Ansvarstagandets, jämlikhetens, jämställdhetens och den solidariska frihetens rörelse – SDP:s principprogram

Partistyrelsens förslag

Socialdemokraternas Finland är ett rättvist
samhälle där människor och naturen behandlas
rättvist och ansvarsfullt. Samhällsklimatet i Finland är
entusiastiskt och ger utrymme för människors växt och
företagaranda utan rädsla för diskriminering eller
orättvisa. Finländarna kan lita på
att ingen blir lämnad åt sitt öde.

Innehåll

Den socialdemokratiska rörelsen i Finland
Socialdemokratins uppkomst

Värderingar och mål
Demokrati
Frihet
Jämlikhet och jämställdhet
Bildning och kultur
Ansvar för naturen

Framtiden och nya utmaningar
Marknadens roll i samhället
Världsekonomi och bekämpning av ojämlikhet
Socialdemokratisk finanspolitik bidrar till tillväxt och jämlikhet
Kreativ offentlig sektor – en partner för företag
Mänskligt arbete
Förebyggande av ojämlikhet och utanförskap
Klimatkrisen och naturresurser – mänsklighetens gemensamma utmaning
Koldioxidneutralt och jämlikt digitalt samhälle
Socialdemokraterna stödjer europeiskt samarbete
Fred och solidaritet i den föränderliga världen


Den socialdemokratiska rörelsen i Finland

Socialdemokratin är en ideologi, ett parti och en folkrörelse som bygger ett jämlikt, jämställt, fritt och solidariskt samhälle. Den har sina rötter i den internationella arbetarrörelsen och i den franska revolutionens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap.

Socialdemokratin företräder en positiv människobild: fria människor tar sitt ansvar, de värnar om varandra och de är lyckligare, mer kreativa och mer produktiva. Den ständigt ökande mänskliga kunskapen och teknologiska utvecklingen möjliggör ett bättre samhälle. Socialdemokratin är en progressiv rörelse som blickar in i framtiden och som agerar enligt sina värderingar utifrån ideologin som bygger på beprövad kunskap. Politik är att vilja.

Socialdemokratin är en rörelse präglad av ansvar, frihet och samarbete. Mänskligheten har ansvar för allt levande på vår planet. Det är vår uppgift att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer deras rättigheter och förutsättningar för ett gott liv. Därmed avses inte bara att värna om människors välbefinnande, utan också att försvara djurens rättigheter och skydda vår livsmiljö mot klimatförändringen och kortsiktig överexploatering både här hemma och internationellt.

Ett demokratiskt samhälle är en förutsättning för att socialdemokratins humana ideal ska kunna omsättas i praktiken.  Därför är det en av socialdemokratins viktigaste uppgifter att försvara och utvidga demokratin. Den viktigaste uppgiften i en demokratisk stat är att garantera medborgarnas friheter och rättigheter: politiskt deltagande, kroppslig integritet, ekonomiskt skydd samt sociala och bildningsmöjligheter. Fria människors kreativa handlingar, både inom det kulturella och inom det ekonomiska området, kan bäst genomföras i en demokratisk och solidarisk rättsstat.

Socialdemokratin främjar bildning. I ett civiliserat samhälle respekterar människorna varandra oberoende av kön, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning. Utbildningen ska vara öppen för alla. Den medverkar till större bildning, stöder kulturen och värnar människans rätt att utveckla sig själv. Bildning är vägen till kritiskt medborgarskap, större empati och mer förståelse. Okunskap är den starkaste grogrunden för fördomar och hat.

Socialdemokraterna anser det viktigt att beslutsfattandet i samhället är förankrat i vetenskaplig dokumentation och expertbedömningar. Det gör det lättare att ta ansvar och göra val. Målen och insatserna måste styras av ideologi och fakta. Socialdemokratin är framvuxen ur ett förbund mellan ideal och realism.

Socialdemokratin arbetar för fred inom alla samhällen och mellan folken och stöder därför hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, miljöskydd och rättvis ekonomi. Samhällsfreden bottnar i förtroende och rättvisa. I ett rättvist och jämlikt samhälle råder det jämvikt mellan ansvar och frihet och reglerna gäller alla.

Socialdemokraterna är övertygade om att rättvisa uppfostrar människor till ärlighet och frihet att ta ansvar. Ett samhällsklimat präglat av rättvisa och frihet under ansvar skapar grunden för ett förtroendesamhälle, där människor avtalar om saker och ting och löser problem öppet och solidariskt.

Socialdemokratins uppkomst

Socialdemokratin kom till vid ett avgörande vägskäl i mänsklighetens historia. Genom den industriella revolutionen skapades överflöd för första gången någonsin i historien. Fattigdom och misär var inte längre ett oundvikligt öde som drabbade majoriteten av folket. Den nya ekonomin hade en aldrig tidigare skådad förmåga att generera välstånd, och det gav alla möjlighet att leva ett människovärdigt liv och åtnjuta personlig frihet – tack vare att välståndet fördelades jämnare. Den tidens människor såg en ny morgon randas för mänskligheten. De såg att en bättre och rättvisare värld var en reell möjlighet och att den kunde uppnås med viljestyrka.

Arbetarklassen organiserade sig fackligt och politiskt för att möta den nya utmaningen. Arbetarbefolkningen i de växande städerna samt obesuttna och torpare på landsbygden krävde politiska rättigheter och jämlikhet inför lagen, men de trodde att de inte ensamma kunde lösa problemen med den industriella kapitalismen. För att avskaffa fattigdomen, undanröja farliga arbetsmiljöer och få ett slut på barnarbete krävdes det i det läget att samhället organiserade sig utifrån de socialistiska idealen. Idealet var ett samhälle där ingen skulle behöva leva i nöd och misär.

