Puoluekokous toteaa, että arjen turvallisuus sekä ekologisten ja turvallisuuspoliittisten riskien välttäminen ovat yhteisiä intressejä. Venäjän kanssa on ylläpidettävä aktiivisia kahden- ja monenvälisiä suhteita ja käytävä vuoropuhelua Venäjän tulevaisuudenvisiosta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Venäjään, venäjän kieleen sekä kulttuuriin liittyvää osaamista lisätään tulevaisuudessa yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Puoluekokous toteaa, että arjen turvallisuus sekä ekologisten ja turvallisuuspoliittisten riskien välttäminen ovat yhteisiä intressejä. Venäjän integrointi kansainvälisiin rakenteisiin voi onnistua juuri tällaiselta pohjalta. Valtapiirikamppailun sijaan Venäjä on integroitava eurooppalaisiin rakenteisiin, kuten aloitteessa esitetään.

Venäjä on Suomen lähialueilla suurin ja todennäköisesti myös nopeimmin kasvava kansantalous.  Näin ollen Suomen talouden nykyisessä haasteellisessa rakennemuutoksessa Venäjän vahvistuvat markkinat muodostuvat yhdeksi avainsuunnaksi. Toisaalta Venäjä tulee olemaan tulevaisuudessa myös merkittävien liiketaloudellisten riskien maa. Niin ikään Suomen laajan turvallisuuden kysymykset kiertyvät vahvasti Venäjän ympärille. Kaikki tämä edellyttää suomalaisilta huipputason osaamista mahdollisuuksien realisoimiseksi ja riskien välttämiseksi. Korkeatasoinen suomalainen Venäjä-osaaminen on suomalainen kilpailuetu, jota ei tule ottaa annettuna, vaan sitä on jatkuvasti vahvistettava.

Aloitteen henki on oikea, ja on tärkeää, että aloitteessa korostetaan myös globaalin sosiaalidemokratian vetovoimaisuutta venäläisessä yhteiskunnassa. Näistä lähtökohdista on vahvistettava erityisesti suomalaisen ja venäläisen ammattiyhdistysliikkeen yhteistyötä.

131 Venäjä-osaamisen vahvistaminen

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem.yhdistys ry:n aloite

Naapurimaamme Venäjä tarjoaa Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia. Meidän on osattava tarttua niihin ja käyttää niitä. Tämä edellyttää oikeata asennetta, aitoa kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Meidän on osattava nähdä Venäjä ja venäläiset kumppanina, jonka kanssa voimme tehdä molempia hyödyttäviä asioita. Se edellyttää molemminpuolista kunnioitusta, joka muuntuu kokoerostamme huolimatta tasaveroiseksi suhteeksi.

Nykymaailmassa yhteistyö ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Suomen tulisi valtiollisella ja hallitustasolla edistää Venäjän integroitumista eurooppalaisiin rakenteisiin yhteistyön merkeissä ja välttää Venäjän eristämistä.

Kun kohtaamme Venäjän, on hyvä nähdä, että edustamme pohjoismaista yhteiskuntamallia, jossa erityisesti sosiaalidemokraateilla ja ammattiyhdistysliikkeellä on keskeinen rooli hyvinvoinnin tuottamisessa. Se on osa vahvuuksiamme Venäjä-suhteen kehittämisessä. Kansalaisyhteiskunnan tasolla syvempi keskinäinen tuntemus vaatii silti lisää ponnisteluja molemmissa maissa.

Jotta me voisimme Suomessa edetä tähän suuntaan, meidän on jatkuvasti syvennettävä Venäjän tuntemustamme: kieltä, kulttuuria, historiaa, taloutta. Akateeminen Venäjä-tutkimus on Suomessa korkealla tasolla. Venäjä-tuntemuksen vahvistaminen koskee yhtä lailla tavallisia kansalaisia kuin yhteiskunnan rakenteita ja elinkeinoelämää. Suhteiden hoitaminen Venäjään edellyttää osaamista niin kahdenvälisesti kuin laajemminkin. Huomattavia haasteita ja mahdollisuuksia sisältyy yhteistyöhön lähialueillamme (Pietari, Leningradin alue, Karjalan tasavalta ja Murmanskin alue) sekä arktiseen yhteistyöhön. Suomella on erityisen hyvät edellytykset toimia yhtenä johtavana Venäjä-osaajana Euroopan unionissa. SDP:llä ja sen yhteistyökumppaneilla tulee olla jatkossakin rakentava rooli poliittisten suhteiden kehittämisessä sekä yhteyksien lisäämisessä kansalaisyhteiskunnan tasolla.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry esittää, että

SDP ottaa aktiivisen roolin Suomen Venäjä-suhteiden kehittämisessä. Tässä tarkoituksessa puolue edistää suomalaisessa koulutusjärjestelmässä kaikilla tasoilla Venäjän tuntemusta ja venäjän kielen sekä kulttuurin oppimista. Puolue tukee kansalaisten vuorovaikutusta kuten matkailun kehittämistä molempiin suuntiin itärajamme yli samoin kuin elinkeinoelämän kiinnostusta Venäjän markkinoihin, tavoitteena taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys. Puolue vahvistaa omaa kontaktipintaansa erityisesti niihin Venäjän poliittisen kentän ja kansalaisyhteiskunnan tahoihin, joita kiinnostaa pohjoismainen malli ml. taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tasapainoinen edistäminen. Puolue on jatkuvasti aktiivinen Euroopan unionin Venäjä-suhteissa, missä Venäjä-osaaminen on valttia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 179

  • Tammikuu 2017

    Samalla, kun toimimme yhdessä hyväksytyn Euroopan Unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjausten mukaisesti, on Venäjä-kokonaisuuden hallitseminen ja hyvien naapuruussuhteiden ylläpitäminen tärkeä osa SDP:n tukemaa Suomen ulkopolitiikan linjaa. Puolueen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä pohjoismaisen yhteistyön työryhmä järjesti keväällä 2016 laajan Venäjä-seminaarin, jossa pohdittiin konkreettisesti Venäjä-suhdetta. Venäjän toimia ja politiikkaa on arvioitava samalla tavoin kuin muidenkin toimijoiden politiikkaa myös julkisessa Venäjä-keskustelussa. SDP on toiminut sen puolesta, että Suomen ja Venäjän suhteisiin ei luoda kahdenvälisiä ongelmia ja että keskusteluyhteyksiä ja yhteistyötä on tärkeä ylläpitää myös jännitteisessä kansainvälisessä tilanteessa. Venäjän kehityksessä on huolestuttavaa sen politiikan lisääntyvä autoritaarisuus, joka näkyy kansalaisyhteiskunnan ja tiedostusvälineiden toiminnan rajoittamisena sekä sotilaallisen voiman käyttönä poliittisten tavoitteiden edistämisessä.


Kommentoi

Tietosuoja