Periaatejulistus – Puoluehallituksen esitys

KOHTI KESTÄVÄÄ MAAILMAA

Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Jokaisella tulee olla oikeus sivistykseen sekä mahdollisuus tavoitella hyvää elämää ja olla arvostettu osa yhteisöä.

Sosialidemokraattinen liike saa perusvoimansa ihmisen kyvystä muokata tulevaisuuttaan. Me pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen muuttamaan maailmaa. Olemme kykeneviä tekemään harkittuja valintoja ja vaikuttamaan elinympäristöömme. Meillä on yhdessä vastuu kestävämmästä maailmasta, yhteiskuntiemme kehittämisestä ja toisistamme.

Sosialidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä, joka asettuu heikommassa asemassa olevien puolelle ja pyrkii köyhyyden ja osattomuuden poistamiseen. Sosialidemokraatit haluavat luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan.

Sosialidemokraatit rakentavat rauhaa kansainvälisen yhteistyön keinoin ja pyrkivät vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota yhteistyössä muiden samaa tavoittelevien voimien kanssa. Tavoitteena on kestävän rauhan maailma, joka ei perustu voimankäyttöön, vaan sopimuksiin ja yhteistyöhön. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmiset ovat vapaita puutteesta ja pelosta ja heidän välillään vallitsee luottamus.

Vapaa ihminen tasa-arvoisessa yhteiskunnassa

Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Näiden arvojen toteutuessa syntyy kokemus omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä ja täysivaltaisena kansalaisena. Ihminen on sekä ainutkertaisen yksilöllinen että osa yhteisöä.

Vapaus on yhteiskuntaa muuttava liikevoima. Vapaus vahvistaa ihmisen voimavaroja, jotta hän voi toteuttaa itseään ja vahvistaa yhteisöään yhdessä yhdenvertaisena muiden kanssa. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muiden vapauden kustannuksella eikä yhteisöllä ole oikeutta kahlita kenenkään yksilöllisyyttä.

Solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltioissa, jotka ovat vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien yhteisöjä. Niissä toteutuu oikeuksien ja vastuun tasapaino sekä mielipiteen vapaus. Luottamukseen ja solidaarisuuteen perustuvalla kansanvaltaisella yhteiskunnalla on kestävä oikeutus, sillä sitä ei pidä koossa pakko eikä väkivalta.

Sosialidemokratia rakentaa yhteiskuntaa, jossa tasa-arvon toteutumista estäviä valtarakenteita, ennakkoluuloja ja kahlitsevia käytäntöjä puretaan järjestelmällisesti. Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on tasa-arvoinen niin yhteiskunnan jäsenten välillä kuin yli sukupolvienkin. Kukin sukupolvi turvaa seuraavan sukupolven oikeuden syntyä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi sekä osallistua oman aikansa yhteiskunnan kehittämiseen. Solidaarisuus ja vapaus kulkevat käsi kädessä oikeudenmukaisuuden kanssa.

Yhteistyö ympäristön ja yhteiskunnan turvana

Ihmisen toiminta on vaikuttanut kaikkeen elämään maapallolla. Paremman elämän ja hyvinvoinnin tavoittelu on oikeutettua ja perusteltua. Samalla jatkuva pyrkimys materiaaliseen kasvuun yhdistettynä kapitalistisen talousjärjestelmän vääristymiin on aiheuttanut vaaran kokonaisten ekosysteemien tuhoutumisesta. On välttämätöntä, että toimintamme saatetaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Ihmiskunta saa luonnolta edellytykset elämään. Yhteiskunta lunastaa oikeutuksensa suojelemalla ympäristöä niin ihmiselle kuin muille lajeille.

Sosialidemokratia toimii planeettamme elinkelpoisuuden takaamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Hyödynnämme tiedettä, tutkimusta, luovuutta ja kekseliäisyyttä siirtyäksemme viipymättä kestävälle polulle. Sosialidemokratian tavoitteena on lajien kirjon suojeleminen ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen.

Muutos ekologisesti kestävään talous- ja yhteiskuntamalliin vaikuttaa kaikkiin yhteiskuntiin ja jokaiseen ihmiseen. Siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti ja kantokykyyn perustuen niin yhteiskuntien sisällä kuin niiden välillä. Tämä vaatii ripeitä toimia, sillä se on ainoa tapa taata kaikkien elämä ja hyvinvointi.

Itsenäinen Suomi on sosialidemokraateille keskeinen lähtökohta. Globaaleja ongelmia ei voi väistää eristäytymällä. Rajat ylittävät ympäristöhaasteet ja muut uhat turvallisuudellemme voidaan ratkaista kestävästi vain vastuunsa tuntevien yhteiskuntien yhteisin ponnisteluin. Yhteistyön on perustuttava monenkeskiseen, sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja vahvoihin, yhteisiin instituutioihin.

Sivistys ja työ ovat tie osallisuuteen

Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntaan ja demokraattiseen päätöksentekoon. Tähän osallisuuteen kuuluvat keskeisesti sosiaaliset, kulttuurilliset ja sivistysoikeudet sekä vaikuttaminen esimerkiksi poliittisen ja ammatillisen järjestäytymisen kautta.

Yksilö tarvitsee yhteisön tukea kasvaakseen täyteen mittaansa. Koulutus ja sivistys tarjoavat vapauden tietämättömyydestä ja antavat pohjan toteuttaa itseään yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Sivistys on kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja ajattelun vapauteen. Koulutus ja osaaminen tasoittavat tietä taloudelliseen riippumattomuuteen. Tämän tien on oltava auki ihmisen koko elämän ajan.