Till en början sågs socialismen framför allt som ett nytt sätt att organisera produktion och ägande. Senare lyftes den demokratiska socialismens mål för etiska ideal och individens frihet fram och de kom att få en mer framträdande roll än ägande och produktionsmetoder. Man gjorde skillnad mellan verktyg och mål. Socialismens mål kunde också omsättas i en demokratiskt reglerad marknadsekonomi, men med hjälp av en stark stat och en stark offentlig sektor som stod för styrningen.

De nordiska välfärdsstaterna med en historiskt låg grad av fattigdom och ojämlikhet har kommit närmast ett samhälle som motsvarar idealen i den demokratiska socialismen. Det är en bra grund att bygga vidare på.

Arbetarrörelsens uppkomst var en historisk händelse som innebar att människor tog sig rätten att forma sin framtid utifrån sina egna intressen. Rörelsen har djupa rötter och betydande bedrifter att falla tillbaka på, men socialdemokratin har alltid haft siktet inställt på framtiden. Genom hela historien har socialdemokratin varit en förändringsrörelse, en rörelse som inte låter sig nöjas med tidigare stordåd utan alltid arbetar med fokus på ett bättre samhälle.

Värderingar och mål

Demokrati

Demokrati är inte bara ett politiskt system. Det är också en ideologi, ett ideal och ett värdesystem som bygger på jämlikhet och respekt. I ett demokratiskt samhälle måste vi se till att alla får sin röst hörd. Människor måste kunna påverka sin livsmiljö via närdemokrati. I lokala frågor måste besluten fattas så nära dem som de berör som möjligt. Dessutom måste kommunernas, städernas och regionernas självstyrelse stärkas.

Vi måste ha fungerande arenor där medborgarna kan lägga fram sina politiska initiativ och delta. De måste få möjligheter att påverka beredningen av politiska frågor och vi måste ha en öppen förvaltning för initiativ och påverkansarbete, där medborgarna kan ställa sin kompetens till förfogande för ansvariga tjänstemän och politiska beslutsfattare.

Direkt demokrati bör kunna tillämpas i beslut där det finns tydliga alternativ. Risken med direkt demokrati är dock att det inte längre framstår tydligt vilket ansvar beslutsfattarna i en representativ demokrati har. Huvudregeln bör vara att ansvaret ligger hos de politiska beslutsfattarna, som måste möta medborgarna också i nästa val.

Socialdemokratin är en internationell rörelse som via samarbete vill utsträcka den demokratiska styrningen också till frågor med global räckvidd. Bara om vi samarbetar kan vi påverka klimatförändringen och den globala ekonomin. Det internationella samarbetet via FN och andra organisationer måste effektiviseras och tillföras nya verktyg.

Målet för socialdemokratin är att stärka medborgarnas påverkansmöjligheter i Europa. Genom samarbete mellan medborgarorganisationer, partier och stater bör vi sträva efter ett Europa som är en förebild ute i världen för alla de demokratier som försvarar de mänskliga rättigheterna. Genom Europeiska unionen, Europaparlamentet, Europarådet samt andra gemensamma institutioner bör vi bygga upp ett Europa som lever enligt sina värderingar och främjar dem också ute i världen. Europeiskt samarbete är en del av den socialdemokratiska fredsrörelsen.

Den demokratiska utvecklingen måste utsträckas till den ekonomiska aktiviteten och arbetsplatserna. Människor måste få påverka den ekonomiska utvecklingen som medborgare, löntagare och konsumenter. Samtidigt måste arbetstagarna få bättre möjligheter att påverka sin arbetsmiljö och vara med och fatta beslut i företagen som jämbördiga parter. Också personalen måste vara företrädd i företagens förvaltningsorgan.

Förutsättningen för äkta demokrati är att politiken baserar sig på beprövad kunskap och hållbara värderingar som respekterar de mänskliga rättigheterna. Forskning och beprövad kunskap bör utnyttjas i beslutsfattandet både innan och efter att beslut tas. För att demokratin ska fungera bör verksamhetsbetingelserna för fria medier tryggas.

Frihet

Socialdemokratin är en frihetsrörelse som har som mål att garantera alla möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Frihet är inte bara frånvaro av tvång, frihet förutsätter också resurser att träffa genuina val. Resurser att se, identifiera och träffa val uppkommer via utbildning, fostran och tryggad grundläggande försörjning. Frihet för socialdemokrater är positiv frihet. Alla bör ha möjlighet att gå mot sina drömmar oberoende av utgångsläge.

Förutsättningarna för frihet finns också inom oss. Den som saknar kunskap har inga val och den som är rädd vågar inte gripa chansen. Socialdemokratin vill främja och skydda friheten genom att vidga vår syn på det som vi upplever som möjligt. Frihet från rädsla kräver också frihet från brister.

Med frihet kommer också ansvar. Alla ska ha en chans och varenda en ska delta aktivt i samhällsbygget. Ett aktivt civilsamhälle ger större frihet genom att skapa nya möjligheter.

Vi socialdemokrater vill också ge människorna större frihet på arbetsmarknaden. Därför vill vi garantera medborgarna högkvalitativ utbildning och möjligheter att upprätthålla och förbättra sin yrkeskompetens. Den som har kompetens har större valfrihet och en starkare förhandlingsposition.

