Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen. Etäkaupan kuluttajansuojaan liittyviä ongelmia tulee selvittää myös niiden tilanteiden osalta, joissa ostaja ja myyjä ovat eri maissa. Selvitystyössä tulee arvioida, miltä osin ongelmia voidaan ratkaista kansallisella lainsäädännöllä ja miltä osin tarvitaan muita toimenpiteitä.

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen ja yhtyy tavoitteeseen edistää kuluttajansuojan parantamista selvittämällä mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet, mukaan lukien konkurssilainsäädännön, tavoitteena kuluttajansuojan yhdenmukaistaminen maksu- ja kauppatavasta riippumatta.

Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta edistämään yhdenmukaista kuluttajansuojaa kuluvalla vaalikaudella ja seuraavassa hallitusohjelmassa.

Anttilan konkurssi mittavine irtisanomisineen osoitti myös tarpeen parantaa irtisanottujen työntekijöiden muutosturvaa mm. niin, että muutosturva ja äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet soveltuvat myös Anttilan konkurssin tapaisiin tilanteisiin.

Aloitteessa ehdotetaan lainsäädännön kehittämistä siten, että konkurssitapauksissa kuluttaja olisi oikeutettu kauppahinnan palautukseen, jos kauppasummaa ei pystytä kohdentamaan kaupan varastossa valittuihin tuotteisiin.

Sosialidemokraattisen kuluttajapolitiikan linjana on ollut kaupankäynnissä pääsääntöisesti heikomman osapuolen eli kuluttajan oikeuksien suojelu. Sosialidemokraateille tärkeää on aina myös ollut kuluttajien välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Aloitteen tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa etenkin etämyynnissä, jossa kauppa muodostuu internetin, posti- tai puhelinmyynnissä. Kuluttajansuoja jää vaillinaiseksi etenkin tilanteissa, joissa kuluttaja on tilannut ja maksanut tuotteen omalta tililtään. Aloitteessa ehdotetaan, että konkurssilainsäädäntöä tulisi muuttaa esimerkiksi niin, että kuluttajan suorittama kauppahinta palautetaan, jos kauppasummaa ei ole ehditty tai pystytä kohdentamaan kaupan varastossa valittuihin tuotteisiin.

Aloite on ajankohtainen ja tärkeä, sillä verkkokaupan merkitys kasvaa jatkuvasti kasvamassa. Verkkokaupan konkurssitilanteessa kuluttajat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä mitä maksutapaa he ovat käyttäneet, kuten tuore Anttilan konkurssi on osoittanut. Ongelmat kohdistuvat erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin kuluttajiin, joilla ei esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän vuoksi ole mahdollisuutta luottokortin saamiseen.

24 Kuluttajasuojan kehittäminen etäkaupassa

Tikkurilan Työväenyhdistys ry

Yhteiskunnassa erilaiset etämyyntimuodot lisääntyvät. Ostaja ja myyjä eivät kohtaa samassa tilassa, vaan kauppa muodostuu esimerkiksi internetistä tilaamalla, verkkokaupassa, postimyynnissä, sähköpostitse tai puhelimella.

Etämyynnissä kuluttajansuoja on normaalia kaupankäyntiä huonompi, riippuen siitä, kuinka kauppasumma suoritetaan. Postiennakolla tilatun tuotteen kuluttaja saa heti maksun suoritettuaan. Kun maksat ostoksesi ennakkoon luottokortilla, voit vaatia luottokorttiyhtiöltä rahoja saamattomista tavaroista takaisin. Luottokorttiyhtiö on silloin konkurssiin menneen myyjän osapuoli.

Sen sijaan kuluttajansuoja jää ohueksi, jos on tilannut ja maksanut ostoksensa ennakkoon omalta tililtään ja yritys menee konkurssiin. Tällöin kuluttaja joutuu valvomaan saataviaan konkurssimenettelyssä (jos maksettua tuotetta ei ole liikkeen varastossa eroteltu ostajalle kuuluvaksi).