Kaikki työ on arvokasta. Työ on yksi yhteiskunnallisen osallistumisen muoto. Sen kautta synnytetään tuloja ja varallisuutta, jolla rakennetaan hyvinvointia. Toimeentulon lisäksi työ tarjoaa elämään mielekästä sisältöä ja kiinnittymistä yhteisöön. Sosialidemokratia pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan ansiotyön on taattava tekijälleen toimeentuloon riittävä palkka. Tuottavuuden kasvun ja oman työpanoksen luomasta lisäarvosta kuuluu työntekijälle reilu osuus. On kehitettävä uusia tapoja työelämän demokratisoimiseen, oman työn ja työpaikan kehittämiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Jokaisella tulee olla oikeus myös vapaa-aikaan.

Kaikki työ ja toimeliaisuus ei ole ansiotyötä. Jokaiselle tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan omien kykyjensä mukaan, fyysisten tai muiden ominaisuuksien osallisuutta rajoittamatta. Turvallinen arki muodostuu luottamuksesta yhteiskunnallisiin palveluihin, jotka muodostavat turvaverkon hädän ja sairauden kohdatessa. Tulevaisuudessa yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan yhä yksilöllisempiin tarpeisiin tukien jokaisen aktiivista osallistumista.

Talous on ihmisen palveluksessa

Talouden globalisaatio ja tekniikan kehitys ovat vauhdittaneet kasvua ja vähentäneet absoluuttista, maailmanlaajuista köyhyyttä, mutta johtaneet eriarvoisuuden kasvuun. Teknologia, digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat työtä sekä kasvun, tuottavuuden ja hyvinvoinnin yhteyttä. Ihmisten luottamus yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen horjuu ja demokraattisten järjestelmien toiminta on uhattuna, kun kapitalismin perusominaisuuksien mukaisesti varallisuuden ja markkina-aseman tuoma valta keskittyy. Samalla kestävän ja reilun talouden toteutuminen vaikeutuu.

Demokraattinen sosialismi pyrkii paitsi talouden myös muiden elämänalueiden jatkuvaan demokratisointiin huolehtien kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentäen eriarvoisuutta. Sosialidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jossa vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten käyttämä julkinen valta määrittää säännöt, joilla markkinat toimivat. Talousjärjestelmän oikeutus perustuu sen kykyyn lisätä ihmisten tasavertaista hyvinvointia.

Ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut ja yhteiskunnan keskeiset tukitoiminnot on perusteltua toteuttaa julkisena toimintana tai pitää julkisessa määräysvallassa. Sosialidemokraattien tavoitteena on tuoda niin palkaton hoivatyö kuin muut näkymättömäksi jäävät talouden osa-alueet osaksi taloutta.  Verotulot on turvattava, sillä niitä tarvitaan palveluiden rahoittamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa suuria tuloja verotetaan pieniä enemmän ja kaikki tulot ja varallisuudet ovat verotuksen piirissä.

Sosialidemokratia haluaa varmistaa reilun kilpailun sekä tiedon ja varallisuuden oikeudenmukaisen jakaantumisen. Tämä ensijaon ajatus tarkoittaa sitä, että hyvinvointivaltio pyrkii luomaan tasa-arvoa muokkaamalla talouden toimintaympäristöä ja -tapoja reiluksi ja luomalla kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tämä edellyttää myös kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä ja säätelyä.

Eilen, tänään ja huomenna

Sosialidemokratian matka alkoi alistettujen vapautusliikkeenä. Tänä päivänä se koskettaa ihmisiä kaikkialla maailmassa. Sosialidemokratia syntyi 1800-luvun luokkayhteiskunnassa kansainvälisenä vastaiskuna maailmalle, jossa talous ja yhteiskunnallinen muutos tuottivat inhimillistä kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta ja tehottomuutta. Siinä maailmassa enemmistöltä puuttuivat osallistumisen ihmisoikeudet, omistamisen oikeudet ja inhimilliset työolot.

Sosialidemokratia kehittyi poliittisen, ammatillisen, osuustoiminnallisen ja sivistyksellisen toiminnan kautta. Sosialidemokratian aateperintö on sosialismin teorioiden ohella saanut vaikutteita eri aikakausien humaanista filosofiasta, kristillisestä etiikasta ja valistuksen edistysaatteista.

Pohjoismaissa on luotu maailman kattavimmat hyvinvointivaltiot ja onnellisimmat yhteiskunnat, mutta monet vuosisadan takaisista epäkohdista ovat yhä vallitsevia ja uusia on kehittymässä. Tämä periaatejulistus on yksi osa aateperintömme ja jatkuvan yhteiskunnallisen uudistustyön muodostamaa jatkumoa. Se heijastelee keskeisiä tavoitteitamme suhteessa aikamme haasteisiin, mutta ei tarjoa vastausta kaikkeen tulevaan.

Tervetuloa mukaan työhömme, joka jatkuu alati muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja yhteisöjen vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden puolesta.

sulje kommentit
Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Sosiaalidemokraattine liike uskoo ihmisen kykyyn parantaa tulevaisuuttaan

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Sosiaalidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä. Työväenliike on heikommassa asemassa olevien puolella… Sosiaalidemokraatit rakentavat tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Tämä on aika hurja. Ja mitä tarkoittaa, ei ihan aukea?