Frihet inbegriper också en möjlighet att påverka sitt arbete och sina arbetstider. En jämnare fördelning av arbetet ger fler människor ett liv, där arbete och andra livsområden är bättre i balans i växlande livssituationer och där arbetet också är ett medel för att utvecklas mentalt och förverkliga sig själv, och inte bara ett sätt att försörja sig.

Jämlikhet och jämställdhet

Socialdemokratin stöder lika villkor och utjämning av slutresultaten på ett mänskligt sätt. Lika villkor kan byggas upp med hjälp av högkvalitativ småbarnspedagogik, avgiftsfri utbildning och livslånga möjligheter för alla att bilda och utveckla sig själva. Föräldrarnas förmögenhet eller utbildning ska inte vara utslagsgivande för barnens livsväg eller möjligheter.

Kulturell och social jämlikhet skapar möjligheter och främjar ekonomisk jämlikhet, men de har också ett värde i sig och utgör ett viktigt led i ett öppet samhälle, där alla trösklar är låga.

Socialdemokratin är en humanistisk, feministisk och antirasistisk rörelse som tillgodoser minoriteternas rättigheter och som i sin politik och sitt handlande utgår från att alla människor är jämbördiga. Målet med den socialdemokratiska politiken är inte bara att förhindra att slutresultaten är ojämlika utan också att undanröja orsakerna bakom ojämlikheten.

Jämställdhet mellan könen är en av nycklarna till ett rättvisare och mänskligare samhälle. Alla måste garanteras möjlighet att vara delaktiga i arbetslivet och samhällsutvecklingen som fullständigt jämbördiga medborgare. Alla människor ska garanteras möjlighet att kombinera arbete, frihet och familjeliv. Föräldrarna ska ha lika möjligheter att ta hand om familjen och barnen.

Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden måste stärkas. Inom alla områden behövs det också kvinnor i ledande positioner. Det kön som är i minoritet måste garanteras representation i företagens förvaltningsorgan. Lika och likvärdigt arbete ska ge lika lön, och de könssegregerade strukturerna i arbetslivet bör brytas.  Vi vill också ta oss an löneojämlikheten eftersom lägre arbetsinkomster ger lägre pension och lägre sociala trygghetsförmåner.

Snäva könsroller hämmar individen och hindrar samhället från att utvecklas. Det är berikande för samhället och befriande för individen att varierande egenskaper hos människor får komma till uttryck. Samhället måste värna varje människas rätt till fysisk integritet och erkänna könsmässig mångfald.

Bildning och kultur

Bildning är kultur för både kropp och själ som ger nycklarna till större förståelse för sig själv, för andra och för samhället. Ett av den socialdemokratiska rörelsens mål är att både samhället och människan ska vara civiliserade och bildade. Endast genom bildning kan vi utvecklas. För att kunna styra den samhälleliga förändringen måste vi känna till faktorerna som ligger bakom olika fenomen.

Bildning är inte bara kunskap, bildning är också empati och förståelse, ett fundament för ett kritiskt medborgarskap. En kritisk medborgare kan och vågar ha åsikter och försvara dem, ifrågasätta auktoriteter och rådande normer och ställa frågor. En kritisk inställning är ett livsvillkor för demokratin. Genom bildning kan människor växa till sin fulla potential som medborgare. Utbildning utgör grunden till bildning. Bildning är också en förutsättning för fungerande demokrati, ju större och djupare bildning det finns i ett samhälle, desto starkare är också demokratin.

Bildning har ett värde i sig och är en nyckel till ett gott liv och ett bra samhälle genomsyrade av mänsklighet. Bildning genererar upplevelse, förståelse, glädje, engagemang, empati, mening och förmåga att ta ansvar och allt detta är mest värdefullt när det kan delas med andra människor.

Utbildning som är öppen och avgiftsfri för alla stöder och främjar bildning. Den allmänbildande utbildningen bör ha en kulturell mission, inte bara ett ekonomiskt eller tekniskt lärandeuppdrag. I pedagogisk mening är kulturella och konstnärliga ämnen lika viktiga som tekniska färdigheter. I framtiden kommer det att krävas förmåga att anpassa sig till ständig förändring. Det i sin tur kräver bred och samlad insikt, vilket skapar grunden för livslångt lärande. I lärprocessen är det viktigt att underlätta deltagande, påverkansmöjligheter och ansvarstagande. I ett läge med snabba tekniska förändringar spelar en trygg och lugn lärmiljö en framträdande roll. Rätten till livslångt lärande bidrar till att vi kan anpassa oss till den föränderliga världen.

Till bildning hör även fritt bildningsarbete för medborgarna genom olika föreningar och skolor. Genom dem kan man garantera att det finns en mångfald av kunskapskällor och ideella utgångspunkter som en central del av ett demokratiskt system med många röster och fri diskussion. Fritt bildningsarbete är en oumbärlig del av demokratin och är förtjänt av offentligt stöd även framöver.

I framtiden är kultur en integrerad del av ekonomin och sysselsättningen. I den postindustriella världen får kultur och konst växande betydelse. Kreativt arbete och välfärd genererad genom kultur håller ihop samhället och tillför allas våra liv ett innehåll. Socialdemokratin stöder mångfald och ett avgiftsfritt och prisvärt kulturellt utbud, som är tillgängliga för alla. Samhällsfinansierad kultur måste stå till buds nära människan. Vi behöver bra konstfostran, levande kulturmiljöer och service för grupper med särskilda behov. Alla måste ha möjligheter att njuta av, arbeta med och konsumera kultur oberoende av förmögenhet eller färdigheter.

