Periaatejulistus – Puoluehallituksen esitys

KOHTI KESTÄVÄÄ MAAILMAA

Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Jokaisella tulee olla oikeus sivistykseen sekä mahdollisuus tavoitella hyvää elämää ja olla arvostettu osa yhteisöä.

Sosialidemokraattinen liike saa perusvoimansa ihmisen kyvystä muokata tulevaisuuttaan. Me pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen muuttamaan maailmaa. Olemme kykeneviä tekemään harkittuja valintoja ja vaikuttamaan elinympäristöömme. Meillä on yhdessä vastuu kestävämmästä maailmasta, yhteiskuntiemme kehittämisestä ja toisistamme.

Sosialidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä, joka asettuu heikommassa asemassa olevien puolelle ja pyrkii köyhyyden ja osattomuuden poistamiseen. Sosialidemokraatit haluavat luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan.

Sosialidemokraatit rakentavat rauhaa kansainvälisen yhteistyön keinoin ja pyrkivät vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota yhteistyössä muiden samaa tavoittelevien voimien kanssa. Tavoitteena on kestävän rauhan maailma, joka ei perustu voimankäyttöön, vaan sopimuksiin ja yhteistyöhön. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmiset ovat vapaita puutteesta ja pelosta ja heidän välillään vallitsee luottamus.

Vapaa ihminen tasa-arvoisessa yhteiskunnassa

Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Näiden arvojen toteutuessa syntyy kokemus omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä ja täysivaltaisena kansalaisena. Ihminen on sekä ainutkertaisen yksilöllinen että osa yhteisöä.

Vapaus on yhteiskuntaa muuttava liikevoima. Vapaus vahvistaa ihmisen voimavaroja, jotta hän voi toteuttaa itseään ja vahvistaa yhteisöään yhdessä yhdenvertaisena muiden kanssa. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muiden vapauden kustannuksella eikä yhteisöllä ole oikeutta kahlita kenenkään yksilöllisyyttä.

Solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltioissa, jotka ovat vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien yhteisöjä. Niissä toteutuu oikeuksien ja vastuun tasapaino sekä mielipiteen vapaus. Luottamukseen ja solidaarisuuteen perustuvalla kansanvaltaisella yhteiskunnalla on kestävä oikeutus, sillä sitä ei pidä koossa pakko eikä väkivalta.

Sosialidemokratia rakentaa yhteiskuntaa, jossa tasa-arvon toteutumista estäviä valtarakenteita, ennakkoluuloja ja kahlitsevia käytäntöjä puretaan järjestelmällisesti. Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on tasa-arvoinen niin yhteiskunnan jäsenten välillä kuin yli sukupolvienkin. Kukin sukupolvi turvaa seuraavan sukupolven oikeuden syntyä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi sekä osallistua oman aikansa yhteiskunnan kehittämiseen. Solidaarisuus ja vapaus kulkevat käsi kädessä oikeudenmukaisuuden kanssa.

Yhteistyö ympäristön ja yhteiskunnan turvana

Ihmisen toiminta on vaikuttanut kaikkeen elämään maapallolla. Paremman elämän ja hyvinvoinnin tavoittelu on oikeutettua ja perusteltua. Samalla jatkuva pyrkimys materiaaliseen kasvuun yhdistettynä kapitalistisen talousjärjestelmän vääristymiin on aiheuttanut vaaran kokonaisten ekosysteemien tuhoutumisesta. On välttämätöntä, että toimintamme saatetaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Ihmiskunta saa luonnolta edellytykset elämään. Yhteiskunta lunastaa oikeutuksensa suojelemalla ympäristöä niin ihmiselle kuin muille lajeille.

Sosialidemokratia toimii planeettamme elinkelpoisuuden takaamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Hyödynnämme tiedettä, tutkimusta, luovuutta ja kekseliäisyyttä siirtyäksemme viipymättä kestävälle polulle. Sosialidemokratian tavoitteena on lajien kirjon suojeleminen ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen.

Muutos ekologisesti kestävään talous- ja yhteiskuntamalliin vaikuttaa kaikkiin yhteiskuntiin ja jokaiseen ihmiseen. Siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti ja kantokykyyn perustuen niin yhteiskuntien sisällä kuin niiden välillä. Tämä vaatii ripeitä toimia, sillä se on ainoa tapa taata kaikkien elämä ja hyvinvointi.

Itsenäinen Suomi on sosialidemokraateille keskeinen lähtökohta. Globaaleja ongelmia ei voi väistää eristäytymällä. Rajat ylittävät ympäristöhaasteet ja muut uhat turvallisuudellemme voidaan ratkaista kestävästi vain vastuunsa tuntevien yhteiskuntien yhteisin ponnisteluin. Yhteistyön on perustuttava monenkeskiseen, sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja vahvoihin, yhteisiin instituutioihin.

Sivistys ja työ ovat tie osallisuuteen

Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntaan ja demokraattiseen päätöksentekoon. Tähän osallisuuteen kuuluvat keskeisesti sosiaaliset, kulttuurilliset ja sivistysoikeudet sekä vaikuttaminen esimerkiksi poliittisen ja ammatillisen järjestäytymisen kautta.

Yksilö tarvitsee yhteisön tukea kasvaakseen täyteen mittaansa. Koulutus ja sivistys tarjoavat vapauden tietämättömyydestä ja antavat pohjan toteuttaa itseään yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Sivistys on kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja ajattelun vapauteen. Koulutus ja osaaminen tasoittavat tietä taloudelliseen riippumattomuuteen. Tämän tien on oltava auki ihmisen koko elämän ajan.