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Mitä tarkoittaa yhteiskuntamalli?

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Sosiaalidemokratian tavoitteena on sekä talouden että myös muiden  elämänalueiden …
Se huolehtii kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentää eriarvoisuutta.

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Työmme jatkuu ja sitä tarvitaan. Tule mukaan tekemään työtä ja vaikuttamaan vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon puolesta.

Aki Ojakangas - Tampere

Minunkin mielestäni tässä on unohdettu vapauden ja vastuun yhteys kuten vapauden ja tasa-arvonkin pulmallinen samanaikainen toteuttaminen.

Aki Ojakangas - Tampere

Olisiko parempi muoto Siirtyminen….

Matias Kvist - Pohjanmaa

Kaikki työ on arvokasta kuulostaa väärältä. Varmasti paljon tehdään turhaa tai jopa haitallista (vaikkapa ympäristölle) työtä. Lähtisin liikkelle siitä, että jokaisen työpanos on arvokas ei välttämättä kaikki työ.

Matias Kvist - Pohjanmaa

Haluasinn ainakin keskusteluun seuraavan: Mielestäni kyseiseesä kohdassa tulisi mainita yrittäjyys, vaikka vain yhdellä lauseella. Puolueellamme on paljon tarjottavaa etenkin pienyrittäjille, ja mielestäni sen tulee lukea myös periaatejulistuksessa. 

Matias Kvist - Pohjanmaa

Keskusteluun: Itse koen, että Sosialidemokraattisen puolueen periaatteissa pitäisi tässä kohtaa kyseenalaistaa ikuisen kasvun tavoittelu ja ihannointi. On nähdäkseni kestämätöntä pyrkiä aina kasvamaan taloudessa, ja tästä haluaisin käydä ainakin keskustelun.

Tanja Airaksinen - Savo-Karjala

Kykenemme
yhteinen
yhteiskuntamme

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Onko tämän kappaleen paikka oikea?

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

väärä otsikklo

Leila Terkomaa - Uudenmaan piiri

Eilen: ensimmäinen lause. Mitä tänään ja huomenna?

Aki Ojakangas - Tampere

Meille demareille on julkinen omistus tarvittaessa ollut tärkeää myös tuotannossa ja palveluissa. SIksi esitän Talous on ihmisen palveluksessa, sen kolmanteen kappaleeseen, joka alkaa ” Ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut ja yhteiskunnan keskeiset tukitoiminnot on perusteltua toteuttaa julkisena toimintana tai pitää julkisessa määräysvallassa”  Seuraava lisälause:
”Tuotantovälineiden julkinen omistus on mahdollista yhteiskunnan etujen mukaisena. Samoin sosialidemokraatit edistävät monimuotoista yhteiskunnallista omistusta mm. osuuskuntien kautta.”  
 
 
 
 

Aki Ojakangas - Tampere

Meille demareille on julkinen omistus tarvittaessa ollut tärkeää myös tuotannossa ja palveluissa. SIksi esitän Talous on ihmisen palveluksessa, sen kolmanteen kappaleeseen, joka alkaa ” Ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut ja yhteiskunnan keskeiset tukitoiminnot on perusteltua toteuttaa julkisena toimintana tai pitää julkisessa määräysvallassa”  Seuraava lisälause:
”Tuotantovälineiden julkinen omistus on mahdollista yhteiskunnan etujen mukaisena. Samoin sosialidemokraatit edistävät monimuotoista yhteiskunnallista omistusta mm. osuuskuntien kautta.”  
 
 

 
 

