Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous pitää perusteltuna, että SDP korostaa PES:ssä julkisten investointien merkitystä osana Euroopan kasvupotentiaalin vahvistamista.

Aloitteessa esitetään, että SDP vaatisi PES:iä laatimaan oman esityksensä EU:n investointistrategiaksi.

Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2013 käynnistää investointiohjelman tavoitteena luottokannan lisääminen talouteen. EU-budjetin ja Euroopan investointipankin kautta kanavoidaan tukea pk-yrityksille ja mahdollistetaan tätä kautta investointeja. Jälkimmäisen yhteydessä toimiva Euroopan investointirahasto on erikoistunut pk-yritysten riskirahoitukseen.

EU:lla on myös voimassa oleva Eurooppa 2020 –kasvustrategia ja kesäkuussa 2012 Eurooppa-neuvosto hyväksyi kasvu- ja työllisyyssopimuksen, johon perustuen päätettiin 120 miljardin välittömistä investointipanostuksista. Uusia strategia-aloitteita ja mahdollista niihin kaavailtua lisärahoitusta on harkittava näiden ohjelmien ja rahoituksen valossa, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään ja EU:n ohjelmatyötä virtaviivaistetaan.

Kasvuun tähtäävä investointipolitiikka on ollut mukana Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) viimeaikaisissa kannanotoissa ja on odotettavissa, että yksi Euroopan sosialidemokraattisen puolueen vaaliteemoista tulee olemaan lisäinvestoinnit tutkimukseen, innovaatioihin ja infrastruktuurihankkeisiin.

22 Euroopan unionille jäsenmaiden rajat ylittävä investointistrategia

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Nykyinen talouskriisi on tuonut esiin valtavat rakenteelliset ongelmat ympäri Euroopan. EU on vielä maailmaan suurin talous mutta tämä ei pidä paikkaansa enää muutaman vuoden kuluttua ellei tehdä määrätietoista työtä aseman ylläpitämiseksi.

Euroopan unionin taloutta on elvytettävä ja kilpailukykyä kasvatettava luomalla jäsenmaiden rajat ylittävä investointistrategia, joka katsoo EU:n yhteiseen tulevaisuuteen. Strategiassa tulee painottaa koko EU-aluetta hyödyttäviä investointihankkeita. Lisäksi on erityisesti tuettava korkean riskin innovatioita ja start-up –yrittäjyyttä, jotta EU:n osaaminen ja kilpailukyky voidaan pitää huipputasolla.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP vaatii Euroopan Sosialidemokraattista Puoluetta (PES) laatimaan oman esityksensä Euroopan unionin investointistrategiaksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 39

  • Tammikuu 2017

    SDP suhtautuu myötämielisesti komissaari Kataisen strategisten investointien rahastoon (ESRI) ja on omissa kannanotoissaan myös painottanut sosiaali- ja työllisyysnäkökohtien entistä voimakkaampaa huomioimista esimerkiksi aluekehitys- ja sosiaalirahastojen tukipäätöksiä tehtäessä. SDP toimii aktiivisessa yhteistyössä eurooppalaisen kattopuolueen PES:in kanssa oikeudenmukaisemman ja paremmin työllisyyttä tukevan talouspolitiikkamallin löytämiseksi kriisin jälkeiseen Eurooppaan.


Kommentoi

Tietosuoja