Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, että raskaan liikenteen valvonnan määrästä ja laadusta pitää huolehtia. Valvonnan on parannettava liikenneturvallisuutta ja kitkettävä harmaata taloutta.

Puoluekokous edellyttää, että raskaan liikenteen valvonnan toteutumista seurataan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Jos osoittautuu, että uudella tavalla järjestetty valvonta ei tuota riittävän hyviä tuloksia, SDP on aloitteellinen valvonnan tehostamiseksi.  Myös viranomaisten yhteistyötä on tiivistettävä.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, että raskaan liikenteen valvonnan määrästä ja laadusta pitää huolehtia. Valvonnan on parannettava liikenneturvallisuutta ja kitkettävä harmaata taloutta.

Puoluekokous edellyttää, että raskaan liikenteen valvonnan toteutumista seurataan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Jos osoittautuu, että uudella tavalla järjestetty valvonta ei tuota riittävän hyviä tuloksia, SDP on aloitteellinen valvonnan tehostamiseksi.  Myös viranomaisten yhteistyötä on tarpeen vaatiessa tiivistettävä.

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen on herättänyt kysymyksiä liikennevalvonnan tulevaisuudesta. Kuljetusala on ymmärrettävästi huolestunut siitä, riittääkö ammattiliikenteen valvontaan voimavaroja ja osaamista.

Kuljetusten valvonta on välttämätöntä, koska sillä sekä parannetaan liikenneturvallisuutta että kitketään harmaata taloutta. Kuljetuksissa harmaa talous ilmenee muun muassa luvattomana liikennöintinä, pimeinä kuljetuksina, laittomana kabotaasina ja työnantajamaksujen kiertämisenä. Alalla esiintyy myös sarjayrittämistä, jossa kannattamatonta yritystoimintaa paikkaillaan saneerauksilla tai konkurssikierteellä.

Liikkuva poliisi lakkautettiin erillisenä hallinnollisena yksikkönä vuoden 2014 alusta. Sen tehtävät siirrettiin pääosin poliisilaitoksiin. Liikennevalvonta on keskeinen osa poliisin päivittäistyötä. Poliisihallitus vastaa poliisin liikenneturvallisuustyön valtakunnan tason suunnittelusta sekä liikenneturvallisuustyötä yhtenäistävästä ohjauksesta.

Uudistuksessa poliisilaitoksiin on perustettu liikennepoliisitoiminto. Poliisihallitukseen puolestaan on perustettu valtakunnallinen liikenneturvallisuuden ja -valvonnan ohjaustoiminto. Siihen sisältyy myös raskaan liikenteen valtakunnallinen ohjaustoiminto. Tarvittaessa poliisihallituksen tulee saada käyttöönsä poliisilaitoksiin siirtynyttä raskaan liikenteen asiantuntijuutta, jotta se voi ohjata tehokkaasti raskaan liikenteen valvontaa.

Erityisasiantuntemusta voidaan koota myös Itä-Uudenmaan poliisilaitokseen, johon siirtyi suurin osa liikkuvan poliisin Helsingin yksikön raskaan liikenteen valvonnan osaajista.

Uudistuksesta päätettäessä luvattiin turvata myös raskaan liikenteen valvonnan määrä ja laatu. Tämän tavoitteen toteutumista on seurattava tarkoin. Raskaan liikenteen onnettomuudet eivät saa lisääntyä eikä harmaa talous kasvaa, vaan niitä on päinvastoin vähennettävä.

SDP:n vaatimuksesta laittoman ulkomaisen työvoiman käytön torjuntaan on lisätty määrärahoja. On myös edistettävä niin sanottua road policing -toimintamallia. Siinä poliisi panostaa liikennevalvonnan ja -valistuksen ohella kaikkien tiellä tapahtuvien rikosten torjuntaan. Poliisin on löydettävä mahdollisimman tehokkaat keinot havaita rikollisia, jotka käyttävät tieverkkoa hyväkseen ja estettävä heidän toimintansa. On siirryttävä liikennepoliisitoiminnasta tiepoliisitoimintaan. Lainsäädäntö mahdollistaa tällaisen toimintamallin muutoksen, jota kehitetään myös kansainvälisenä yhteistyönä.

