Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Digitalisoituvassa maailmassa yhteiskunnan on panostettava verkkoturvallisuudesta huolehtimiseen niin viranomaistoiminnan kuin kansalaisten opastamisen osalta. Palveluiden suunnittelussa on otettava huomioon eri käyttäjäryhmät sekä huolehdittava erityisryhmien, kuten vammaisten palveluista. Yleisin sähköinen tunniste, verkkopankkitunnukset, puuttuisivat Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuoden 2015 selvityksen mukaan noin 400 000 henkilöltä eri syistä. Sähköinen tunniste on nykyisissä digitaalisissa palveluissa perustavanlaatuinen palvelu ja saatavuutta on parannettava. Alueelliset erot saatavuudessa on huomioitava sekä fyysisten palveluiden että digitaalisten palveluiden suunnittelussa.

130 Digitaaliaikaan siirtyminen lainsäädännön kehitystä nopeammin ei saa eriarvoistaa kansalaisia

Kuusankosken Sosialidemokraatit ry

Fyysinen eli manuaalinen toiminta muuttuu kovalla vauhdilla digitaaliseksi toiminnaksi. Haasteena tavallisen suomalaisen arjessa tässä uudessa maailmassa on kehityksen kova vauhti. Pysymmekö siinä mukana, onko toiminta sopusoinnussa Suomen perustuslain, yhdenvaraisuuslain ja tasa-arvolain kanssa? Lähitulevaisuudessa julistetaan näiden taitojen olevan kaiken kansan pakollisia toimintoja.

Samaan aikaan ovat rikolliset kehittäneet omia menettelytapojaan, joista tavallisten Matti ja Liisa Meikäläisen on oltava tarkkaan selvillä. Tietenkin on kehitetty ja edelleen kehitetään suojausjärjestelmiä. Se ei kuitenkaan riitä vaan jokaisen on pystyttävä osaamaan niiden käyttö ja tunnistamaan vaaratekijät, jos tekee inhimillisen virheen.

Erityisen huolestuneita olemme iäkkäiden kansalaisten, sekä tähän teknologiaan tottumattomien suomalaisten heitä nuoremmankin väestönosan jääminen toisen luokan kansalaisiksi. Tämä on myös varallisuuskysymys.

Lainsäädännön päivittäminen vastaamaan tähän laajaan haasteeseen on oltava edellä toimintojen kehitystä, nyt lainsäädäntö laahaa pahasti jäljessä. Korostamme lainsäädännön jälkeenjääneisyyden olevan turvallisuuskysymys. Nykypäivän toisen rahavarojen ryöstäminen tapahtuu jo helpommin kuin perinteinen fyysinen ryöstö. Taskuvarkaiden älymystö on siirtynyt digiaikaan ja varkaudet tapahtuvat verkossa.

Kuusankosken Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP:n on toimittava siten, että turvataan kaikkien kansanryhmien pysyminen digitalisaation vauhdissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 244

  • Heinäkuu 2020

    Digitalisaatio on koko yhteiskuntaa läpileikkaava ilmiö, ja teknologian jatkuvan nopean kehityksen vuoksi ennakoiva lakien säätäminen on erityisen vaikeaa, sillä teknologian kehityssuuntien ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten tarkka ennustaminen on käytännössä mahdotonta. Viime aikoina poliittisen keskustelun keskiössä on digitalisaation osalta ollut se, että digitalisaation yhteiskunnalle tuomia mahdollisuuksia tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

     

    Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa sekä eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelykehikon laatimista. Hallituksen tavoitteisiin sisältyy digitaaliseen aikaan siirtyminen siten, että kaikki väestöryhmät pysyvät kehityksessä mukana. Hallitusohjelmaan on kirjattu digitalisaation edistämisen ohjelman rakentaminen ja digitaalisia palveluja käyttävien kielellisten oikeuksien sekä palvelujen saatavuuden varmistaminen.


Kommentoi

Tietosuoja