Ansvar för naturen

Vi delar vår unika planet med alla levande varelser och vi ansvarar för vår planet också inför kommande generationer. Vi är skyldiga att se till att hela biosfären har en framtid och kan behålla sin diversitet. Dessutom måste vi ge djuren en chans att leva ett gott liv i samklang med natur och människor utan att de blir utsatta för onödigt lidande.

Klimatförändringen, vågen av massutrotning och överexploateringen av naturresurser hör till de största hoten i vår tid. De är ett hot mot våra barns och våra barnbarns framtid och mot biodiversiteten. Därför krävs det snabba åtgärder och intensifierat internationellt samarbete. Under kommande år måste insatserna för att minska miljöskadorna till följd av mänsklig aktivitet bli en oskiljaktig del av den allmänna ekonomiska politiken. Åtgärder för att förebygga miljö- och klimatskador och minska utsläppen måste vara ett viktigt mål för den ekonomiska politiken parallellt med sysselsättnings- och tillväxtmålen.

Tack vare en frisk och levande miljö kommer vi alla i åtnjutande av naturens mångfald, en vacker omgivning och god livskvalitet. Det är egenvärden som vi inte ska offra för att få ekonomisk utveckling på kort sikt. Skydd av miljön och respekt för den levande naturens rättigheter är principer som måste genomsyra politiken över hela linjen, allt från ekonomi och utbildning till samhällsplanering.

Socialdemokratins mål är en hållbar samhällsstruktur där stadscentra omges av en levande landsbygd. Sammanhållna stadscentra ansluts effektivt till varandra via infrastrukturleder, vilket bidrar till större och lättare rörlighet mellan människor, tjänster och information. Bostadsområden bör vidareutvecklas med hänsyn till principerna om social rättvisa och mångfald. Byggandet bör rikta ljuset på grönområden, närservice, kollektivtrafik och moped-, cykel och gångvägar, som sammantaget minskar behovet av privatbilism och gynnar människornas välbefinnande och motion.

Principerna för hållbar utveckling och minskning av klimatutsläppen bör beaktas även i matproduktionen. Genom etiska och ekologiska innovationer i all matproduktion kan vi minska belastningen på klimatet och skapa nya marknader.

De viktigaste naturresurserna, som vatten och luft, måste vara kvar i nationell ägo och finnas fritt tillgängliga för alla medborgare. Allemansrätten och möjligheten att fiska och jaga måste säkerställas.

Framtiden och nya utmaningar

Den stora omvälvningen där digitaliseringen, den lärande artificiella intelligensen och automatiseringen skakar om samhällets grundpelare och helt förändrar människornas sociala umgänge inbjuder den socialdemokratiska rörelsen att möta och lösa de nya utmaningarna utifrån sina hållbara värderingar.  Socialdemokratin har medel som garanterar alla möjligheter och inkomster i den allt mer automatiserade världen.

Socialdemokratins uppgifter i dagens värld är att försvara demokratin, arbeta för fred, bekämpa fattigdom och ojämlikhet, minska ojämlikhet i hälsa, reformera välfärdsstaten för att alla ska dra nytta av fördelarna med ett digitalt samhälle, leda in den europeiska integrationen på en mer balanserad kurs, se över finansmarknaden och göra målmedvetna insatser för att lösa klimat- och miljökrisen.

De ekonomiska strukturerna kan hjälpa eller stjälpa en politik med socialdemokratiska värderingar som ledstjärna. Därför är det av största vikt med avseende på samtliga mål som rörelsen har att ekonomin och marknaden kan styras mot större jämlikhet.

Marknadens roll i samhället

Socialdemokratin är för en reglerad marknadsekonomi som fungerar som ett medel för att uppnå mänskliga mål. En stark rättsstat, levande demokrati och stabil arbetsmarknad är alla nödvändiga på en fungerande marknad. För att marknadsmekanismen ska fungera, behövs det reglering och begränsningar, annars övertar monopoliseringstrenden och det uppstår ingen fri konkurrens. Fri konkurrens uppnås endast med hjälp av normer som det övriga samhället upprätthåller.

Marknaden är ett nyttigt verktyg för att skapa välstånd, men den ska inte få definiera politiska mål. En politik som bedrivs på rena marknadsvillkor handlar om anpassning och justering. Marknaden kan inte förhindra klimatförändring eller skapa jämnt fördelad välfärd om det allmänna saknar förmåga att hjälpa till. Utan demokratisk styrning fungerar marknaden kortsiktigt utan att den tjänar samhällets helhetsintresse.

Samtidigt måste vi bestämma vilka livsområden underställs marknadens villkor. Bildning, hälsa och säkerhet är kärnuppgifter som det offentliga bör ha ansvar över. Våra grundläggande rättigheter ska inte lämnas i händerna på marknadens nycker. Det handlar också om andan i samhället och om människornas sociala växelvärkan; allt ska inte mätas i pengar och medborgarnas växelverkan och samspel med varandra ska inte bara ske på kommersiella villkor. Om man ger pengar ett för stort värde, sätter det spår i samhällsklimatet och i interaktionen mellan människor.

Vi behöver äkta konkurrens på marknaden. Samtidigt behöver vi en klar gränsdragning. Vi stöder marknadsekonomi, men inte sådan kapitalism där besluten fattas av kapitalägarna förbi och över andra samhällsaktörer och intressen. Då är det ekonomin som bestämmer människans värde och dennes rättigheter. I kapitalismen begränsar maktutövandet rättigheterna och friheterna för alla andra utom de som äger kapital. Kapitalismen skapar också ojämlikhet i hur inkomster och förmögenhet fördelas och ökar spänningar och konflikter både inom och mellan olika stater. Kapitalism är oreglerad marknadsekonomi som leder till exploatering och förtryck av både människor och naturtillgångar.

