Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen julkisomisteisten osakeyhtiöiden toiminnan saattamisesta nykyistä avoimemmaksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen julkisomisteisten osakeyhtiöiden toiminnan saattamisesta nykyistä avoimemmaksi.

Julkisuuslain organisatoriseen soveltamisalaan eivät kuulu valtion tai kuntien määräämisvallassa olevat yhtiöt automaattisesti. Julkisuuslain soveltamisalaan kuuluvat puolestaan nykyisin lain nojalla julkista tehtävää hoitavat yksityiset organisaatiot niiden käyttäessä julkista valtaa. Julkista hallintotehtävää hoitavia koskevat erityissäännökset laajentavat julkisuuslain soveltamisalaa ao. tehtävän hoitamisessa syntyviin asiakirjoihin. Lainsäädäntöä olisi aiheellista kartoittaa tarkemmin sellaisten toimintojen selvittämiseksi, joissa käytetään julkista valtaa tai hoidetaan erilaisia julkisia hallintotehtäviä ja joissa toiminnan rahoituksen perustana olevat varat ovat merkittäviltä osin peräisin julkisista varoista tai jotka perustuvat laissa säädettyyn maksuvelvollisuuteen sekä arvioida, olisiko tällaiset toiminnot nykyistä laajemmin asianmukaista saattaa julkisuuslain soveltamisalan piiriin.

Avoimuuden lisäämisen kannalta yksi haasteellinen kysymys on, että ulotetaanko julkisuuslain säännökset myös sellaisiin julkisyhteisöjen määräämisvallassa oleviin yhtiöihin, jotka toimivat kilpailutilanteessa avoimilla markkinoilla? Julkisuuslain salassapitosäännökset on kuitenkin pidettävä sellaisina, että ne suojaavat liikesalaisuuksia ja yhtiöiden intressejä.

Puoluehallitus katsoo, että on aina tärkeää huolehtia julkisuusperiaatteen mukaisesta tiedonsaantioikeudesta. Varsinkin päätöksentekijöiden oikeudesta saada tietoa julkisomisteisten yhtiöiden toiminnasta päätöksenteon tueksi on huolehdittava nykyistä tarkemmin. Yhtiöjärjestykseen on jo muun muassa nykyään mahdollisuus määrittää yhtiön asiakirjojen avoimuudesta tarkemmin. Oikeusministeriö on teettänyt julkisuuslain laajentamisesta selvityksen ja selvityksessä esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta on syytä jatkaa keskustelua lainsäädännön muutoksien tarpeellisuudesta julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta sekä muista keinoista julkisyhteisöjen määräämisvallassa olevien yhtiöiden, muiden yhteisöjen ja säätiöiden, että julkista hallintotehtävää hoitavien toiminnan avoimuuden lisäämiseksi.

164 Julkisomisteisten osakeyhtiöiden toiminta avoimemmaksi

Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry

 

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Suomessa vallitsee siis julkisuusperiaate. Tämä periaate ei kuitenkaan koske julkisen vallan omistamia toimijoita, kuten kunnallisia osakeyhtiöitä.

Kuntien toimintaa on entistä enemmän siirretty niiden omistamille osakeyhtiöille, pois kuntalaisten avoimesta valvonnasta. Kunnallisiin osakeyhtiöihin ei yleensä sovelleta kuntalakia eikä muita hallinnollisia yleislakeja, kuten julkisuuslakia tai hallintolakia, vaan kunnallisiin osakeyhtiöihin sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä. Kunnallisten osakeyhtiöiden toiminta ei ole yhtä läpinäkyvää kuin viranomaistoiminta.

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty tiedonsaantioikeuksista ja viranomaisten velvollisuuksista. Tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Julkisuuslakia tulee muuttaa koskemaan myös julkisen vallan omistamia toimijoita, kuten kuntien omistamia osakeyhtiöitä, tai säätää ko. yhtiöitä varten oma laajempaan julkisuuteen perustuva erityislakinsa.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle 2020, että

puoluekokous velvoittaa puolueen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta lainsäädäntöä muuttamalla julkisomisteisten osakeyhtiöiden toiminta saatetaan nykyistä avoimemmaksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 312

  • Julkisuuslain selvittäminen ja arvioiminen on ollut hallitusohjelmakirjauksena: “Selvitetään tarve ajantasaistaa julkisuuslaki koskemaan asiakirjakohtaisuuden lisäksi tietoa laajemmin. Arvioidaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä.”

     

    Julkisuuslain ajantasaistamista käsitellään oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Tiedonsaantia rikosasioista tehdyistä viranomaispäätöksistä on parannettu Rinteen-Marinin hallituskaudella ja julkisuuslain laajemman uudistuksen on tarkoitus valmistua kuluvalla hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja