Puoluekokous edellyttää, että eri energiamuotojen tukemisesta tai sanktionnista tehdään laaja selvitys, jonka jälkeen tehdään tarvittavat, pitkällä aikavälillä kestävät linjaukset. Pyritään myös vaikuttamaan siihen, että EU:n energiapolitiikkaa ohjataan siten, ettei se vääristä kilpailua jäsenvaltion välillä. 

Tuulivoiman sijoittumista koskevien uudistusten tulisi tapahtua olemassa olevaa lainsäädäntöä kehittämällä – tarvittaessa arvioimalla uudelleen tuulivoimaloiden ja asutuksen välistä minimietäisyyttä. 

Puoluekokous ei pidä tarpeellisena tuulivoimaloiden purkamista varten varattavaa pankkitakausta tai muuta vastiketta. Laitosten käytöstäpoiston vastuisiin liittyvien riskien laajuus olisi sen sijaan tarpeen selvittää.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden ajatukseen siitä, että päätös nykyisen syöttötariffijärjestelmän korvaamiseksi tulee tehdä siten, että huomioon otetaan tukimekanismin kustannustehokkuus ja vaikutukset sähkömarkkinoihin.

Tuulivoiman sijoittumista koskevien uudistusten tulisi tapahtua olemassa olevaa lainsäädäntöä kehittämällä – esimerkiksi arvioimalla uudelleen tuulivoimaloiden ja asutuksen välistä minimietäisyyttä.

Puoluekokous ei pidä tarpeellisena tuulivoimaloiden purkamista varten varattavaa pankkitakausta tai muuta vastiketta. Laitosten käytöstäpoiston vastuisiin liittyvien riskien laajuus olisi sen sijaan tarpeen selvittää.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 18-20

Aloitteessa 18 esitetään tuulivoimaloita sijoitetavaksi nykyistä kauemmas asutuksesta.

Aloitteissa 18-20 esitetään, että tuulivoiman tuotantotuesta on luovuttava.

Aloitteessa 20 esitetään, että tuulivoimaloiden omistajien tulisi taata laitosten käytönjälkeinen purkaminen ja rakentaa nykyistä kauemmas asutuksesta.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen on yksi keskeinen keino kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa. Vaikka fossiilisten polttoaineiden korvaaminen päästöttömillä tuotantomuodoilla on lyhyellä aikavälillä kalliimpaa, puolue on sitoutunut kansainvälisesti asetettujen sitoumustemme kautta (mm. Pariisin ilmastosopimus) päästöjen leikkaamiseen. Joissain tapauksissa erilaiset kannustimet ovat välttämättömiä muutoksen nopeuttamiseksi. Toimien tulee silti pyrkiä kustannustehokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa yksittäisille ihmisille tai yhteiskunnalle.

Tuulivoimaloiden sijoittumista ja haittavaikutuksia säädellään nykyisin mm. kaavoituksella, minimietäisyyksillä ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin avulla. Toisaalta, käytössämme ei ole täysin ongelmattomia energialähteitä, joten pienten haittojen hyväksyminen päästöjen vähentämiseksi ja korkean elintason säilyttämiseksi on perusteltua.

Tuulivoimaloiden purkaminen on nykyisin laitoksen omistajan vastuulla eikä käytöstä poistoon liittyviä riskejä pidetä kovin merkittävinä. Nykyiset tuulivoimaloiden paikat ovat myös houkuttelevia paikkoja uusien laitosten rakentamiselle, kun nykyiset voimalat tulevat käyttöikänsä päähän.

Tuulivoiman nykyinen tukijärjestelmä on päättymässä 1-2 vuoden sisällä, kun tuen piiriin otettavien laitosten määrä (2500 megawattia) tulee täyteen. Tuen jatkaminen vaatisi uuden lain valmistelua. Nykyisten tukien peruminen takaisin on puolestaan ongelmallista perustuslain takaaman omaisuudensuojan näkökulmasta.

SDP on pitänyt aiemmin tärkeänä, että energia- ja ilmastopolitiikkaa tehtäessä on pyrittävä kustannustehokkuuteen.

SDP esitti vuoden 2016 vaihtoehtobudjetissaan, että käyttöön otettaisiin voimalaitosvero, joka koskee päästökauppajärjestelmästä ansiottomasti hyötyneitä voimalaitoksia sekä ylisubventoitua tuulivoimaa. Vero esitettiin toteuttavaksi valtiollisena kiinteistöverona ja sen tuotoksi arvioidaan varovasti 95 miljoonaa euroa.