Världsekonomi och bekämpning av ojämlikhet

Den världsekonomiska utvecklingen har varit polariserad. Den globala ojämlikheten har minskat och miljoner människor har tagit sig upp ur fattigdom till bättre inkomster, ända upp till medelklass. Alla har ändå inte blivit delaktiga i tillväxten och de regionala skillnaderna är stora. Också i utvecklade ekonomier har förändringarna varit kontroversiella. Samtidigt som jämställdheten har tagit flera steg framåt, har den ekonomiska och sociala ojämlikheten och risken för utanförskap ökat.

Medelklassen och låginkomsttagarna känner en allt större oro för sin försörjning. Avregleringen, i synnerhet inom finanssektorn, och nedmonteringen av den offentliga sektorn har lett till en mer instabil ekonomi och större inkomstklyftor. Den marknadsliberala finanspolitiken har lett till resultat som varit ogynnsamma för den stora majoriteten. Större inkomstskillnader och friare kapitalflöden har inte lett till större tillväxt eller flera arbetstillfällen i de utvecklade länderna såsom utlovats.  En ojämlik fördelning av förmögenhet och möjligheter utgör ett hinder för samhällsutvecklingen.

Den marknadsliberala politiken har också lett till att kapitalinkomsterna ökat snabbare än samhällsekonomin och lönerna. Detta i sin tur bidrar till ökad ekonomisk ojämlikhet globalt samt på längre sikt till svagare demokrati. Det faktum att finansmarknadens andel har ökat proportionellt har haft en destabiliserande effekt. Med den nuvarande strukturen i ekonomin är risken för att finanskrisen upprepar sig uppenbar, och detta bör motverkas med strängare reglering. Vågspel med samhälleliga garantier i spekulativt syfte ska inte tillåtas.

I slutändan resulterar den marknadsliberala finanspolitiken i ett samhälle med få vinnare och flertalet lågavlönade där löner och arbetsvillkor körs i botten med benägen hjälp av internationella handelspartners. Socialdemokratins uppgift är att bryta denna trend och ge samhället en ny jämlik riktning.

Socialdemokratisk finanspolitik bidrar till tillväxt och jämlikhet

Målet med den socialdemokratiska finanspolitiken är full sysselsättning, rättvis inkomstfördelning och välmående människor. Socialdemokraterna vill bidra till en ekonomi där alla har möjlighet att bo och leva, utbilda sig, ha ett meningsfullt jobb, bygga nytt och också ta risker. Ekonomins spelregler bör vara transparenta, begripliga och rättvisa såväl för arbetstagarna, arbetsgivarna som för företagarna.

Socialdemokraterna når sina mål genom sociala investeringar, aktiv näringspolitik och rättvis beskattning. Genom en ekologiskt hållbar tillväxtpolitik som minskar ojämlikhet skapar vi möjligheter för alla utan att äventyra den framtida välfärden. Ett av finanspolitikens framträdande mål är individens välbefinnande och ekologisk hållbarhet, som tillväxten bör tjäna.

Vi socialdemokrater vill främja kunskapsekonomi där nya arbetsplatser skapas genom hög produktivitet och inte genom lönedumpning. En ekonomi som är mer jämställd och ger mer plats för kreativitet och individuell frihet kan enbart vila på hög arbetsproduktivitet. Det bör också sättas upp som ett centralt mål för socialdemokratisk finanspolitik.

Kreativ offentlig sektor – en partner för företag

Den socialdemokratiska finanspolitiken främjar arbetsproduktivitet och bygger på en konstruktiv arbetsfördelning mellan privat och offentlig sektor där bådas styrkor kommer till användning. Vi måste bli av med grundantaganden och tänkesätt som underminerar den offentliga sektorns roll och möjligheter. I idealfallet kompletterar marknaden och den offentliga sektorn varandra.

De ekonomiska sektorer som vuxit snabbast har kommit till genom offentliga investeringar och en aktiv vetenskaps- och forskningspolitik. En stor del av vår tids stora innovationer har kommit till i offentliga forskningsinstitutioner där människor uppmuntrats att utmana sig själva. Privata företag har skapat ett ekosystem runt forskningsinstitutionerna som vidareutvecklat teknologierna och förädlat dem till produkter och tjänster för företag och konsumenter. Framväxten och expansionen av företag har varit starkast i tillväxtcentra som bildats runt forskningsinstitutionerna. Åtgärder för att trygga finansieringen av forskningsinstitutionerna är smart och långsiktig tillväxtpolitik.

För att man ska kunna dra nytta av forskningsresultat och innovationer krävs det utbildad och kompetent arbetskraft. Offentliga institutioner som möjliggör utbildning och livslångt lärande utgör en grogrund för entreprenörskap och arbete som ger hög produktivitet. Statens roll som långsiktig utvecklare och risktagare bidrar till framväxten av nya affärsområden på de områden som är viktiga för framtiden, såsom miljöteknik. Det bör riktas finansiering till de områden som är centrala med tanke på samhällets helhetsintresse också genom offentliga kapitalinvesteringar.

