt lidande. I den världen saknade majoriteten mänskliga rättigheter för deltagande, äganderätt och anständiga arbetsvillkor.

Socialdemokratin utvecklades genom politisk, facklig, andelslags- och bildningsverksamhet. Det socialdemokratiska idéarvet har förutom socialistiska teorier vuxit fram ur antikens humana filosofi, kristen etik och upplysningens progressiva idéer.  

De nordiska länderna har världens mest omfattande välfärdsstater och lyckligaste samhällen, men många av de missförhållanden som fanns under förra århundradet är antingen fortfarande kvar eller på väg att återinföras. Vårt arbete är ännu inte avslutat, det kommer att fortsätta i vår strävan efter en mer hållbar och jämlik värld.  

Socialdemokratin är en fortgående målinriktad förändringsprocess. Denna principdeklaration är en del av ett långt kontinuum. Den återspeglar våra viktigaste mål i förhållande till vår tids utmaningar, men ger inte svar på allt det som vi har framför oss, eftersom arbetet fortsätter i förhållande till en föränderlig värld, individers och samhällens behov, överallt och hela tiden. Vårt arbete fortsätter, men frihet, jämlikhet och solidaritet är och förblir våra grundläggande värderingar.