Principdeklaration – Partistyrelsens förslag

MOT EN HÅLLBAR VÄRLD

Varje människa är unik och är född lika i värde och rättigheter. Alla ska ha rätt till bildning och möjlighet att eftersträva ett gott liv samt vara en uppskattad del av samhället.

Den socialdemokratiska rörelsen får sin styrka av människans förmåga att forma sin framtid. Tillsammans och med tillit till varandra kan vi förändra världen med demokratiska och fredliga metoder. Vi är kapabla att fatta väl övervägda beslut och påverka vår livsmiljö. Vi har tillsammans ansvar för en mer hållbar värld, för utvecklingen av våra samhällen och för varandra.

Socialdemokraterna är en del av den internationella arbetarrörelsen som står på de svagas sida i sin strävan att avskaffa fattigdom och utanförskap. Socialdemokraterna vill bygga en framtid som grundar sig på en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Socialdemokraterna bygger fred genom internationellt samarbete och strävar efter att stärka demokratin och rättsstaten tillsammans med andra likasinnade krafter. Målet är en värld där det råder varaktig fred – en värld som inte grundar sig på våldsanvändning utan på avtal och samarbete. Målet är ett samhälle där människor lever ett liv fritt från nöd och fruktan och där det råder ömsesidigt förtroende.

En fri människa i ett jämlikt samhälle

Frihet, solidaritet och jämlikhet är grundläggande värden i ett gott samhälle. När dessa värden uppnås, erfar människan sin betydelse som medlem i en gemenskap, som en fullvärdig medborgare. Människan är unik både som individ och som en del av gemenskapen.

Frihet är en drivkraft som förändrar samhället. Friheten stärker människans resurser så att hon kan förverkliga sig själv och stärka gemenskapen tillsammans och jämbördigt med andra. Ingen har rätt att agera på bekostnad av andras frihet, och samhället har inte rätt att kränka den personliga integriteten.

Ett solidariskt samhälle förverkligas bäst i välfärdsstater. De är samfund med friheter, skyldigheter och lika möjligheter. Där råder det en balans mellan rättigheter och skyldigheter samt yttrande- och åsiktsfrihet. Ett folkstyrt samhälle som bygger på tillit och solidaritet har ett varaktigt berättigande, eftersom det inte hålls samman av tvång eller våld.

Socialdemokratin bygger samhällen som på ett systematiskt sätt undanröjer maktstrukturer, fördomar och praxis som står i vägen för jämlikhet. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt såväl mellan samhällets medlemmar som över generationsgränserna. Varje generation skyddar nästa generations rätt att födas fri och jämlik och att bidra till utvecklingen av sin tids samhälle.  Solidaritet och frihet går hand i hand med rättvisa.

Samarbete tryggar miljön och samhällsutvecklingen

Mänsklig verksamhet har påverkat allt liv på jorden. Strävan efter ett bättre liv och välbefinnande är berättigat och motiverat. Samtidigt har strävan efter en ständig materiell ekonomisk tillväxt, i kombination med det kapitalistiska systemets snedvridningar, gjort att hela ekosystem riskerar att bli oåterkalleligt omintetgjorda. Det är absolut nödvändigt att vi håller den mänskliga verksamheten inom gränserna för jordens bärkraft. Mänskligheten får livets förutsättningar av naturen. Samhället får sin legitimitet genom att skydda miljön både för människor och andra arter.  

Socialdemokratin arbetar för att bevara planetens livskraft och skydda den biologiska mångfalden. Vi utnyttjar vetenskap, forskning, kreativitet och uppfinningsrikedom för en snabb övergång till en hållbar samhällsutveckling. Socialdemokratin har som mål att skydda alla arter och att möjliggöra arttypiskt beteende.

Övergången till en ekologiskt hållbar ekonomisk modell och en ekologiskt hållbar samhällsmodell påverkar alla samhällen och individer. Övergången måste ske på ett rättvist sätt med hänsyn till bärkraften både inom och mellan samhällen. Detta kräver snabba åtgärder, det är det enda sättet att trygga liv och välfärd för alla.

Ett självständigt Finland är en central utgångspunkt för socialdemokraterna. Globala problem kan inte undvikas genom isolering. Gränsöverskridande miljöutmaningar och andra hot mot vår säkerhet kan lösas på ett hållbart sätt endast genom ansvarskännande samhällens gemensamma ansträngningar. Samarbetet måste basera sig på en multilateral, regelbaserad världsordning och starka, gemensamma institutioner.

Bildning och arbete är vägen till delaktighet

Alla har lika rättigheter att arbeta samt att delta i samhället och det demokratiska beslutsfattandet. Centralt för denna delaktighet är sociala, bildningsmässiga och kulturella rättigheter samt rätten till inflytande genom politisk och facklig organisering.