Socialdemokratin har som mål att skapa en stat som förnyar sig, som är kreativ och som satsar på företagsamhet i sina ekonomiska aktiviteter.  En stat med företagaranda investerar när den privata sektorn inte klarar av att göra det, till exempel när samhällsnyttan är större än den företagsekonomiska nyttan eller när betalningsfristen är för lång för marknaden. Den offentliga sektorns roll är ingalunda att slå ut privat verksamhet utan att göra det som annars skulle bli ogjort.

En sund, produktiv och diversifierad kunskapsbaserad ekonomi möjliggör nödvändiga satsningar på utbildning, kultur, miljöskydd samt på människors övergripande materiella, hälsomässiga och mentala välbefinnande, något som socialdemokratin också eftersträvar.

Mänskligt arbete

Arbete handlar inte bara om inkomster utan också om att utveckla sig själv och bygga upp ett bättre samhälle. Alla bör ha rätt att engagera sig i meningsfullt arbete, utveckla sitt arbete och också få skälig ersättning för det. Partiell arbetsförmåga, oberoende av om den är kort- eller långvarig, ska möjliggöra deltagande i arbete utifrån ens egna förutsättningar.

Socialdemokratin bör ha full sysselsättning som mål. Detta innebär att alla ska ha möjlighet till ett jobb som garanterar åtminstone minimiförsörjning. Ingen ska reduceras till passiv mottagare av stöd.

I dagens samhälle som genomgår stora förändringar bör vi erkänna, lyfta fram och uppskatta också nya sätt att jobba och delta vid sidan av det traditionella lönearbetet. SDP är av tradition ett löntagarparti, men samtidigt också ett parti för egen- och småföretagare.

Socialdemokratin sätter stort värde på företagare som känner sitt samhällsansvar. Entreprenörskapets ökade betydelse och fenomen såsom deltidsarbete, korttidsjobb och inhyrd arbetskraft utmanar oss att förnya välfärdsstaten. Också de som arbetar med nya jobb eller är småföretagare ska garanteras ett skäligt arbetslöshets-, sjukdoms- och pensionsskydd. Samhället måste också bli bättre på att stödja framväxten av nya företag och vidareutvecklingen av affärsidéer till produkter och tjänster. Tillväxten i företag bör stödjas och riskerna i den tidigaste fasen minimeras.  Också företagare ska ha möjlighet till socialskydd och samhällets skyddsnät.

I en föränderlig ekonomi bör rättigheterna och inkomstnivån också för de som har atypiska anställningar tryggas, i sista hand genom lagstiftning om arbetstagarna inte omfattas av arbetsmarknadsuppgörelser. Vissa arrangemang, till exempel s.k. nollavtal som inskränker arbetstagarnas rättigheter, bör slopas. När arbetstagaren förutsätts stå beredd och till arbetsgivarens förfogande, måste hen också få skälig ersättning för det.  Nya digitala former av affärsverksamhet, såsom s.k. plattformsekonomi, får inte leda till dumpning av arbetsvillkor.

Den nya ekonomin kräver att arbetstagarna jobbar allt mer flexibelt och under flexibla tider. Samtidigt måste det utvecklas nya sätt, modeller och strukturer som hjälper arbetstagarna att kombinera arbete, familjeliv och fritid.

Digitaliseringen gör att allt fler arbetsuppgifter kan utföras på distans. De möjligheter som denna typ av arbete oberoende av en fysisk plats erbjuder bör utvecklas demokratiskt så att såväl arbetstagare som arbetsgivare kan dra nytta av det. Rätten att jobba på distans ska utvidgas.

Mitt i förändringen är det viktigt att trygga fritid för alla – en fritid som är helt fri från arbete. Mänskligt sett är det en oersättlig fördel att ibland få koncentrera sig fullt ut på sitt privatliv, sina närstående, fritidsintressen och på att utveckla sig själv.

Socialdemokratin bidrar till ett jämlikt arbetsliv också genom att försvara en förhandlingskultur, där de anställdas röst hörs i beslutsfattandet jämbördigt med arbetsgivarnas röst. Förhandlingskulturen förutsätter att såväl arbetstagarna som arbetsgivarna också under de kommande decennierna organiserar sig och deltar aktivt i arbetslivets utveckling. En modern fackföreningsrörelse kommer att ha en central roll i att trygga de anställdas rättigheter även i framtiden. Samtidigt kommer förhandlingskulturen att bidra till företagsverksamhet och investeringar genom att den ökar förutsägbarheten i omvärlden.

Förebyggande av ojämlikhet och utanförskap

Ojämlikhet kan få sin början redan tidigt. Högkvalitativ småbarnspedagogik kan förebygga denna utveckling och hjälpa till att identifiera hjälpbehövande barn, familjer och deras närgemenskaper. En kvalitativ småbarnspedagogik är varje barns rätt.

Fattigdom inskränker människans frihet att påverka sina levnadsvillkor och möjligheter. Begränsade möjligheter går ofta i arv till nästa generation; utan jämlika, jämställda och rättvisa utgångspunkter finns heller ingen möjligheternas jämlikhet.

Den ökande ojämlikheten berör i allt högre grad även låginkomsttagare med regelbundet avlönat arbete. Det hur arbetets resultat fördelas mellan ägare och anställda är en betydande källa till ojämlikhet. Den nuvarande utvecklingen där en allt större del av det gemensamma arbetets resultat kommer ägarna till godo, förvärrar situationen ytterligare. Detta är någonting som vi bör motverka både nationellt och internationellt genom beskattning och näringspolitik.