Älykkään liikenteen mahdollisuudet liikennevalvonnassa on niin ikään selvitettävä tarkoin. Onnistunut turvallisuustyö ja valvonta vaativat saumatonta yhteistyötä liikennehallinnon, poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin, työsuojelusta vastaavien sekä muiden viranomaisten kesken kuten aloitteessakin korostetaan.

129 Raskaan liikenteen valvontayksikkö perustettava sekä viranomaisyhteistyötä tehostettava harmaan talouden kitkemiseksi

Kuljetusalan Demarit ry:n aloite

Ajo- ja lepoaika-asetuksen valvontaa tulee tehostaa ja kehittää lisäämällä viranomaisten resursseja. Erityisesti tien päällä tapahtuvaa valvontaa tulee lisätä.

Suomessa maanteillä suoritettava ammattimaisen liikenteen valvonta on riittämätöntä. Valvonnan puutetta käytetään hyväksi tekemällä työtä harmaan talouden piirissä. Keskeisinä ongelmina ovat valvontaan suunnatut liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja työsuojeluviranomaisten resurssien riittämättömyys. Tällä hetkellä valvonnan tehokkuus kärsii myös puutteista viranomaisten ammattitaidossa, eikä ammattimaisen tieliikenteen valvonta ole viranomaisten painopistelistalla kovinkaan korkealla.

Tarvitaan tehokkaita toimia harmaan talouden kitkemiseksi kuljetusalalta. Tällä hetkellä on mahdollista, että konkurssin tai jopa useamman tehnyt yrittäjä voi jättää palkat, verot sekä muut yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitamatta ja voi jatkaa toimintaansa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Harmaata taloutta on yritetty suitsia vuonna 2007 voimaan tulleella tilaajavastuulailla. Se ei näytä kuitenkaan estävän niitä, jotka on siirtäneet toimintansa harmaalle alueelle. Lainsäätäjän on tukittava mahdolliset porsaanreiät.

Eri viranomaisten hyvää yhteistyötä konkurssi- ja muiden rikosepäilyjen selvittämisessä on tehostettava. Tehokas viranomaisyhteistyö on keino, jolla hämäräyrittäjät saadaan pois alalta.

Kuljetusalan Demarit ry esittää, että

puoluekokous evästää sosialidemokraattisia päättäjiä ja asioiden valmistelijoita kaikilla tahoilla toimimaan siten, että valtio perustaa ammattimaisen liikenteen tienpäällä tapahtuvaan valvontaan erikoistuneen, poliisin valtuutuksilla toimivan valvontayksikön sekä tehostaa eri viranomaisten yhteistyötä harmaan talouden kitkemiseksi kuljetusalalta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 174

  • Tammikuu 2017

    Raskaan liikenteen valvontayksikköä pidetään esillä, mm. ylikuormamaksujen korotuksista päätettäessä. Raskaan liikenteen valvonta oli mukana myös eduskuntavaaleissa osana liikennepoliittisia keihäänkärkiä. Asia on käsitelty julkisesti tavarankuljetuslain uudistuksen ohessa ja nyt liikennekaaren 1. vaiheen käsittelyssä. Ministeriö on perustanut liikenteen harmaan talouden torjuntaan työryhmän, jonka työ on vielä kesken. Valiokuntaryhmän ja liikennetyöryhmän mielestä raskaan liikenteen valvonnan erikoisosaamisesta ja riittävistä resursseista on huolehdittava harmaan talouden ja epäterveen kilpailun torjumiseksi. Nykyisen hallituksen normienpurkuun tähtäävä kärkihanke on tähän mennessä vahingoittanut tavoitteita, vaikka kuljetusala on esiintynyt asiassa yhtenäisesti.


Kommentoi

Tietosuoja