Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta korostaa, että SDP sekä toimii kansalaisten osallisuuden että edustuksellisen demokratian edustavuuden lisäämiseksi ja sen legitimiteetin vahvistamiseksi.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta korostaa, että SDP sekä toimii kansalaisten osallisuuden että edustuksellisen demokratian edustavuuden lisäämiseksi ja sen legitimiteetin vahvistamiseksi.

Aloitteessa esitetään, että SDP toimii sen puolesta, että Suomessa tehdään mahdolliseksi valtakunnalliset ja kunnalliset kansanäänestykset.

Nykyisen lainsäädännön mukaan Suomessa voidaan järjestää valtiollisia sekä kunnallisia kansanäänestyksiä. Äänestykset ovat neuvoa-antavia, eikä niiden tulos juridisesti sido varsinaisen päätöksen tekevää elintä, kuten eduskuntaa tai kunnanvaltuustoa. Äänestyksen tuloksesta poikkeaminen on suhteellisen harvinaista, mutta sitä on tapahtunut kunnallisten kansanäänestysten osalta.

Kansainvälisessä vertailussa kansanäänestykset useimmissa maissa ovat neuvoa-antavia ja sitovat kansaäänestykset ovat poikkeus. Ehkä tunnetuin sitovia kansanäänestyksiä järjestävä maa on Sveitsi. Vaikka maan järjestelmällä on omat meriittinsä, se on myös johtanut hyvin hitaaseen kehitykseen joissain asioissa. Esimerkiksi naisten äänioikeus toteutui Sveitsissä vasta 1971 ja lopullisesti kanttonitasolla 1990. Lisäksi kansanäänestysten tulokset ovat aika ajoin ajaneet Sveitsin vastakkain maan kansainvälisoikeudellisten sitoumusten kanssa.

Yksittäisistä asioista järjestettäviin sitoviin kansanäänestyksiin liittyy eräitä ongelmia. Jonain hetkenä tehtävien päätösten kaikkia tosiasiallisia vaikutuksia ja ulottuvuuksia ei aina ole mahdollista etukäteen kartoittaa. Lisäksi olosuhteet voivat muuttua kansanäänestyksen järjestämisen jälkeen. Ajauduttaisiin varsin ongelmallisiin tilanteisiin, jos paljastuu, ettei sitovan kansanäänestyksen tulos ole juridisesti tai tosiasiallisesti toteutettavissa ainakaan ilman merkittäviä kustannuksia, tai että sen noudattaminen olisi muuttuneiden olosuhteiden vuoksi vastoin sen alkuperäistä tarkoitusta. Kansanäänestysten vaatiminen erinäisistä asioista voisi myös muodostua helposti populistiseksi politiikan tekemisen keinoksi, joka olisi omiaan hidastamaan päätöksentekoa.

Nykyinen neuvoa-antavan kansanäänestyksen mahdollistava järjestelmä on puoluehallituksen käsityksen mukaan toiminut varsin hyvin, eikä juridisen sitovuuden puute ole aiheuttanut merkittäviä ongelmia. Näin sen muuttamiseen ei nähdä tarvetta.

156 Sitovat kansanäänestykset Suomeenkin

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

Sveitsissä ovat tiettyjen ehtojen täyttyessä mahdollisia sitovat valtakunnalliset kansanäänestykset kansalaisaloitteen perusteella.  Saksassa ovat mahdollisia kansalaisaloitteen perusteella järjestettävät osavaltiotason sitovat kansanäänestykset. Esimerkiksi syksyllä 2013 järjestettiin kaksi kansanäänestystä (osavaltiostatuksen omaavien suurkaupunkien) yksityistetyn energiaverkon ottamisesta takaisin kunnan järjestettäväksi: Hampurissa 22.9. parlamenttivaalien yhteydessä ja 3.11. Berliinissä. Saksassa kansanäänestyksen tulos on sitova, jos äänestysprosentti ylittää 1/4:n äänioikeuteutuista.

Toisin kuin Sveitsissä ja Saksassa, Suomessa ei ole mahdollista järjestää sitovia kansanäänestyksiä. Kunnallisia neuvoa-antavia kansanäänestyksiä voi järjestää, ja niitä onkin ollut kymmenittäin. Kansanäänestyksiä on järjestetty pääsääntöisesti kuntaliitoksista.

Ainoa merkittävä poikkeus oli vuonna 2006, jolloin Hämeenkyrön kunta järjesti neuvoa-antavan kansanäänestyksen siitä, rakennetaanko paikkakunnalle jätteenpolttolaitos. Jätteenpolttolaitosta kannatti 46,3 prosenttia ja vastusti 49,3 prosenttia. Koska äänestys oli vain neuvoa-antava, Hämeenkyrön kunnanvaltuusto päätti jätteenpolttolaitoksen puolesta vastoin äänestyksen tulosta.

Saksassa osavaltiotason sitovia kansanäänestyksiä pidetään tärkeänä ja onnistuneena tapana mahdollistaa suora demokratia suurissa päätöksissä.

Suomessa voitaisiin hyvin saattaa voimaan kunnallisten kansanäänestysten sitovuus ja päästää kuntalaiset itse päättämään, haluavatko he esimerkiksi kunnan vai yksityisen hoitavan kunnan toimintoja tai haluavatko esimerkiksi Uudenmaan pikkukuntien asukkaat mennä mukaan kaavailtuun metropolialuehallintoon. Myös valtakunnallisille sitoville kansanäänestyksille ei ole mitään estettä.

Esitän, että

SDP ja sen toimijat jatkavat ryhdikästä linjaansa kansalaisten suoran demokratian lisäämiseksi ja toimivat sen puolesta, että Suomessa tehdään mahdolliseksi sitovat valtakunnalliset ja kunnalliset kansanäänestykset.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 294


Kommentoi

Tietosuoja