Den kanske allra krassaste formen av ojämlikhet är ojämlikhet i hälsa mellan olika socialgrupper. En fattig person är sjukare och dör yngre än en som är bättre bemedlad och utbildad. Det är viktigt att vi bygger upp och upprätthåller en högkvalitativ och för alla jämlik offentlig hälso- och sjukvård samt stödjer olika typer av hälsofrämjande insatser.

För socialdemokrater handlar jämlikhet också om jämlikhet i hälsa och välfärd. Alla medborgare ska ha möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och att göra val som främjar deras välbefinnande och hälsa. Att främja hälsa är en investering i framtiden. Endast offentlig hälsovård kan garantera att även de som är mest utsatta får tillgång till vård och omsorg. En jämnt fördelad välfärd förebygger ojämlikhet och marginalisering. Individernas välbefinnande garanterar samhällets välbefinnande.

Utbildning är den viktigaste samhälleliga insatsen för att förbättra människors liv och ställning på arbetsmarknaden samt för att därigenom angripa de grundläggande orsakerna till ojämlikhet. Utbildning och självutveckling är en grundläggande rättighet som bör vara fritt tillgänglig för alla oavsett bakgrund och ekonomiska möjligheter.

Välfungerande, omfattande och för alla tillgängliga tjänster utjämnar inkomstskillnaderna i kombination med rätt riktade inkomstöverföringar och progressiv beskattning.

Klimatkrisen och naturresurser – mänsklighetens gemensamma utmaning

Klimatförändringen är ett globalt problem, växthusgasutsläpp känner inga landsgränser. Konsekvenserna av klimatförändringen slår just nu hårdast mot de fattigaste utvecklingsländerna med endast knappa resurser att anpassa sig till förändringen. Globala problem kräver en solidarisk och rättvis lösning.

En okontrollerad klimatförändring hotar mänskligheten och rubbar naturens balans. En kraftig klimatförändring skapar instabilitet och hotar samhällsfreden på många områden som redan idag klassas som särskilt utsatta.  Detta kan ha oanade följder och ge upphov till flyktingströmmar och storskaliga konflikter.

Att begränsa klimatförändringen är inte möjligt om inte en stor del av de kända fossila energireserverna får stå kvar oanvända. Socialdemokraterna vill se strategiska satsningar på forskning och innovationer. Genom dem kan man påskynda övergången till en koldioxidneutral energiproduktion, energieffektivt boende och energieffektiv trafik. Dessutom öppnar de samtidigt upp nya möjligheter inom affärsområden som är viktiga inför framtiden.

När begränsade naturresurser förbrukas bör även utvecklingsländernas behov beaktas. Industriländerna bör eftersträva minskad råvaruintensitet i ekonomin och stödja utnyttjandet av teknologi som sparar naturresurser globalt. På detta sätt kan vi skapa större utrymme för utveckling i de framväxande ekonomierna utan att äventyra jordens bärkraft.

Koldioxidneutralt och jämlikt digitalt samhälle

Under de kommande decennierna bör vi genom en socialdemokratisk politik bygga upp en modell för ekonomi och samhälle som är digital och belastar miljön mindre. Målet bör vara ett koldioxidneutralt Finland.

Att uppnå koldioxidneutralitet innebär investeringar och innovationer i energihushållning, trafik och produktion. Genom beskattning, offentlig upphandling och innovationspolitik kan de förändringar som ur miljösynvinkel är nödvändiga genomföras på ett sätt som skapar arbetstillfällen och ny affärsverksamhet.

Den tekniska förändringsprocessen öppnar upp nya möjligheter som kan bidra till utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Den nya tekniken ska komma hela samhället till godo på ett hållbart sätt. Ett jämlikt digitalt samhälle förutsätter att utbildningspolitiken uppdateras så att den stämmer överens med tanken om livslångt lärande. Vi behöver också nya former av sysselsättningspolitik och social trygghet som är anpassade till de nya sätten att jobba, tålmodigt kapital och en tidsenlig digital infrastruktur. Samhället ska satsa på lättanvändbarhet samt vid behov stöd så att ingen står utanför de digitala tjänsterna.

Betydelsen av dataskydd och integritet som politiska frågor i den digitala eran ökar när alla apparater blir en del av informationsnätet. Nya och enorma datamängder har beskrivits med termen ”big data”. Det är både en möjlighet och ett hot beroende på hur datamängderna används. Det möjliggör en förändring i samhället och tidsenlig uppföljning. Förändringen måste följas upp aktivt samtidigt som vi måste värna om människors integritet och rättsskydd.

Insamlad information kan också användas för annat ändamål än det ursprungliga. Storföretagens och myndigheternas sätt att hantera personliga uppgifter om individer bör övervakas noga.

Ny teknologi och dess olika möjligheter bör användas på ett etiskt sätt. Människors rättigheter bör tryggas också i den virtuella verkligheten.  Den mest centrala rättigheten är rätten till integritet. I den virtuella verkligheten är personlig information en del av individens identitet. Kränkningar av integriteten bör behandlas på samma sätt som skador eller hot mot den fysiska integriteten. Socialdemokraterna vill stärka individens möjligheter att kontrollera hur personliga uppgifter används och utnyttjas. I den globala världen och i den virtuella verkligheten som inte känner några landsgränser behövs det internationell lagstiftning för detta.

Socialdemokraterna stödjer europeiskt samarbete

Efter kriget byggdes Europa ur askan. Vid ruinerna och i skuggan av brännugnarna svor man än en gång ”aldrig mera”. Europeiska gemenskaperna var ett fredsprojekt som utvecklades till en värdegemenskap som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Socialdemokratin vill se ett Europa där EU:s fyra grundläggande mänskliga friheter – människornas, varornas, kapitalets och tjänsternas fria rörlighet – förverkligas och fördjupas. Socialdemokraterna vill vara med om att bygga upp ett gemensamt Europa som står för fred och stabilitet.

