Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, että SDP ryhtyy ajamaan yliopistojen palkkatietojen tekemistä julkisiksi valtionhallintoa vastaavasti ja yliopistojen velvoittamista luovuttamaan työehtosopimuksen allekirjoittajaosapuolille vuosittain tiedot henkilöstön palvelussuhteiden laadusta.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, että SDP ryhtyy ajamaan yliopistojen palkkatietojen tekemistä julkisiksi valtionhallintoa vastaavasti ja yliopistojen velvoittamista luovuttamaan työehtosopimuksen allekirjoittajaosapuolille vuosittain tiedot henkilöstön palvelussuhteiden laadusta.

Kaikilla tutkimuksen alueilla tarvitaan sekä pitkäjänteistä, turvattua ja vakaasti rahoitettua perustutkimusta, käytännöllisemmin suuntautunutta soveltavaa tutkimusta sekä suoriin kaupallisiin tai teknisiin sovelluksiin tähtäävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kun tavoitteiltaan erilaista tutkimusta voidaan tarkastella kokonaisuutena, liiallinen painotus lyhytjänteiseen kehitystoimintaan voidaan välttää.

Laaja-alaista perustutkimusta tulee rahoittaa kansallisesti ja pitkäjänteisesti, jotta sen puitteissa voidaan kehittää uutta ja verkostoidutaan maailman johtavien tutkimusyliopistojen kanssa. Tämän perustutkimuksen suuntaamisesta vastaavat itsenäiset korkeakoulut. Pitkäjänteinen perustutkimus tarvitsee tuekseen kilpailtua rahoitusta, jonka avulla perustutkimuksessa syntyviä hedelmällisiä uusia tutkimuskysymyksiä voidaan tutkia riittävin resurssein.

Tieteellisen menetelmän toimivuus perustuu tiedeyhteisöön ja sen keskinäiseen kilvoitteluun totuuden etsimisessä. Tätä kilvoittelua ei voi eikä pidä tiedeyhteisön sisältä poistaa. Olennaista on saavuttaa järjestelmä, jossa kilvoittelu ja tarvittava kilpailu yhdistyvät turvallisuuteen, joka mahdollistaa pitkäjänteisen uuden etsimisen.

109 Julkisen tutkimusrahoituksen kehittäminen ja yliopistolain muuttaminen

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön enemmistö työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa. Yliopistouudistuksen jälkeen valtakunnallisia tilastoja ei enää ole pidetty, mutta määräaikaisten työsuhteiden osuus on todennäköisesti noin 70 prosentin luokkaa. Tieteellisen työn luonne perustelee työsuhteen määräaikaisuutta lähinnä väitöskirjantekijöiden eli ns. tohtorikoulutettavien kohdalla. Muilta osin määräaikaisuudet ovat seurausta Suomessa valitusta tavasta rahoittaa tieteellistä työtä. Rahoitus on pilkottu verraten lyhytkestoisiksi projekteiksi, ja se on ankarasti kilpailtua. Seurauksena on, että julkisella rahalla tuotetaan selvästi yksityistä sektoria heikompilaatuisia työsuhteita. Nykyinen rahoitustapa saattaa lisäksi olla tiedepoliittisesti ongelmallinen, sillä se ei tue pitkäjänteisyyttä ja tiedon kumuloitumista.

Yliopistouudistus vei valtiolta, käytännössä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mahdollisuuden puuttua yliopistojen työnantajalinjaan. Yliopistot ovat liittyneet Elinkeinoelämän keskusliittoon ja suhtautuvat työmarkkinoiden yhteistoimintaan erittäin nuivasti. Seuraukset nähdään yliopistouudistuksen tuloksista tehdystä arvioinnista, jonka mukaan henkilöstö suhtautuu koko uudistukseen erittäin kielteisesti, koska on kokenut omassa työympäristössään lähinnä heikennyksiä.

SDP:n piirissä on erittäin korkeatasoista tiede- ja koulutuspoliittista osaamista niin tiedehallinnossa kuin alan järjestöissä. Se olisi nyt otettava käyttöön, ja puolueen olisi pyrittävä ratkaisemaan yliopistojen opettajien ja tutkijoiden kokemat ongelmat. Tiederahoitus on mahdollista järjestää tavalla, joka ei tuota pätkätyöläisyyttä ja toimeentulo-ongelmia – sen osoittavat monet ulkomaiset esimerkit. Lisäksi olisi tärkeää varmistaa, että julkisesti rahoitettujen yliopistojen toiminta on yhtä läpinäkyvää kuin valtion oma toiminta.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP
1)     valmistelisi nopeasti tutkimusrahoituksen uudistamisohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa jatkuvuus ja pitkäjänteisyys pikemmin kuin jatkuva kilpailu, ja

2)     ryhtyisi ajamaan yliopistolain muutosta, jolla (a) yliopistojen palkkatiedot tehdään julkisiksi ja (b) yliopistot velvoitetaan luovuttamaan työehtosopimuksen allekirjoittajaosapuolille vuosittain tiedot henkilöstön palvelussuhteiden laadusta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 147

  • Tammikuu 2017

    Asia ei ole edennyt.


Kommentoi

Tietosuoja