Kaikki työ on arvokasta. Työ on yksi yhteiskunnallisen osallistumisen muoto. Sen kautta synnytetään tuloja ja varallisuutta, jolla rakennetaan hyvinvointia. Toimeentulon lisäksi työ tarjoaa elämään mielekästä sisältöä ja kiinnittymistä yhteisöön. Sosialidemokratia pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan ansiotyön on taattava tekijälleen toimeentuloon riittävä palkka. Tuottavuuden kasvun ja oman työpanoksen luomasta lisäarvosta kuuluu työntekijälle reilu osuus. On kehitettävä uusia tapoja työelämän demokratisoimiseen, oman työn ja työpaikan kehittämiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Jokaisella tulee olla oikeus myös vapaa-aikaan.

Kaikki työ ja toimeliaisuus ei ole ansiotyötä. Jokaiselle tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan omien kykyjensä mukaan, fyysisten tai muiden ominaisuuksien osallisuutta rajoittamatta. Turvallinen arki muodostuu luottamuksesta yhteiskunnallisiin palveluihin, jotka muodostavat turvaverkon hädän ja sairauden kohdatessa. Tulevaisuudessa yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan yhä yksilöllisempiin tarpeisiin tukien jokaisen aktiivista osallistumista.

Talous on ihmisen palveluksessa

Talouden globalisaatio ja tekniikan kehitys ovat vauhdittaneet kasvua ja vähentäneet absoluuttista, maailmanlaajuista köyhyyttä, mutta johtaneet eriarvoisuuden kasvuun. Teknologia, digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat työtä sekä kasvun, tuottavuuden ja hyvinvoinnin yhteyttä. Ihmisten luottamus yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen horjuu ja demokraattisten järjestelmien toiminta on uhattuna, kun kapitalismin perusominaisuuksien mukaisesti varallisuuden ja markkina-aseman tuoma valta keskittyy. Samalla kestävän ja reilun talouden toteutuminen vaikeutuu.

Demokraattinen sosialismi pyrkii paitsi talouden myös muiden elämänalueiden jatkuvaan demokratisointiin huolehtien kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentäen eriarvoisuutta. Sosialidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jossa vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten käyttämä julkinen valta määrittää säännöt, joilla markkinat toimivat. Talousjärjestelmän oikeutus perustuu sen kykyyn lisätä ihmisten tasavertaista hyvinvointia.

Ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut ja yhteiskunnan keskeiset tukitoiminnot on perusteltua toteuttaa julkisena toimintana tai pitää julkisessa määräysvallassa. Sosialidemokraattien tavoitteena on tuoda niin palkaton hoivatyö kuin muut näkymättömäksi jäävät talouden osa-alueet osaksi taloutta.  Verotulot on turvattava, sillä niitä tarvitaan palveluiden rahoittamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa suuria tuloja verotetaan pieniä enemmän ja kaikki tulot ja varallisuudet ovat verotuksen piirissä.

Sosialidemokratia haluaa varmistaa reilun kilpailun sekä tiedon ja varallisuuden oikeudenmukaisen jakaantumisen. Tämä ensijaon ajatus tarkoittaa sitä, että hyvinvointivaltio pyrkii luomaan tasa-arvoa muokkaamalla talouden toimintaympäristöä ja -tapoja reiluksi ja luomalla kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tämä edellyttää myös kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä ja säätelyä.

Eilen, tänään ja huomenna

Sosialidemokratian matka alkoi alistettujen vapautusliikkeenä. Tänä päivänä se koskettaa ihmisiä kaikkialla maailmassa. Sosialidemokratia syntyi 1800-luvun luokkayhteiskunnassa kansainvälisenä vastaiskuna maailmalle, jossa talous ja yhteiskunnallinen muutos tuottivat inhimillistä kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta ja tehottomuutta. Siinä maailmassa enemmistöltä puuttuivat osallistumisen ihmisoikeudet, omistamisen oikeudet ja inhimilliset työolot.

Sosialidemokratia kehittyi poliittisen, ammatillisen, osuustoiminnallisen ja sivistyksellisen toiminnan kautta. Sosialidemokratian aateperintö on sosialismin teorioiden ohella saanut vaikutteita eri aikakausien humaanista filosofiasta, kristillisestä etiikasta ja valistuksen edistysaatteista.

Pohjoismaissa on luotu maailman kattavimmat hyvinvointivaltiot ja onnellisimmat yhteiskunnat, mutta monet vuosisadan takaisista epäkohdista ovat yhä vallitsevia ja uusia on kehittymässä. Tämä periaatejulistus on yksi osa aateperintömme ja jatkuvan yhteiskunnallisen uudistustyön muodostamaa jatkumoa. Se heijastelee keskeisiä tavoitteitamme suhteessa aikamme haasteisiin, mutta ei tarjoa vastausta kaikkeen tulevaan.

Tervetuloa mukaan työhömme, joka jatkuu alati muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja yhteisöjen vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden puolesta.

sulje kommentit
Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Sosiaalidemokraattine liike uskoo ihmisen kykyyn parantaa tulevaisuuttaan

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Sosiaalidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä. Työväenliike on heikommassa asemassa olevien puolella… Sosiaalidemokraatit rakentavat tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Tämä on aika hurja. Ja mitä tarkoittaa, ei ihan aukea?

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Mitä tarkoittaa yhteiskuntamalli?

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Sosiaalidemokratian tavoitteena on sekä talouden että myös muiden  elämänalueiden …
Se huolehtii kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentää eriarvoisuutta.

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Työmme jatkuu ja sitä tarvitaan. Tule mukaan tekemään työtä ja vaikuttamaan vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon puolesta.

sulje kommentit