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Tähän alkuun uutta tekstiä: 
Sosialidemokratian vuosisatainen menestystarina
SDP on sekä nimensä että sääntöjensä 1 §:n mukaisesti demokraattisen sosialismin puolue. Puolueen tavoite on vapaiden ja tasa-arvoisten kansalaisten yhteiskunta, missä työ, tasa-arvo, solidaarisuus ja turvallisuus ovat kestävinä ja koeteltuina valtiollisen toiminnan perusarvoina.
Sosialidemokratia on yhteiskunnan perusteita radikaalisti ja syvällisesti oikeudenmukaiseen suuntaan muuttanut kansanliike. Sitä on vaikea verrata minkään muun yhteiskunnallisen liikkeen syntyyn ja kehitykseen.
SDP on osa kansainvälistä työväenliikettä ja kuuluu pohjoismaisten sos.dem. työväenpuolueiden arvoyhteisöön, joka rakentaa oikeudenmukaista hyvinvointivaltiota, mikä perustuu vahvan valtion idealle. Pohjoismainen hyvinvointivaltio sisältää demokraattisen sosialismin olennaiset piirteet.
Työväenliikkeen synty oli historiallinen tapahtuma, missä ihmiset ottivat itselleen oikeuden rakentaa tulevaisuutensa haluamallaan tavalla. Jokaisella kansalaisella on oikeus oman aikansa elämäntapahtumiin ja osallisuuteen aktiivisena osallistujana. Päämääränä on yhteisen menestyksen luominen kansakunnalle ja jokaiselle sen jäsenelle.
Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Jokaisella tulee olla oikeus sivistykseen sekä mahdollisuus tavoitella hyvään elämään ja olla arvostettuun osaan yhteisöä.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Sosialidemokraattinen liike saa perusvoimansa ihmisen kyvystä muokata tulevaisuuttaan. Me pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen muuttamaan maailmaa. Olemme kykeneviä tekemään harkittuja valintoja ja vaikuttamaan elinympäristöömme. Meillä on yhdessä vastuu kestävämmästä maailmasta, yhteiskuntiemme kehittämisestä ja toisistamme.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Sosialidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä, joka asettuu heikommassa asemassa olevien puolelle ja pyrkii köyhyyden ja osattomuuden poistamiseen. Sosialidemokraatit haluavat luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Vapaus on yhteiskuntaa muuttava liikevoima. Vapaus vahvistaa ihmisen voimavaroja, jotta hän voi toteuttaa itseään ja vahvistaa yhteisöään yhdessä yhdenvertaisena muiden kanssa. Sosialidemokraateille vapaus on positiivista vapautta – vapautta johonkin. Tämä tarkoittaa mm. vapautta työhön, toimeentuloon, koulutukseen, terveyteen, turvallisuuteen, puhtaaseen ympäristöön ja kestävään talouskasvuun. Vapaus ei ole vain vahvojen vapautta. Vapautta pitää voida myös rajoittaa, jotta suurten joukkojen vapautta voidaan laajentaa. Kahlitun ei tarvitse suvaita kahleitaan. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muiden vapauden kustannuksella eikä yhteisöllä ole oikeutta kahlita kenenkään yksilöllisyyttä.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Vapaus, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Näiden arvojen toteutuessa syntyy kokemus omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä ja täysivaltaisena kansalaisena. Ihminen on sekä ainutkertaisen yksilöllinen että osa yhteisöä.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltioissa, jotka ovat vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvoisten kansalaisten yhteisöjä. Niissä toteutuu oikeuksien ja vastuun tasapaino sekä mielipiteen vapaus. Luottamukseen ja solidaarisuuteen perustuvalla kansanvaltaisella yhteiskunnalla on kestävä oikeutus, sillä sitä ei pidä koossa pakko eikä väkivalta.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltioissa, jotka ovat vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvoisten kansalaisten yhteisöjä. Niissä toteutuu oikeuksien ja vastuun tasapaino sekä mielipiteen vapaus. Luottamukseen ja solidaarisuuteen perustuvalla kansanvaltaisella yhteiskunnalla on kestävä oikeutus, sillä sitä ei pidä koossa pakko eikä väkivalta.
Sosialidemokratia on muutosliike, joka muuttaa maailmaa. Se ei vastusta muutosta, mutta ei hyväksy muutoksen suuntaa kohti markkinaliberaalia kapitalismia, jossa demokratia irrotetaan taloudesta ja talous vapautetaan demokratiasta. Muutosprosessi käännetään ihmisiä palvelevaksi toiminnaksi.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Kapitalismi pyrkii massiivisen valtavirtamediansa avulla luomaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti jaetun kasvun illuusiota. Sosialidemokratian tehtävä on osoittaa, että kapitalistinen kehityssuunta on ristiriidassa demokratian kanssa.
Kautta historian pääoma on tottunut järjestämään kriisejä, jos yhteiskunta on puuttunut sen etuihin. Sijoittajien ja luottoluokittajien luottamuksen menettämisellä uhataan demokraattista päätöksentekoa mm. vaatimalla julkisen talouden menojen karsimista. Kun toimitaan vapaaksi päästettyjen pääomamarkkinoiden ehdoilla, pääomien omistajat voivat vapaasti siirtää pääomansa ulkomaille ja pidättäytyä tarvittavista uusista investoinneista. Tästä kaikesta seuraa työttömyyttä ja sosiaalista turvattomuutta.
Sosialidemokratian on rakennettava kapitalismille vaihtoehdoksi demokraattisen sosialismin mallia, joka tarkoittaa todellista demokratiaa ilman kapitalismia.
Samalla toteutetaan inhimillisen pääoman kasvupolku, jossa taloudellisen tietämyksen ja osaamisen lisääntyminen johtaa myös demokratian lisäämiseen ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan. Tämän toteuttamiseksi ja talousjärjestelmän rakenteiden uudistamiseksi käynnistetään kansallinen ohjelma. Siinä inhimillinen sivistyspääoma nostetaan tärkeimmäksi tuotannontekijäksi ydintavoitteena täystyöllisyys.
Ihmisen toiminta on vaikuttanut kaikkeen elämään maapallolla. Paremman elämän ja hyvinvoinnin tavoittelu on oikeutettua ja perusteltua. Samalla jatkuva pyrkimys materiaaliseen kasvuun yhdistettynä kapitalistisen talousjärjestelmän vääristymiin on aiheuttanut vaaran kokonaisten ekosysteemien tuhoutumisesta. On välttämätöntä, että toimintamme saatetaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Ihmiskunta saa luonnolta edellytykset elämään. Yhteiskunta lunastaa oikeutuksensa suojelemalla ympäristöä niin ihmiselle kuin muille lajeille.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Kaikki työ on arvokasta. Työ on yksi yhteiskunnallisen osallistumisen muoto. Sen kautta synnytetään tuloja ja varallisuutta, jolla rakennetaan hyvinvointia. Toimeentulon lisäksi työ tarjoaa elämään mielekästä sisältöä ja kiinnittymistä yhteisöön. Sosialidemokratia pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan ansiotyön on taattava tekijälleen toimeentuloon riittävä palkka. Tuottavuuden kasvun ja oman työpanoksen luomasta lisäarvosta kuuluu työntekijälle reilu osuus. On kehitettävä uusia tapoja työelämän demokratisoimiseen, oman työn ja työpaikan kehittämiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Jokaisella tulee olla oikeus myös vapaa-aikaan.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Uusi otsikko ja lisäteksti:
Työelämän demokratisoiminen
Työelämän demokratisoiminen tarkoittaa rakenteellista muutosta, jolla suomalaisen työn arvostus, kilpailukyky ja tuottavuus nostetaan maailman kärkeen. Työntekijöiden koulutustaso, asiantuntijuus ja osaaminen otetaan täysimittaisesti käyttöön. Samalla työntekijöiden vaikutusvaltaa yrityksissä lisätään ja kasvatetaan heidän osuuttaan yrityksen kokonaistuloista sekä parannetaan työturvaa. Toimenpiteet kytkeytyvät samalla taloudellisen demokratian toteuttamiseen ja oikeudenmukaiseen tulonjakoon. 
Paikallinen sopiminen voi edetä aidosti ja tuloksellisesti vain samaa tahtia työelämän demokratisoinnin kanssa.
Yhteistoimintalait on muutettava nimensä mukaisiksi aitoa yhteistoimintaa edistäviksi laeiksi. Yhteistyö on tulevaisuudessa paras mahdollisuus parantaa kilpailukykyä ja lisätä tuottavuutta. Saumattoman yhteistyön edellytys on työelämän demokratisointi.
Osakeyhtiölakia muutetaan vastuullisemmaksi, niin että se ottaa huomioon yhteiskunnan laajemmin eikä pelkästään omistajien etuja. Tällaisia ovat mm. työntekijöiden työehdot ja -olot, sosiaaliset oikeudet ja ympäristöasiat sekä yhteiskunnan tuottamat rakenteet ja kehityspanokset.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Talous on ihmisen palveluksessaen

