Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen parlamentaarisen oikeusturvakomitean perustamisesta.

Aloitteessa esitetään, että SDP ottaa tavoitteekseen parlamentaarisen oikeusturvakomitean perustamisen.

SDP:llä ei ole olemassa aiempia puoluekokouspäätöksiä asiasta.

Suomen oikeuslaitokseen kohdistuu säästöpaineita. Valtioneuvoston kehyspäätöksessä vuosille 2013-2016 edellytetään oikeusministeriön vähentävän hallinnonalan menoja aiemmin asetetun 14 miljoonan euron säästötavoitteen lisäksi vuositasolla vähintään 8 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 lähtien.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma pitää sisällään 57 kohtaa, joiden avulla pyritään välillisesti tai välittömästi edistämään oikeusturvaa sekä tuottamaan taloustilanteen edellyttämiä säästöjä. Osa ehdotetuista uudistuksista on väistämättä ristiriidassa oikeusturvan edistämisen tavoitteen kanssa. Tällaisia ehdotuksia ovat ainakin jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentaminen, lautamiesjärjestelmästä luopuminen, tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentaminen ja maksujen korottaminen, käräjäoikeusverkoston harventaminen sekä oikeusaputoimistojen lukumäärän vähentäminen.

SDP:n puoluekokous on vuonna 2008 todennut, että yleisen oikeusavun kyvystä huolehtia perustehtävistä tulee pitää kiinni ja huolehtia erityisesti kaikkein pienituloisimpien oikeusturvan takeista.

Parlamentaarisen oikeusturvakomitean perustaminen toisi ennustettavuutta oikeuspolitiikkaan ja vakauttaisi oikeudenhoidon rahoitusta. Oikeusturvakomitean avulla oikeusvaltion ydinkysymyksiin kuuluvat asiat voitaisiin käsitellä pitkäjänteisesti kaikkien parlamenttipuolueiden voimin.  Hallitus-oppositioasetelma ei ole luonteva perusta merkittävimmille oikeuspoliittisille linjanvedoille, sillä oikeusturva on nähtävä oikeusvaltion toiminnan perustana.

Aiemmin muun muassa puolustuspolitiikan teossa on hyödynnetty parlamentaarisia komiteoita. Komiteoita käytettiin muun muassa puolustusvoimien rahoitusongelmien takia. Yhdessä tehdyt päätökset sitouttivat puolueita. Oikeusturvakomitea voisi hyödyntää puolustuskomiteoiden kokemuksia soveltuvin osin nykyiseen poliittiseen toimintakulttuuriin mukailtuna.

Parlamentaarisen oikeusturvakomitean kannalla ovat olleet niin Suomen lakimiesliitto kuin perustuslakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Johannes Koskinen.

140 Suomeen tulisi perustaa parlamentaarinen oikeusturvakomitea

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Suomen oikeuslaitos on pitkään ollut säästöpaineiden alaisena. Parlamentaarisen oikeusturvakomitean perustaminen voisi tuoda vakautta oikeuslaitoksen rahoitukseen ja mahdollistaa riittävän palvelutason säilyttämisen. Oikeusturvakomitea käsittelisi oikeusvaltion ydinkysymyksiin kuuluvat asiat pitkäjänteisesti kaikkien parlamenttipuolueiden kesken. Hallitus-oppositioasetelma ei ole luonteva perusta merkittävimmille linjanvedoille. Parlamentaariselle työskentelytavalle on tarvetta.

Aiemmin on puolustuspolitiikan osalta hyödynnetty parlamentaarisia puolustuskomiteoita. Komiteoissa pyrittiin ratkaisemaan muun muassa puolustusvoimien rahoitusongelmia. Puolueet myös sitoutuivat yhdessä päätettyyn. Puolustuskomiteoiden kokemuksia voisi hyödyntää oikeusturvakomiteaa rakennettaessa.

Oikeusvaltion puolustamisen tulisi olla asia, joka yhdistää kaikkia eduskuntapuolueita. Erityisesti sen tulisi olla työväenpuolueen asialistalla. Köyhä tai rikas, omistaja tai työläinen – laki on kaikille sama. Parlamentaarinen oikeusturvakomitea voisi auttaa löytämään rahoituksen kaikista keskeisimmille oikeuspalveluille vaikeinakin taloudellisina aikoina. Tästä hyötyisivät kaikki.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

SDP tavoittelee parlamentaarisen oikeusturvakomitean perustamista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 191

  • Tammikuu 2017

    Asia ei ole edennyt.


Kommentoi

Tietosuoja