Käytännössä tuotteen ostajan on otettava yhteyttä pesänhoitajaan, joka laatii pesäluettelon. Tuomioistuin päättää tämän jälkeen, raukeaako konkurssi varojen puutteeseen vai jatkuuko se. Jos konkurssi jatkuu, määrätään valvontapäivä, jolloin kuluttajat voivat valvoa saataviaan   konkurssissa. Saatavia pitää vaatia pesänhoitajalta kirjallisesti valvontakirjelmällä, jossa eritellään saatavat ja niiden perusteet.

Nykyinen lainsäädäntö lähtee siitä, että maksettu kauppasumma on kuin annettua lainaa kuluttajalta kaupalle niin kauan, kunnes kaupan varastossa kyseinen summa kohdennetaan valittuun tuotteeseen.

Konkurssilainsäädäntöä tulisi muuttaa esimerkiksi niin, että kuluttajan suorittama kauppahinta palautetaan, jos kauppasummaa ei ole ehditty tai pystytä kohdentamaan kaupan varastossa valittuihin tuotteisiin. On kohtuutonta edellyttää ja ei ole tarkoituksenmukaista, että tavalliset ihmiset osaisivat tai kykenisivät valvomaan muutamien kymppien tai satojenkin eurojen saataviaan konkurssimenettelyn kautta.

Tikkurilan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen selvittämään säädösmuutokset, joilla suorassa verkkokaupassa kuluttajansuojaa suorassa verkkokaupassa voidaan parantaa ja samalla velvoittaa puoluehallituksen edistämään tavoitetta kuluvalla vaalikaudella ja viimeistään seuraavassa hallitusohjelmassa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 52

  • Heinäkuu 2020

    Eduskunta hyväksyi 16.6.2020 hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Suomi on pannut kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin (2011/83/EU) täytäntöön pääosin kuluttajansuojalain kotimyyntiä ja etämyyntiä koskevan 6 luvun säännöksillä, joihin on tehty nyt tehty myös kuluttajansuojaa etäkaupassa parantavia muutoksia. Esityksessä säädetään laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Lisäksi muutetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia, tuomioistuinmaksulakia, kuluttajansuojalakia, asuntokauppalakia, saatavien perinnästä annettua lakia, maksupalvelulakia, korkolakia, matkapalveluyhdistelmistä annettua lakia, palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia sekä maksulaitoslakia. Esityksen pääasiallisena tavoitteena oli toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jonka keskeisen osan muodostavat toimivaltaisten viranomaisten vähimmäistoimivaltuudet. Laissa kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista säädettään muun muassa asetuksen mukaisesta tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta, oikeudesta tehdä koeostoja sekä oikeudesta määrätä poikkeuksellisissa tapauksissa myös esimerkiksi verkkosivustoilla olevaa sisältöä poistettavaksi sekä viime kädessä poistamaan verkkosivusto tai määrätä verkkotunnus poistettavaksi verkkotunnusrekisteristä. Tämä täydentää jo olemassa olevaa sääntelyä yhteistyöasetuksen täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksista. Yhteistyöasetusta sovelletaan Euroopan unionin säädösten rajat ylittävissä rikkomuksissa jäsenvaltioissa, minkä lisäksi kuluttaja-asiamiehellä on käytössään yhteistyöasetuksen mukaiset toimivaltuudet myös muissa sen valvontaan kuuluvissa asioissa. Lakimuutos tehostaa kuluttaja-asiamiehen toimintaa. Lisäksi verkkorajapintaan ja verkkotunnukseen liittyvien uusien toimivaltuuksien arvioidaan tehostavan mahdollisuuksia puuttua tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä tapahtuviin rikkomuksiin, kun muut keinot eivät ole tehokkaita esimerkiksi sen johdosta, että elinkeinonharjoittajaa ei tavoiteta.


Kommentoi

Tietosuoja