Individen behöver stöd av gemenskapen för att uppnå sin fulla potential. Utbildning och bildning befriar från okunnighet och utgör grunden för individen att förverkliga sig själv som en fullvärdig medlem av samhället. Bildning är förmågan att delta i samhället och att tänka fritt. Utbildning och kompetens banar väg för ekonomiskt självständighet. Denna väg ska vara öppen för människan genom hela livet.

Allt arbete är värdefullt. Arbete är en form av samhälleligt deltagande. Arbete skapar de inkomster och tillgångar i samhället som behövs för att bygga välstånd. Förutom försörjning erbjuder arbete meningsfullt livsinnehåll och samhällstillhörighet. Socialdemokratin håller fast vid principen om att förvärvsarbete ska ge en lön som man kan leva på. Arbetaren ska få sin beskärda del av mervärdet som ökad produktivitet och den egna arbetsinsatsen skapar. Vi måste demokratisera arbetslivet, utveckla det egna arbetet och organisera arbetsplatserna på ett nytt sätt

samt sammanjämka arbete och fritid. Alla bör också ha rätt till fritid.

Allt arbete och all verksamhet är inte förvärvsarbete. Alla bör erbjudas möjlighet att delta i samhället efter egen förmåga, utan att fysiska eller andra egenskaper begränsar det.

En trygg vardag består av att man har tillit till samhälleliga tjänster som utgör ett skyddsnät inför nöd och sjukdom. I framtiden bör samhället kunna svara på allt mer individuella behov genom att stödja allas aktiva deltagande.

Ekonomin tjänar människan

Ekonomins globalisering och den tekniska utvecklingen har bidragit till ekonomisk tillväxt och minskat den absoluta fattigdomen globalt, men samtidigt har ojämlikheten ökat. Teknologin, digitaliseringen och globaliseringen förändrar arbetet samt förhållandet mellan tillväxt, produktivitet och välfärd. Människors förtroende för samhällelig rättvisa sviktar och de demokratiska systemen är hotade när makten som baserar sig på förmögenhet och marknadsposition koncentreras till allt färre, i enlighet med kapitalismens grundläggande egenskaper Samtidigt försvåras förverkligandet av en hållbar och rättvis ekonomi.

Den demokratiska socialismen strävar till en fortgående demokratisering inte enbart av ekonomin utan även andra livsområden genom att ta hand om alla medlemmar i samhället och minska ojämlikheten. Socialdemokraternas mål är ett samhälle där den offentliga makten som utövas av fria och jämlika människor bestämmer reglerna för hur marknaden fungerar. Det ekonomiska systemets legitimitet bygger på dess förmåga att öka människors välfärd jämlikt.

Tillhandahållandet av basservice och centrala samhälleliga stödtjänster, som är viktiga för människors välfärd, bör skötas av den offentliga sektorn eller genom offentlig styrning. Socialdemokraternas mål är att obetalt vård- och omsorgsarbete samt andra osynliga delområden av ekonomin ska synliggöras. Skatteintäkterna måste tryggas för de behövs för att finansiera service och tjänster och för att minska ojämlikheten. I ett rättvist samhälle beskattas höga inkomster mer än små inkomster, all inkomst och förmögenhet är föremål för beskattning.

Socialdemokratin vill säkerställa rättvis konkurrens och en rättvis fördelning av kunskap och förmögenhet. Denna tanke utgår ifrån att välfärdsstaten eftersträvar jämlikhet genom att påverka de ekonomiska ramarna och sätten att verka så att de är rättvisa genom att skapa lika möjligheter för alla. Detta kräver också gränsöverskridande samarbete och reglering.

Igår, idag och imorgon

Socialdemokratins färd började som en frihetsrörelse för de förtryckta. Idag omfattar den människor över hela världen. Socialdemokratin uppstod i 1800-talets klassamhälle som ett internationellt motstånd i en värld där ekonomin och den sociala förändringen skapade orättvisa, mänskligt lidande och ineffektivitet. I den världen sakande majoriteten anständiga arbetsvillkor, rätten till deltagande och ägande.

Socialdemokratin utvecklades genom politisk och facklig, aktivitet samt andelslags- och bildningsverksamhet. Det socialdemokratiska idéarvet har förutom socialistiska teorier vuxit fram ur human filosofi, kristen etik och upplysningens progressiva idéer.

De nordiska länderna har världens mest omfattande välfärdsstater och lyckligaste samhällen, men många av de missförhållanden som fanns under förra århundradet består fortfarande samtidigt som nya är på väg att växa fram Denna principdeklaration är en del av vårt idéarv som innebär en fortsättning av vårt samhälleliga reformarbete. Den återspeglar våra centrala mål i relation till aktuella utmaningar men ger inte svar på allt det som vi står inför.   Välkommen med i arbetet som fortsätter i en ständigt föränderlig värld för individers och samhällens frihet, jämlikhet och solidaritet.