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Valtavirtainen talousteoria pyrkii irrottamaan talouden demokratiasta ja synnyttämään talouden diktatuuria muistuttavan tilanteen, jossa pääoma sanelee poliittisen päätöksenteon reunaehdot.
Demokratian palauttaminen talouden diktatuurista takaisin yhteiskunnalliseen valvontaan tarkoittaa mm. työmarkkinoita, jotka antavat tilaa ja aikaa sosiaaliselle elämälle, ja tavarantuotantoa, joka ei tuhoa luontoa sekä rahoitusmarkkinat, jotka toimivat demokraattisesti asetetuilla säännöillä.
Talouden globalisaatio ja tekniikan kehitys ovat vauhdittaneet kasvua ja vähentäneet absoluuttista, maailmanlaajuista köyhyyttä, mutta johtaneet eriarvoisuuden kasvuun. Teknologia, digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat työtä sekä kasvun, tuottavuuden ja hyvinvoinnin yhteyttä. Ihmisten luottamus yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen horjuu ja demokraattisten järjestelmien toiminta on uhattuna, kun kapitalismin perusominaisuuksien mukaisesti varallisuuden ja markkina-aseman tuoma valta keskittyy. Samalla kestävän ja reilun talouden toteutuminen vaikeutuu.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Demokraattinen sosialismi pyrkii paitsi talouden, myös työelämän ja muiden elämänalueiden jatkuvaan demokratisointiin huolehtien kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentäen eriarvoisuutta. Sosialidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jossa vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten käyttämä julkinen valta määrittää säännöt, joilla markkinat toimivat. Talousjärjestelmän oikeutus perustuu sen kykyyn lisätä ihmisten tasavertaista hyvinvointia.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Sosialidemokratia haluaa varmistaa reilun kilpailun sekä tiedon ja varallisuuden oikeudenmukaisen jakaantumisen. Tämä ensijaon ajatus tarkoittaa sitä, että hyvinvointivaltio pyrkii luomaan tasa-arvoa muokkaamalla talouden toimintaympäristöä ja -tapoja reiluksi. ja luomalla kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tämä edellyttää myös kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä ja säätelyä.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Ehdotin tätä historiaa toisenlaisin ilmaisuin tuolla alussa. Viimeinen kappale ok.