Ett gemensamt Europa är en viktig global aktör också i framtiden. Unionen bör stärka demokratin internt och hålla fast vid sin roll som förespråkare för mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna strävar efter ett Europa som är en värdegemenskap och ett ekonomiskt och socialt samfund.

Utöver möjligheter erbjuder unionens utveckling också vissa utmaningar. Utvecklingen av unionens sociala dimension får inte hamna i skuggan av den ekonomiska integrationen. Den europeiska socialdemokratin bör ha som mål att stänga skatteparadisen och få slut på osund skattekonkurrens. Också företagen och kapitalisterna ska delta i välfärdsstatens finansiering. En försämring av konkurrerande arbetsvillkor och -förhållanden måste bekämpas genom internationella avtal och samarbete.

Nationella förhållanden och medborgarnas synvinkel bör beaktas i Europeiska unionens finanspolitik. Annars finns det en risk för att globaliseringens avigsidor i människors tankar och i regeringarnas retorik förknippas med unionen och integrationen förlorar i kraft bland medborgarna. Den här utvecklingen skulle vara olycklig och oroväckande, eftersom unionen och andra liknande former av djupare ekonomiskt samarbete är de mindre ekonomiernas enda möjlighet att kämpa mot osund skattekonkurrens och sämre arbetsvillkor. Olika samarbetsmöjligheter kan inte ersättas med nationalism.

Som bäst handlar patriotism om samhörighet och solidaritet som inte utesluter andra. En sund patriotism handlar om stolthet över det egna samhällets bästa sidor och de gångna generationernas arbete. Ett uttryck för dess mörkare sida är däremot frammarschen av rörelser i Europa och globalt som är uteslutande och isolerar sig. Odemokratiska och autoritära rörelser har i många länder roffat åt sig landets nationella symboler och förknippar patriotism med främlingsfientlighet.  I den socialdemokratiska rörelsen handlar patriotism om stolthet över den starka demokratin och en tradition av respekt för de mänskliga rättigheterna.  De extrema rörelserna får inte ta över våra nationella symboler. Att försvara demokrati i hemlandet och internationellt kräver stark självkänsla och öppenhet och solidaritet som vilar på den.

Utöver den ekonomiska integrationen har Europeiska unionen historisk bidragit till demokrati och mänskliga rättigheter. Att främja våra gemensamma grundläggande värderingar ska vara en central del av det europeiska projektet också i framtiden. Genom samarbete mellan medlemsländerna och gemensamma institutioner kan vi trygga demokratin på unionsnivå och inom medlemsländerna.

Socialdemokratin är med att bygga en gemensam europeisk identitet som vilar på mänskliga rättigheter och demokrati. Socialdemokratin strävar efter ett Europa som står stabilt i den föränderliga världen. Genom samarbete bör vi gå mot ett Europa där vi är både europeiska medborgare och medborgare i våra egna medlemsländer samtidigt som vi är stolta över det som de tillsammans och skilt för sig står för ute i världen.

Fred och solidaritet i den föränderliga världen

Socialdemokratin främjar rättvisa och fred i världen, något som kräver mer permanenta och djupare former av samarbete. Mellanstatliga avtal är inte tillräckliga. FN, Europeiska unionen, OSSE och Europarådet spelar en viktig roll i detta. Socialdemokratin som ideologi är starkt engagerad i ett globalt system som bygger på folkrättens principer.

Vi kan främja fred och förebygga kriser bäst genom att stödja samhällsutvecklingen inom krishotade områden. En mer rättvis handelspolitik, ett utvecklingssamarbete som genuint utgår från mottagarlandets medborgare och deras behov samt en jämnare global inkomstfördelning undanröjer de fundamentala orsakerna till kriserna. Solidarisk politik bidrar till fred och utveckling genom att skapa stabilitet, välstånd och genom att lösa globala problem.

Socialdemokrater vill lösa kriser i första hand genom politik och diplomati. Det internationella samfundet måste också reagera mer direkt på människorättskränkningar och brott mot mänsklighet.

Socialdemokraterna anser att människans rätt att flytta på grund av arbete eller familj är viktigt. Vi förstår människors vilja att söka efter ett bättre liv och större möjligheter än vad det egna landet kan erbjuda. En systematisk och human invandringspolitik med tillräckliga satsningar på integration förebygger uppkomsten av spänningar. Socialdemokrater accepterar inte en tudelad arbetsmarknad, utan arbetsvillkoren bör vara desamma för alla.

Migration berikar olika kulturer och främjar den ekonomiska tillväxten. Men i krissituationer då stora folkmassor helt plötsligt är tvungna att lämna sina hem, bevittnar vi mänskliga tragedier samtidigt som vi står inför samhällsutmaningar. Allra hårdast slår dessa utmaningar mot fattiga utvecklande länder som många gånger har svårt att ge ens grundläggande skydd och inkomst för människor på flykt. Internationell hjälp har inte varit tillräckligt.

EU:s gemensamma flyktingpolitik måste vara human, effektiv och de olika aktörerna måste ha tillräckliga resurser så att asylansökningar kan behandlas tillräckligt snabbt och rättvist. Flyktingar ska behandlas som en del av samhället, som människor vars människovärde och rättigheter är lika reella som alla andras. När krisen lättat, måste återvändandet bli lätt och tryggt.