Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa sivistyspoliittiseen ohjelmaan.

Aloitteessa esitetään, että SDP kannattaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä kaikkien lasten oikeutena.

Sosiaalisesta taustasta johtuvat erot ihmisten välillä muodostuvat hyvin varhaisessa vaiheessa elämää. Kasvuympäristö vaikuttaa voimakkaasti muun muassa sanavarastoon ja siten kykyyn ilmaista näkemyksiä ja muodostaa käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Koska osaaminen ja lahjakkuus sekoitetaan usein keskenään, on osaamisella merkittävä vaikutus myös yksilön motivaatioon oppia.

SDP:n periaatteellinen kanta on yhä, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden pitää koskea kaikkia. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa SDP on joutunut tekemään hallitustyöskentelyssä kompromisseja, joihin on kuulunut myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Nämä päätökset on tehty julkisten palveluiden kestävyyden turvaamiseksi.

111 Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei saa purkaa

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y:n aloite

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tarkoittaa vanhempien oikeutta valita alle kolmevuotiaan lapsen hoitomuotoa kotona taikka kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa. Päivähoito-oikeutta pidetään yhtenä merkittävimmistä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista. Sillä pystytään tasaamaan lasten hyvinvointieroja, tukemaan perheitä tekemään lastensuojelutyötä, ja edistämään lasten varhaiskasvatusta. Kyse on siis ennen kaikkea lapsen oikeuksista. Samalla se tukee vanhempien kasvatustyötä ja takaa lapsen hoitamisen työsuhteen katkeamatta.

Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta säädettiin vuonna 1985 päivähoitolain uudistamisen yhteydessä ja se on koskenut kaikkia kouluikäisiä lapsia vuodesta 1996 lähtien. Tämä on ollut merkittävältä osaltaan sosialidemokraattien ansiota. ja sen vaikutukset ovat näkyneet jo monissa kansainvälisissä vertailuissa.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen erilaisten syiden nojalla on vaarallinen toimenpide. Perheet ovat erilaisia ja tilanne pitää aina ratkaista lapsen, ei vanhempien näkökulmasta katsoen. Oikeuden poistaminen mm. vanhempien kotonaolon perusteella, tai päivähoitopaikan salliminen vain jonkin erityissyyn perusteella johtaa lasten eriarvoistamiseen ja leimaamiseen jo pienestä pitäen.

Sen sijaan päivähoitoa voidaan kehittää monella eri tavalla ja saada sekä lisää hyvää hoitoa lapsille että kustannusten säästöjä. Lapsissa on myös sosialidemokratian tulevaisuus.

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y. esittää, että

puoluekokous päättää, että subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään kaikkien lasten oikeutena.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 150

 • Tammikuu 2017

  Maan hallitus sääti rajoituksia subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen siten, että työttömien ja perhevapailla olevien vanhempien lapsilla ei ole oikeutta kokopäiväiseen päivähoitoon/varhaiskasvatukseen. Tämän lisäksi hallituksen esityksestä päätettiin kasvattaa päiväkotiryhmien enimmäiskokoa.

   

  Kunnilla on kuitenkin edelleen mahdollisuus toimia lakia paremmin ja ns. vanhan lain pohjalta. Useat kunnat ja erityisesti suuremmat kaupungit ovat päättäneet, etteivät ne rajaa lapsen oikeutta kokopäivähoitoon tai kasvata lapsiryhmien kokoa. Kuntien tekemät päätökset osoittavat, että kunnallisella päätöksenteolla on merkitystä, mutta samanaikaisesti tilanne ajaa lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan kunnasta riippuen.

   

  Vuoden 2016 aikana on käyty enenevässä määrin keskustelua varhaiskasvatuksen muuttamisesta osittain maksuttomaksi. Käytännössä esityksissä muutettaisiin maksuttomaksi se osuus varhaiskasvatuksesta, joka tuli rajatuksi hallituksen päätöksellä. SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa on uudistettu SDP:n pitkän aikavälin tavoite varhaiskasvatuksen muuttamisesta maksuttomaksi ja esitetty subjektiivisen oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palauttamista.


Kommentoi

Tietosuoja