Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 92-93

Aloitteessa 92 nostetaan esiin Sipilän hallituksen lasten varhaiskasvatukseen tekemät rajoitukset. Sipilän hallitus päätti hallitusohjelmassaan rajoittaa lasten subjektiivista oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niiden lasten osalta, joiden vanhemmat ovat työttöminä tai perhevapailla. Sipilän hallitus myös heikensi varhaiskasvatuksen laatua muuttamalla lapsiryhmien kokosääntelyä. Aloitteessa tuodaan esiin myös varhaiskasvatuksen merkitys naisten työmarkkina-asemalle.

Aloitteessa 93 viitataan puolueen jo perhepoliittisessa ohjelmassa linjanneen, että se tavoittelee pidemmällä aikavälillä maksutonta varhaiskasvatusta kaikille alle kouluikäisille lapsille. SDP:n pidemmän aikavälin tavoitteena on vuoden 2008 Hämeenlinnan puoluekokouksesta saakka ollut tavoitella maksutonta varhaiskasvatusta. Taloudellisesti vaikeina aikoina on kuitenkin pidettävä mielessä, ettei tavoitteeseen ole mahdollista päästä yhdellä kertaa, vaan pitkäjänteisellä, vaiheittain etenevällä työllä.

SDP tunnistaa varhaiskasvatuksen keskeisen merkityksen lapsen tulevan koulumenestyksen rakentajana sekä tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteuttajana. Varhaiskasvatuksella on myös merkittävä vaikutus naisten työmarkkina-aseman parantamisessa sekä perheen ja työn teon yhteensovittamisessa.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa otetaan lähivuosien tavoitteeksi tarjota kaikille lapsille joustavasti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta. Tätä täydentämään tulisi kaikilla lapsilla olla oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen, joka laskutettaisiin tuntiperusteisesti ja vanhempien tulojen perusteella porrastaen. Pienituloisten nollamaksuluokka säilytettäisiin. Sipilän hallituksen päätökset ryhmäkokosääntelyn muuttamisesta ja subjektiivisen oikeuden rajoittamisesta on kumottava. Lasta ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin lapsiin vanhempien sosiaalisen statuksen perusteella. Varhaiskasvatuksen laatua ei ole syytä heikentää ryhmäkokosääntelyä muuttamalla.

92 Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava

Sosialidemokraattiset Naiset

Ammattitaitoisella varhaiskasvatuksella tuetaan lasten hyvinvointia ja valmiuksia selviytyä hyvällä itsetunnolla aikuisuuteen.

Sipilän hallitus on päätöksillään heikentänyt päivähoidon laatua rajoittamalla subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen ja suurentamalla ryhmäkokoja. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa eriarvoisuutta on vaikea kiriä umpeen enää elämän myöhemmässä vaiheessa.

Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu tällä hetkellä vähemmän lapsia kuin muissa Pohjoismaissa. Päivähoidossa on 63 prosenttia kolmevuotiaista, 68 prosenttia neljävuotiaista ja 72 prosenttia viisivuotiaista lapsista. Päivähoito mahdollistaa pienten lasten vanhemmille työssäkäynnin ja taloudelle kasvua. Naisten työmarkkina-aseman kannalta kokopäiväinen päivähoito-oikeus on aivan olennainen.  Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että päivähoidosta säästäminen on voimavarojen tuhlausta.

Edellä lausuttuun viitaten Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on lasten perusoikeus. Lapsen yhdenvertainen oikeus saada kokopäiväistä päivähoitoa, ei voi olla kiinni siitä, missä kunnassa lapsiperhe asuu tai mikä on lapsen vanhemman elämäntilanne. Lapsuus on vain kerran eikä siitä tule uusintaa.

Edellytämme, että Sosialidemokraattinen puolue hallitusvastuussa palauttaa alle kouluikäisten lasten subjektiivisen kokopäivähoito-oikeuden perheiden parhaaksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 189

93 Varhaiskasvatuksen maksuttomuus tavoitteeksi

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

Puolue linjasi jo edellisen puoluekokouksen perhepoliittisessa ohjelmassa, että Sosialidemokraatit tavoittelevat pitkällä tähtäimellä maksutonta varhaiskasvatusta jokaiselle alle kouluikäiselle.

Tätä tavoitetta tulee pitää vahvasti esillä ja pyrkiä kaikin keinoin varmistamaan jokaiselle lapselle oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen.

Maan hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistetuilla leikkauksilla on jo saatettu käyntiin eriarvoistumiseen johtava kehitys, joka sosialidemokraattien tulee torjua ja varmistaa, että perheen varallisuus tai erilaiset perhetilanteet eivät saa johtaa lapsen oikeuksien heikkenemiseen.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolue pitää vahvasti esillä tavoitetta varhaiskasvatuksen maksuttomuudeksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 190

  • Elokuu 2020

    1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

     

    Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8.2018. Ministeriö myöntää osallistuville kunnille avustusta kokeilun toteuttamiseen. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee toistamiseen elokuussa 2020 ja jatkuu vuoteen 2021.


Kommentoi

Tietosuoja