18 Tuulivoimaloiden sijoituspaikat kauas asutuksesta ja taloudellinen tuki lopetettava

Kauhajoen Sosialidemokraatit ry

Tuulivoimaloita on nykyään sijoitettu liian lähelle asutuksia. Tämä on tuonut tullessaan erilaisia ongelmia asukkaille. Mm. on todettu häiriöitä television lähetyksissä, puhelimien käytössä sekä meluhaittaa ympäri vuorokauden.

Nykyisen tuulivoimalain perusteella voimaloita tuetaan veronmaksajain rahoilla taloudellisesti liian anteliaasti. Se vinouttaa energiamarkkinoita. Usein myös saadut voitot siirtyvät omistusjärjestelyjen kautta ulkomaisille sijoittajille. Järkevää olisi perustaa rahasto, jonka pääoma kerätään tuulivoiman tuottajilta. Samoin vanhojen tuulivoimaloiden purkaminen tehtäisiin tämän rahaston kautta.

Edellä olevaan viitaten Kauhajoen Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP toimii siten, että tuulivoimalat sijoitetaan kauas asutuksesta ja niiden taloudellinen tuki lopetetaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 45

19 Tuulivoiman tuotantotuesta on luovuttava

Keravan Demarit ry

Erilaiset tuet, erityisesti tuotannon tuet, vinouttavat markkinoita eri elinkeinoaloilla. Tuki voi olla tarpeen tietyissä tilanteissa tärkeistä yhteiskunnallisista tai muista siihen verrattavista syistä. Sähkön tuotannon tukeminen ei ole mitenkään yhteiskunnallisesti välttämätön asia koska Suomella on osaamista tuottaa sähköä hyvin monipuolisesti erilaisilla tekniikoilla ja raaka-aineilla. Päinvastoin, suora tuki saattaa eri tuotantomuodot eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Jos jostain tuotantomuodosta on haittaa yhteiskunnalle, niin sitä voidaan rajoittaa erilaisin maksuin tai muin velvoittein.

Perustelut:

– Nykyinen tuulivoimatuki liian on antelias. 200 – 300 miljoonaa euroa per vuosi kansalaisilta kerättyjä verorahoja. Näillä olisi hyvinvointiyhteiskunnalle tähdellisempääkin käyttöä.

– Tuulivoimatuki vinouttaa energiamarkkinoita. Se estää markkinaehtoisesti rahoitettuja investointeja tehden niistä kannattamattomia.

– Veronmaksajien rahat siirtyvät usein myös ulkomaille omistusjärjestelyjen kautta. Ulkomaiset sijoitusrahastot omistavat huomattavan osan Suomen tuulivoimasta.

– Tuulivoimaloiden rakentajien on purettava vanhat tuulivoimalat. Näyttää selvältä, että kun tuotantotuki loppuu, niin tuulivoimayritykset ajetaan konkurssiin ja niiden purkaminen jää yhteiskunnan (veronmaksajien) maksettavaksi vielä kertaalleen.

– Suomesta puuttuu rahasto, jonka pääoma kerätään tuulivoiman tuottajilta. Rahaston varoilla purettaisiin ja siistittäisiin konkurssiin ajetut tuulivoimapuistot.

Edellä olevaan viitaten Keravan Demarit ry esittää, että

SDP toimii siten, että tuulivoiman tuotantotuesta luovutaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 45

20 Tuulivoima

Vaasan Sosialidemokraatit ry

Tuulimyllyjen elinkaaren tullessa päätökseen on myös oltava selvillä tyylimyllyjen omistaja, joka myös maksaa purkamisesta aiheutuvat kustannukset.

Vaasan Sosialidemokraatit ry esittää, että

tuulimyllyjen osalta myllyjen omistajien pitäisi jättää pankkitakaus tai joku muu rahavastike, jonka määrä kattaa myllyjen purkamisesta aiheutuvat kustannukset (saattaa olla, ettei toimijaa ole enää olemassakaan kun myllyt pitäisi purkaa).

Uusien tuulimyllyjen rakentaminen pitää tulevaisuudessa rakentaa niin etäälle asutuksesta, että ne eivät häiritse lähiasujia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 46

  • Heinäkuu 2020

    Toteutunut osittain. Sanna Marinin hallitus toteuttaa laajan ilmasto-ohjelman, joka pitää sisällään useita selvityksiä ja ratkaisuja. Hallitus mm. valmistelee kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2021 mennessä.  Tuulivoimassa on luovuttu uusista tukiratkaisuista, mutta valtiota sitoo sen aikaisemmat päätökset. Tästä syystä tuotantotukea tuulivoimaan tullaan maksamaan vielä noin 10 vuotta.


Kommentoi

Tietosuoja