Antti Vuolanne - Satakunta

Demokraattinen sosialismi pyrkii
Sosialidemokratia pyrkii 

Satu Taavitsainen - Kaakkois-Suomi

Hyvän elämän lisäksi meille kaikille kuuluu myös hyvä kuolema. Mutta lauseeseen ei tuollaisenaan sovi kuolema, kun sitä ei liene haluta tavoitella.
Voisiko lause olla alla olevan mukainen?”Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Jokaisella tulee olla oikeus sivistykseen,hyvään elämää ja hyvään kuolemaan sekä olla arvostettu osa yhteisöä.”
Perään hyvää kuolemaa sen vuoksi, että se liittyy vanhuuteen ja siihen kuinka kohtelemme sairaita, vanhoja, kuolevia. Suomessa palliatiivinen hoito (=saattohoito) on aivan lapsen kengissä verrattuna esim Kanadaan. Kaikissa kunnissa ei ole lainkaan saattohoitopaikkaa. Itse en kannata eutanasiaa mutta saattohoidon parantaminen ja viimeisten elinpäivien kivuttomaksi ja laadullisesti ihmisarvoiseksi tekeminen on se, jota haluan edistää.Oikeus hyvään elämään kattaa elämän alkupään ja kun lisäisimme siihen oikeuden hyvään kuolemaan, olisi lause täydellisempi ja kattaisi koko elämänviivan. Antaisi käsityksen, että meille ihminen on tärkeä aivan loppuun saakka.Hyvä kuolema on varmasti vaikea ajatella mutta yksi hyvän kuoleman elementti on, ettei tarvitse kuolla yksin. Tällöin on oltava vanhustenhuollossa riittävästi henkilökuntaa, jotta kuolevan vierellä olisi koko ajan joku henkilö. Vanhustenhuollon kriisi viime vuonna paljasti karuja kuolemia. Niistä oli arvokkuus kaukana. Omaisille jäi pahoja traumoja ja nämä voivat vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen vuosia. Olen tavannut erään naisen, jonka vanha isä kuoli Vetrean hoitokodissa epämääräisissä olosuhteissa. Tämä nainen puhuu tästä joka kerta tavatessamme. Hän ei pääse yli siitä miten hänen kuolevaa isäänsä kohdeltiin kuin esinettä. Esim Mikkelin keskussairaalassa on rahan säästöjen vuoksi ollut tauolla kotisaattohoito. Ei kaikki halua kuolla sairaalassa. Oikeus hyvään kuolemaan kattaa myös sen, että kuolevaa kunnioitetaan niin, että jos hän haluaa olla kotona viimeiset päivät ja kuolla omassa sängyssään niin se mahdollistetaan. Onko oikein, että rahaa säästetään tässä ja sanotaan ettei kotisaattohoitoa toteuteta? Ei ole mielestäni SDP:n periaatteiden ja arvojen mukaista.

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Lisäys, uusi kpl:
Ihmisarvon kunnioituksesta, tasa-arvosta ja yksilön vastuuntunnosta kumpuava joukkoliike jatkaa taistelua valtiollisten, sivistyksellisten, sosiaalisten ja työelämän oikeuksien puolesta. Taistelu jatkuu myös oikeudenmukaisen talousjärjestelmän puolesta, jotta jokaisella on mahdollisuus työllistyä, sijoittua yhteiskuntaan taipumustensa ja yhteiskunnan kulloisenkin kehitysvaiheen mahdollistamiin tehtäviin. 

Alpo Jokinen - Pirkanmaa

Tähän lisäys:
Sosialidemokratia rakentaa aktiivisesti yhteistyötä muiden edistyksellisten poliittisten voimien ja uusien yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa tavoitteidensa saavuttamiseksi ja uusien ajatusten tuomiseksi osaksi demokraattista prosessia. 
Sosialidemokratian ihanteet ja tavoitteet ovat nähtävissä olevia mahdollisuuksia korkeammat. Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat todellisuutta ihanteitamme kohti.

Rebecca Åkers - FSD

Poistetaan viimeinen lause: ”Sosialidemokratian aateperintö on sosialismin teorioiden ohella saanut vaikutteita eri aikakausien humaanista filosofiasta, kristillisestä etiikasta ja valistuksen edistysaatteista.”
Toisista välittäminen ja heikoimpien suojaminen eivät ole ainoastaan kristillisiä arvoja, vaan vastaavia löytyy lähes kaikista maailman uskonnoista. Kristillisyyden maininta on täällä tarpeeton ja sulkee muiden uskontojen seuraajia ja ateisteja pois joukosta.

Varsinais-Suomi pk-ryhmä - Varsinais-Suomi

Kenellekään ei ole oikeutta toimia muiden vapauden kustannuksella eikä yhteisöllä ole oikeutta kahlita kenenkään yksilöllisyyttä, mutta myös yksilöillä itsellään on vastuu muiden yhteisön jäsenten loukkaamattomuudesta ja kunnioittamisesta.

Varsinais-Suomi pk-ryhmä - Varsinais-Suomi

Sivistys on kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja ajattelun vapauteen, tuekseen se tarvitsee koulutuksen lisäksi tosiasioihin nojaavan moniäänisen tiedonvälityksen.

Varsinais-Suomi pk-ryhmä - Varsinais-Suomi

Kun kehitetään uusia tapoja työelämän demokratisoimiseen, oman työn ja työpaikan kehittämiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, on otettava huomioon työelämässä tapahtunut murros koskien myös yksinyrittäjiä. Jokaisella tulee olla oikeus vapaa-aikaan ja suojaverkkoon työttömyystilanteessa.

Erik Sallinen - Satakunta

. . . että toimintamme saatetaan pikaisesti maapallon kantokyvyn rajoihin.

Erik Sallinen - Satakunta

Sosialidemokraatit toimivat . . .
Sosialidemokraattien tavoitteena on eliölajien ja elinympäristöjen kirjon suojeleminen lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseksi.
 

Erik Sallinen - Satakunta

Kaksi ensimmäistä virkettä on poistettava kokonaan. 
Sosialidemokratia syntyi 1800-luvun luokkayhteiskunnassa alistettujen vapautusliikkeenä vastaiskuksi maailmalle . . .

Erik Sallinen - Satakunta

Se kuvaa keskeisiä tavoitteitamme aikamme ongelmien ratkaisemiseksi, vaikka ei tarjoakaan vastausta kaikkiin kysymyksiin.

Erik Sallinen - Satakunta

Siinä maailmassa Enemmistöltä puuttuivat . . .
(Alleviivattu poistettava)

Janne-Pekka Niemimäki - Oulun Sosialidemokraattinen piiri

Sosialidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä, joka asettuu heikommassa asemassa olevien puolelle ja pyrkii köyhyyden ja osattomuuden poistamiseen. Sosialidemokraatit haluavat luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan.

