Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Palkkatasa-arvoa ja palkka-avoimuutta on edistettävä kaikin keinoin.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Palkkatasa-arvoa ja palkka-avoimuutta on edistettävä kaikin keinoin.

Aloitteessa nostetaan esille palkkatasa-arvon ja palkka-avoimuuden edistäminen. Kuten aloitteessa myös todetaan, hallitusohjelmassa on konkreettinen kirjaus palkkatasa-arvon edistämisestä, jonka toteutuminen ei saa kaatua työmarkkinajärjestöjen mahdolliseen vastustamiseen. Esillä on ollut muun muassa tarkempien selvitysten teko, jotka antaisivat tarkemman kuvan ongelmakohdista eri alojen välillä.

37 Palkkatasa-arvon ja palkka-avoimuuden edistäminen

Oulunkylän Sosialidemokraatit ry

 

Naisten ja miesten välinen keskimääräinen palkkaero suomalaisilla työmarkkinoilla on noin 16%. Palkkaero on pysynyt samana ainakin viimeiset 20 vuotta, eikä ole siis pienentynyt käytännössä lainkaan. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on keskivertoa heikompi ja pohjoismaista tilanne on meillä heikoin.

Palkkaeroa selitetään useimmiten työelämän jakautumisella miesten ja naisten ammatteihin. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä analyysi. Samasta ja samanarvoisesta työstä pitäisi maksaa samaa palkkaa. Tämä ei kuitenkaan voi toteutua, jollei työtä kyetä pätevästi vertailemaan yli toimiala- ja tehtävärajojen. Toisin sanoen: onko naisvaltaisen toimialan työ yhtä arvostettua kuin miesvaltaisen alan vastaava työ?

Osallistava ja Osaava Suomi – hallitusohjelmassa ”palkkatasa-arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on hallituksen, työnantajia ja työntekijöitä edustavien järjestöjen sitoutuminen toimenpiteisiin töiden vaativuuden arvioimiseksi, samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämiseksi sekä työelämän segregaation purkamiseksi. Osana ohjelmaa arvioidaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset.”

Riskinä tämän, sinänsä erinomaisen, tavoitteen toteutumisessa on vahva sitoutuminen työmarkkinajärjestöjen välisen työn onnistumiseen. Ensimmäinen puoli vuotta on kuitenkin osoittanut, että työnantajapuoli jarruttaa vahvasti niitä välineitä, joilla palkkatasa-arvo voitaisiin saavuttaa.

Tämän riskin estämiseksi ja palkkatasa-arvon toteutumiseksi Oulunkylän Sosialidemokraatit ry esittää, että

Sosialidemokraattinen puolue ryhtyy hallitusvastuussa kaikkiin tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin palkkatasa-arvon ja palkka-avoimuuden edistämiseksi. Lainsäädännöllisiin toimiin ryhdytään myös silloin, jos kolmikantainen valmistelu epäonnistuu saavuttamaan yksimielisyyden palkkaerojen kaventamisen keinoista. Tämä on erityisen tärkeää olosuhteissa, joissa hallitusohjelma nojaa vahvasti työllisyysasteen nousuun.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 84

  • Kesäkuu 2023

    Hallitus valmisteli kolmikantaisesti tasa-arvon ministeri Blomqvistin johdolla esitystä palkka-avoimuuden lisäämiseksi, mutta uudistus kariutui.

    EU:n palkka-avoimuusdirektiivi on hyväksytty, sen kansallisen täytäntöönpanon takaraja on vuonna 2026. Direktiivin mukaan työnantajan on kerrottava työntekijöilleen palkan, palkkatason ja palkankorotusten määräytymisperusteet. Työnantajan on annettava yksittäiselle työntekijälle tämän pyynnöstä tieto hänen kanssaan samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden keskimääräisestä palkkatasosta. Lisäksi työnhakijoilla on oikeus saada tietoa haettavan työpaikan palkkauksesta.


Kommentoi

Tietosuoja