Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous toteaa, että valtakunnallinen prosessi uuden puolueohjelman toteuttamiseksi on käynnistetty ja siihen osallistetaan mahdollisimman laaja joukko kansalaisia.

Aloitteessa esitetään, että SDP käynnistää valtakunnallisen prosessin, jossa puolueen eri toimijat työstävät annetun aikataulun puitteissa uutta puolueohjelmaa hyödyntäen erilaisia osallistavia ja tietotekniikan menetelmiä, niin että työskentelyyn osallistuu mahdollisimman laaja joukko kansalaisia. Pohjapaperina esityksen mukaan voitaisiin käyttää esimerkiksi Töölön Sosialidemokraattisen yhdistyksen vuoden 2013 aikana useissa työpajoissa kehittelemää, nimellä Forssa 2.0 otsikoitua luonnosta.

SDP on aloittanut periaatekeskustelun, joka tähtää uuteen periaateohjelmaan. Keskustelua tullaan käymään vuoden 2014 alkupuolelta lähtien. Tavoitteena on koota Vasemmiston tulevaisuus –asiakirja, jossa kartoitetaan tilannetta historian, nykytilan ja tulevaisuuden näkökulmista. Historiaosuudessa pohditaan mistä ja miten nyky-yhteiskuntaan ja sosialidemokraattiseen nykykuvaan on tultu. Periaatekeskustelun nykytilaan kartoittavassa osuudessa peilataan ensin nykyisen, voimassa olevan periaateohjelman sisältöä suhteessa yhteiskunnan tarpeisiin. Lisäksi pohditaan SDP:n ja sosialidemokratian arvojen kestävyyttä tässä ajassa. Forssa 2.0 – ohjelma on loistava pohjapaperi tämän osuuden toteuttamisessa. Tulevaisuuden kehitysnäkymiä pohtivassa osuudessa kerätään artikkelit keskustelun pohjaksi seuraavista aiheista: työelämän polarisaatio, eettinen markkinatalous, perhe ja sivistys, köyhyys ja tuloerot, sosiaalipolitiikan tulevaisuus sekä uuden kasvun tie ja luottamuksen kasvu.

Edellä mainituista aiheista käydään keskustelua aloitteessa mainituin menetelmin ja mahdollisimman laajaa joukkoa mukaan osallistaen. Tavoitteena on käydä poliittista keskustelua laajasti, julkisesti ja aktiivisesti kaikilla paikkakunnilla ja näin kääntää yhteiskunnallista keskustelua vahvasti vasemmistolaiseen suuntaan.

201 Sosialidemokraattisen Puolueen periaateohjelman uudistaminen kansanvaltaisesti

Töölön Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

Forssan ohjelman 110-vuotisjuhlan yhteydessä on ihailtu ohjelman kaukonäköisyyttä ja tiiviyttä, toisaalta pohdittu uuden ohjelman tarpeellisuutta. Voisiko ohjelman ajantasaistamisen prosessi olla samalla hyvä kehys ytimiin menevälle aatteelliselle keskustelulle, jota jäsenistä kaipaa?

Sosialidemokraattisen politiikan toimintaympäristö ja periaateohjelman tarve

Toimintaympäristö on muuttunut globaaliksi. Mitään ilmiötä ei enää voi tarkastella pelkästään kunnan, kansallisvaltio Suomen tai edes EU:n näkökulmasta. Samaan aikaan maapallon kantokyvyn rajat ovat tulleet näkyviksi. Teollisuusmaat ovat ulkoistaneet halpatyön ja saastuttavat ja energiaa tuhlaavat työvaiheet kehitys- ja kehittyviin maihin. Myös ruoka tulee pöytäämme globaalien tehotuotantoketjujen kautta. Tietotekniikan uudet sovellukset läpäisevät tuotanto- ja kulutusketjut. Työn käsite etsii uutta sisältöä.

Vaikka Suomessa 1900-luvun alun luokkayhteiskunta on kadonnut, tulo- ja terveyserot kasvavat ja luokkayhteiskunta tekee paluuta. Kaupungistuminen hajottaa yhdyskuntarakenteita ja segregaatio lisääntyy. Monet eri tekijät supistavat pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoituksen edellyttämää tulokertymää. Uusliberalistinen ideologia pakottaa siirtämään julkisia tehtäviä yksityisen sektorin tuotteiksi. Yleisen edun käsite on hämärtynyt ja hyvinvointivaltion perustuksia puretaan.

Haasteista ei ole pulaa. Sosialidemokratia voi avata näkymän tulevaisuuteen ja löytää ratkaisuja, joissa ihmisoikeudet ja demokratia toteutuvat ja maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Ohjelman laatimisprosessi on oleellinen osa sen sisältöä

Joukkoistaminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ovat usein toistettuja ideaaleja niin järjestöissä kuin demokratian eri tasoilla. Erityisesti poliittisessa puolueessa avoimuus ja jokaisen jäsenen panoksen arvostaminen ovat ydinvaatimuksia. Töölön Demareille kokemus on osoittanut, että kun tarjotaan mahdollisuuksia kommentoida ohjelmapaperia, jäsenet ovat innostuneita ja keskustelut antoisia.

Vain osallistumalla ohjelman laatimisprosessiin jäsenistö ottaa sen tavoitteet omakseen ja lähtee niitä aktiivisesti toteuttamaan. Uusille jäsenille tilaisuudet osallistua politiikan ytimeen menevään keskusteluun ovat erinomainen mahdollisuus päästä mukaan toimintaan. Koko puolueväelle muodostuu selkeä kuva puolueen yhteisistä arvoista ja tavoitteista.

Siksi esitämme, että puolueessa käynnistetään koko maan kattava prosessi, jossa paikallisyhdistykset ja puoluetta lähellä olevat organisaatiot työstävät annetun aikataulun puitteissa puolueen uutta periaateohjelmaa. Koska keskustelu vaatii alkaakseen aina jonkun pohjapaperin, Töölön Demarit tarjoaa pohjapaperiksi useissa workshopeissa nykymuotoonsa muokattua Forssa 2.0 –ohjelmaluonnosta.

Töölön Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP käynnistää valtakunnallisen prosessin, jossa puolueen eri toimijat työstävät annetun aikataulun puitteissa uutta puolueohjelmaa. Työssä hyödynnetään erilaisia osallistavia ja tietotekniikan menetelmiä niin, että siihen osallistuu mahdollisimman laaja joukko kansalaisia. Pohjapaperina käytetään esimerkiksi Töölön Sosialidemokraattisen yhdistyksen vuoden 2013 aikana useissa työpajoissa kehittelemää, nimellä Forssa 2.0 otsikoitua luonnosta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 238

  • Tammikuu 2017

    Periaateohjelmatyö käynnistettiin puoluekokouksen jälkeen. Puoluehallituksen evästyksen (3/2016) pohjalta periaateohjelmatyön neuvottelukunnan ja kirjoittajaryhmän työstämä SDP:n periaatekeskusteluaineisto ”Turvaa ja vapautta” käynnisti kenttäkeskustelun periaatteista huhtikuussa 2016. Varsinainen ohjelmaesitys oli puoluehallituksen käsittelyssä ensimmäisen kerran lokakuussa 2016. Kenttäkierroksen jälkeen joulukuussa puoluehallitus teki esityksensä ”Vastuun, tasa-arvon ja solidaarisen vapauden liike – SDP:n periaateohjelma” puoluekokoukselle 2017.


Kommentoi

Tietosuoja