Janne-Pekka Niemimäki - Oulun Sosialidemokraattinen piiri

Sosialidemokratia rakentaa yhteiskuntaa, jossa tasa-arvon toteutumista estäviä valtarakenteita, ennakkoluuloja ja kahlitsevia käytäntöjä puretaan järjestelmällisesti. Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on tasa-arvoinen niin yhteiskunnan jäsenten välillä kuin yli sukupolvienkin. Kukin sukupolvi turvaa seuraavan sukupolven oikeuden syntyä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi sekä osallistua oman aikansa yhteiskunnan kehittämiseen. Solidaarisuus ja vapaus kulkevat käsi kädessä oikeudenmukaisuuden kanssa.

Janne-Pekka Niemimäki - Oulun Sosialidemokraattinen piiri

Ihmisen toiminta on vaikuttanut kaikkeen elämään maapallolla. Paremman elämän ja hyvinvoinnin tavoittelu on oikeutettua ja perusteltua. Samalla jatkuva pyrkimys materiaaliseen kasvuun yhdistettynä kapitalistisen talousjärjestelmän vääristymiin on aiheuttanut vaaran kokonaisten ekosysteemien tuhoutumisesta. Sosialidemokraattien tavoitteena on rakentaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen maailma. Meidän tavoitteenamme on jättää tuleville sukupolville ekologisesti puhtaampi ja kestävämpi maa kuin se jonka itse perimme. Ihmiskunta saa luonnolta edellytykset elämään. Yhteiskunta lunastaa oikeutuksensa suojelemalla ympäristöä niin ihmiselle kuin muille lajeille.

Janne-Pekka Niemimäki - Oulun Sosialidemokraattinen piiri

Demokraattinen sosialismi pyrkii paitsi talouden myös muiden elämänalueiden jatkuvaan demokratisointiin huolehtien kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentäen eriarvoisuutta. Sosialidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jossa vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten käyttämä julkinen valta määrittää säännöt, joilla markkinat toimivat. Talousjärjestelmän oikeutus perustuu sen kykyyn lisätä ihmisten tasavertaista hyvinvointia.

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

KOHTI KESTÄVÄÄ MAAILMAA 
tai: 
USKOMME IHMISEEN; USKOMME KESTÄVÄÄN MAAILMAAN 
TEEMME HYVÄÄ, TEEMME PAREMMAN MAAILMAN 
TEEMME PAREMPAA MAAILMAA 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

 Sosialidemokraattinen liike uskoo ihmisen kykyyn parantaa tulevaisuuttaan. Toimimme paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen muuttamaan maailmaa. Olemme kykeneviä tekemään harkittuja valintoja ja vaikuttamaan elinympäristöömme. Meillä on yhdessä vastuu planeetastamme, kestävästä kehityksestä, yhteiskuntiemme kehittämisestä ja toisistamme 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Sosialidemokraatit ovat osa kansainvälistä työväenliikettä. Olemme heikommassa asemassa olevien puolella sekä pyrimme eriarvoisuuden ja osattomuuden poistamiseen. Haluamme luoda tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen varaan. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Rakennamme rauhaa kansainvälisen yhteistyön keinoin ja pyrimme vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota yhteistyössä muiden samanmielisten kanssa. Kestävässä rauhan maailmassa ei turvauduta voimankäyttöön, vaan sopimuksiin ja yhteistyöhön. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat vapaita puutteesta ja pelosta ja jossa ihmiset luottavat toisiinsa sekä tuntevat turvallisuutta. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Katsomme, että jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Jokaisella meistä tulee olla oikeus tavoitella hyvää elämää ja olla arvostettu osana yhteisöä. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Näiden arvojen toteutuessa syntyy kokemus omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä ja täysivaltaisena kansalaisena. Ihminen on sekä ainutkertainen itsenään että osana yhteisöään. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Vapauden on oltava perusarvo. Vapaus vahvistaa ihmisen voimavaroja, jotta hän voi toteuttaa itseään ja vahvistaa yhteisöään yhdessä yhdenvertaisena muiden kanssa. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muiden vapauden kustannuksella eikä yhteisöllä ole oikeutta kahlita kenenkään yksilöllisyyttä. Yksilön velvollisuus on toimia yhteiskunnan demokraattisten pelisääntöjen mukaisesti ihmisarvoa kunnioittaen.  

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Solidaarisessa yhteiskunnassa toteutuu oikeuksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasapaino sekä mielipiteen vapaus.  Kansanvaltaista yhteiskuntaa ei pidä koossa pakko tai väkivalta, vaan luottamus ja solidaarisuus sekä mielipiteen vapaus. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Sosialidemokratia rakentaa yhteiskuntaa, jossa tasa-arvon toteutumista estäviä valtarakenteita, ennakkoluuloja ja rajoittavia käytäntöjä puretaan järjestelmällisesti. Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on tasa-arvoinen niin yhteiskunnan jäsenten välillä kuin yli sukupolvienkin. Oikeudenmukaisuus kuuluu vapauteen, solidaarisuuteen ja tasa-arvoon. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Vastuu ympäristöstä on solidaarisuutta toisiamme kohtaan 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Siirtyminen ekologisesti kestävään talous- ja yhteiskuntakehitykseen vaikuttaa kaikkiin. Siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti ja kantokykyyn perustuen niin yhteiskuntien sisällä kuin niiden välillä. Jokaisella on vastuu sopeuttaa omia elämäntapojaan, valintojaan ja kulutustottumuksiaan luonnon ja ilmaston kantokyvylle sopiviksi. Näin voimme taata kaikille hyvän elämän ja turvallisen tulevaisuuden.  

