Puoluekokous pitää tärkeänä, että EU:n veronkiertodirektiiviä sovelletaan Suomessa niin, että lainsäädännöstä tulee läpinäkyvämpää. Kansallista lainsäädäntöä pitää tiukentaa niin, että väärinkäytökset voidaan estää. Kansainvälistä yhteistyötä niin lainsäädännön yhteensaattamiseksi kuin myös rajat ylittävien pääomavirtojen valvomiseksi on monipuolistettava ja tehostettava.

Puoluekokous pitää tärkeänä, että EU:n veronkiertodirektiiviä sovelletaan Suomessa niin, että lainsäädännöstä tulee läpinäkyvämpää. Kansainvälinen yhteistyö niin lainsäädännön yhteensaattamiseksi kuin myös rajat ylittävien pääomavirtojen valvomiseksi on edelleen tärkeää.

Aloitteessa esitetään perusteltu huoli konsernin sisäisen rahaliikenteen ja siitä johtuvan verosuunnittelun vaikutuksista yritysten veronmaksuun ja verokertymään, sekä myös tätä kautta saataviin epäreiluihin kilpailuetuihin.

Viime hallituskaudella SDP:n aloitteesta lainsäädäntöä muutettiin niin, että korkojen vähennysoikeutta voidaan tietyissä tilanteessa rajoittaa. Tämä osaltaan pienentää verovuotoa ja tuo verotuloja hyvinvoinnin edistämiseksi. Viime hallituskaudella olimme myös ajamassa useita maakohtaisia sopimuksia, joilla parannettiin tietojen vaihtoa ja tätä kautta myös läpinäkyvyyttä. Kiristimme myös maakohtaista raportointivelvollisuutta, jossa yritykset julkaisevat maittain keskeiset taloustietonsa, kuten esimerkiksi maksetut verot ja työnantajamaksut.

EU:n uusi veronkiertodirektiivi tulee keskeisiltä osin harmonisoimaan konsernin sisäisten korkojen vähennyskelpoisuuden rajoitukset, minkä lisäksi direktiivissä rajoitetaan myös muita kuin etuyhteydessä suoritettujen korkojen vähennyskelpoisuutta. Direktiivillä voidaan poistaa joitakin Suomen sääntelyn aukkoja.

SDP myös on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt monia keinoja sekä uusia resursseja harmaan talouden ja veronkierron vastaiseen työhön.  Olemme esittäneet 20 miljoonan euron panostusta veronkierron ehkäisyyn ja harmaan talouden torjuntaan. Lisäksi puolue on laatinut oman 21 kohdan tiekartan harmaan talouden ja veronkierron ehkäisyyn.

6 Konsernin sisäisen lainan koron verovähennysoikeuden poistuttava

Nurmeksen Sosialidemokraatit ry

Suurten konserniyritysten aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi valtiolta jää saamatta verotuloja vuosittain 4-5 miljardia euroa. Suuri osa verottamatta jäävästä tulosta maksetaan konsernien sisäisten lainojen ylisuurina korkoina. Korkoa maksetaan usein veroparatiiseissa sijaitseville holding-yhtiöille.

Nurmeksen Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP tekee lakialoitteen verolainsäädännön muuttamiseksi siten, että konsernin sisäisen lainan koron verovähennysoikeus poistuu.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 25

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite ei ole edennyt. Eduskuntakäsittelyssä vuonna 2018 SDP esitti, että nykyisen aggressiivista verosuunnittelua torjuvan korkovähennysrajoituksen epäkohdat, kuten niin kutsuttu tasevapautus, olisi poistettu. SDP:n vastalause ei kuitenkaan menestynyt. Hallitusohjelmassa vuonna 2019 sovittiin kuitenkin sen selvittämisestä, miten korkovähennysrajoitusta voitaisiin uudistaa aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi. Selvitys on määrä toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen on mahdollisuus ryhtyä lainsäädäntötoimiin.


Kommentoi

Tietosuoja