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Itsenäinen Suomi on sosialidemokraateille keskeinen lähtökohta. Globaaleja ongelmia ei voi väistää eristäytymällä. Tarvitsemme toisiamme. Rajat ylittävät ympäristöhaasteet ja muut uhat turvallisuudellemme voidaan ratkaista kestävästi vain vastuunsa tuntevien yhteiskuntien yhteisin ponnisteluin. Yhteistyön on perustuttava monenkeskiseen, sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja vahvoihin, yhteisiin instituutioihin. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Osallisuus, sivistys, työ ja toimeliaisuus 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen oikeus toteuttaa itseään työllä ja toimeliaisuudella sekä osallistumalla yhteiskuntaan ja demokraattiseen päätöksentekoon.  
Yhdessä tekeminen tuo osallisuutta. Osallisuuteen kuuluvat keskeisesti sosiaaliset, kulttuuriset ja sivistysoikeudet sekä vaikuttaminen niin poliittisen ja ammatillisen järjestäytymisen kuin kansalaistoiminnan kautta.  

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan omien kykyjensä mukaan, fyysisten tai muiden ominaisuuksien rajoittamatta. Kaikki pidetään mukana. Yhteiskunnan on mahdollistettava jokaisen aktiivinen osallistuminen ja annettava mahdollisuus yhdessä tekemiseen. Turvallinen arki muodostuu luottamuksesta yhteiskunnallisiin palveluihin, jotka muodostavat turvaverkon hädän ja sairauden kohdatessa.  

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Poliittisten valintojen tekemistä ei saa ulkoistaa ammattilaisille. Kunnioitamme parlamentarismia ja tuemme myös kansalaisten suoraa vaikuttamista. Yhteiskunnallisten kysymysten ja päätöksenteon monimutkaisuuden ymmärtäminen edellyttää demokratian periaatteiden ymmärtämistä, selkokielistä yhteiskunnallista keskustelua sekä vastuullista ja totuudessa pysyvää mediaa. 
Yksilö tarvitsee yhteisön tukea kasvaakseen täyteen mittaansa. Sivistys on kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ajattelun vapauteen sekä oman ja toisten arvon ymmärtämiseen ja elämän ja luonnon kunnioittamiseen. Koulutus ja osaaminen tasoittavat tietä taloudelliseen riippumattomuuteen. Tämän tien on oltava auki ihmisen koko elämän ajan. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Osallisuus on arvokasta hyvälle elämälle. Työllä ja toimeliaisuudella synnytetään hyvinvointia, tuloja ja varallisuutta. Se ei ole vain ansiotyötä. Toimeentulon lisäksi työ tarjoaa elämään mielekästä sisältöä ja kiinnittymistä yhteisöön.  

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Sosialidemokratia pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan ansiotyön on taattava tekijälleen toimeentuloon riittävä palkka. Tuottavuuden kasvun ja oman työpanoksen luomasta lisäarvosta kuuluu työntekijöille reilu osuus. On kehitettävä uusia tapoja työelämän demokratisoimiseen, oman työn ja työpaikan kehittämiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Jokaisella tulee olla oikeus myös vapaa-aikaan. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Demokraattinen sosialismi on pyrkinyt ja pyrkii edelleen paitsi talouden myös muiden elämänalueiden jatkuvaan kansanvaltaistamiseen avoimuutta lisäämällä ja määrittämällä pelisääntöjä, joilla markkinat toimivat. Tavoitteenamme on vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten käyttämä julkinen valta, joka huolehtii kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentää eriarvoisuutta. Kunkin talousjärjestelmän oikeutus perustuu sen kykyyn lisätä ihmisten tasavertaista hyvinvointia. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Ilmastonmuutoksen hidastaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, köyhyyden voittaminen, eriarvoisuuden vähentäminen, sekä varallisuuden keskittymisen estäminen ovat globaaleja kansainvälistä yhteistyötä edellyttäviä tehtäviä. Työn murroksessa on asetettava tavoitteeksi hyvä työ ja hyvä työelämä ja että teknologia ja digitalisaatio palvelevat ihmistä ja ympäristöä.  
Tämä periaatejulistus on yksi osa aateperintömme mukaista jatkuvaa ja ajassa tehtävää yhteiskunnallista uudistustyötä. Kaikkea emme voi hallita emmekä voi tarjota vastausta kaikkeen tulevaan. 
Sosialidemokraattien ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden. Vastuullamme on turvallinen ja rauhanomainen tulevaisuus, maapallosta ja kestävästä kehityksestä huolehtiminen ja ihmisten oikeus hyvän elämän tavoitteluun. Kun jokainen meistä tekee hyvää, teemme yhdessä paremman maailman. 

Uusimaa pk-ryhmä - Uusimaa

Pohjoismaissa on luotu maailman kattavimmat hyvinvointivaltiot ja onnellisimmat yhteiskunnat. Silti monet vuosisadan takaisista epäkohdista ovat yhä vallitsevia ja uusia on kehittymässä.  

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä - Kaakkois-Suomi

Muutosesitys: Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Jokaisella tulee olla oikeus sivistykseen, hyvään elämään ja hyvään kuolemaan sekä olla arvostettu osa yhteisöä.

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä - Kaakkois-Suomi

Toisen lauseen alku muutetaan: Sivistys ja mahdollisuus oppia…

sulje kommentit