Muutoshaaste 1: Työn murros ja teknologinen kehitys

Korkea työllisyys on hyvinvointimme perusta. Suomessa syntyvyys on viime vuosien aikana romahtanut ja samalla väestömme ikääntyy kovaa vauhtia. Ennusteiden mukaan väkilukumme tulee 2030-luvulla kääntymään laskuun, joka myös johtaa työikäisen väestön määrän vähenemiseen 2040-luvulla. Tällä väestönkehityksellä hyvinvointivaltion tulevaisuus ei ole kestävällä pohjalla.

Digitalisaatio, oppiva tekoäly, robotisaatio ja automaatio mullistavat puolestaan yhteiskunnan perusrakenteita ja ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Vihreä siirtymä ja muu teknologinen kehitys sekä muuttaa vanhaa työtä että luo uutta työtä. Digitalisaation kehityksen myötä Suomesta katoaa arviolta kolmasosa nykyisistä työpaikoista seuraavien 20 vuoden aikana. 

Työtehtävien sisältö ja työelämän vaatimukset myös muuttuvat nopeasti. Kun toiset työt ovat yhä joustavampia ja vähemmän sidottuja aikaan ja paikkaan, pysyvät toiset työt hyvinkin perinteisinä, aikaan, paikkaan ja tarkasti määriteltyihin vuoroihin sidottuina tehtävinä. Työn arvostus on myös muuttunut ja yhä useampi suorittava työ määritellään rahallisesti niin vähän tuottavaksi, että sen palkalla on hankala tulla toimeen.

Teknologisella kehityksellä on myös vaikutuksia työhyvinvointiin. Teknologia mahdollistaa nykyisin etätyön ja työajan vapaamman sijoittelun sekä myös iltaisin että vapaa-ajalla työskentelyn. Tämän myötä osa työntekijöistä tekee yhä pidempiä päiviä ilman lisäkorvausta. Samalla kun osalle työn joustavuuden lisääminen on tuonut lisää vapautta, niin ylitöistä ja työntekijöiden uupumisesta on muodostunut merkittävä henkilöstön hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Työelämän nopeatahtisuuden kasvaminen edellyttääkin työssä jaksamisen edellytysten parantamista. Tähän teknologinen kehitys tarjoaa mahdollisuuksia. Jokaisen on pystyttävä erottamaan työ- ja vapaa-aika.

Uudet työpaikat usein edellyttävät erilaista osaamista, tietoja ja taitoja sekä myös ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Työelämän digitaalisessa murroksessa tarvitaan työtehtävien vaatimia uusia luovuuden sekä sosiaalisen älykkyyden ja vuorovaikutuksen taitoja. Vihreä siirtymä on tehtävä oikeudenmukaisesti myös työelämässä siten, että työttömyysuhan alla olevia koulutetaan uuden teknologian työtehtäviin riittävän ajoissa. 

Tutkimus ja innovaatiotoiminnalla on rooli uusien työpaikkojen synnyttämisessä. Suomen TKI-panostusten määrä BKT:sta oli aiemmin kansainvälisesti mitattuna korkealla tasolla. Marinin hallitus lisäsi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta hallituskaudellaan noin 350 miljoonalla eurolla. TKI-toiminnan rahoitus tulee turvata myös jatkossa.

Kun aikaisemmin ihmisten tekemää työtä korvautuu teknologisilla ratkaisuilla, jokin osa nykyisistä työpaikoista tulee katoamaan. Uutta työtä syntyy samanaikaisesti uudesta teknologiasta huolehtimiseen ja sellaisiin palvelutehtäviin, jotka mahdollistuvat uuden teknologian myötä.

Teknologian ja tuotannon omistamisesta tulee yhä kannattavampaa, ja samanaikaisesti monen ihmisen toimeentulo vaarantuu. On selvää, ettei uutta tasapainoa työn ja pääoman välillä ole saavutettavissa ilman yhteiskunnallisia toimia. Eri tehtävien vaatimukset ja yksilöiden väliset tuottavuuserot ovat kasvaneet. Tämä johtuu suurelta osin työtehtävien erilaisuudesta. Sosiaalisen kestävyyden kannalta on välttämätöntä, että yhteiskunnassa ei synny kasvavia varallisuus- ja tuloeroja, jotka johtavat lopulta hyvinvointierojen kasvuun. 

Yhteiskunnan on huolehdittava tasaamisen mekanismeista, kuten teknologian kehityksen luoman työn tuottavuuden kasvun tuoman lisäarvon oikeudenmukaisesta jakautumisesta. Näitä ovat verotus, sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut tulojen ja hyvinvoinnin tasaamiseksi ja ennakoivat toimet mahdollisuuksien tasaamiseksi. Tärkein ennakoiva tasauksen keino on panostaminen koulutukseen ja koulutuksen tasa-arvoon.

Suomen koulutusjärjestelmä on aiemmin onnistunut suomalaisten koulutustason nostamisessa. Kaikkien suomalaisten korkeampi perusosaamisen taso on mahdollistanut yhteiskunnallisen modernisaation lisäksi työelämän tuottavuuden kasvattamisen. 2000-luvulla koulutusjärjestelmän kyky vastata ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin on kuitenkin heikentynyt. Oppimistulosten lasku ja koulutustason nousun pysähtyminen kertovat osaltaan kasvavista ongelmista koulutusjärjestelmässä. Vaikka koulutuksellinen tasa-arvo on nostettu Suomessa poliittisen toiminnan keskiöön, ovat koulutus ja koulutukselliset valinnat silti edelleen voimakkaasti periytyviä.

Suomalaisen yhteiskunnan aiemmissa rakennemuutoksissa heikoimmilla ovat olleet ne, joiden pohjakoulutus on ollut kaikkein matalin. Myös iäkkäämpien työntekijöiden riskinä on ollut jäädä työelämän muutoksissa työn ulkopuolelle. Tärkeintä työelämän murroksen keskellä on huolehtia, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Aikuiskoulutuksen puutteista uhkaa tulla räikeä koulutuksen ja työelämän epätasa-arvon malliesimerkki.

Muuttuvassa maailmassa työ on määriteltävä uudelleen entistä monipuolisemmin. Työn ja toimeentulon välinen yhteys rakoilee. On paljon yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, joka ei ole perinteistä palkkatyötä. Jonkun ansiotaso kasvaa kohisten ja toinen taas ei tule palkallaan toimeen, vaikka tekisi täyttä työaikaa. Osa ihmisistä joutuu puolestaan hankkimaan toimeentulonsa eri lähteistä perinteisen työsuhteen tai toimeksiannon sijaan. Työn, toimeentulon ja sosiaaliturvan on tuettava paremmin toisiaan. Samalla on muistettava, että työ on ihmiselle muutakin kuin keino tulla taloudellisesti toimeen. 

Jokaisen ihmisen elämään sisältyy erilaisia vaiheita. Jatkuva työsuhde, osa-aikaisuus, työttömyys, pää- ja sivutoiminen yrittäjyys, perhevapaat ja koulutus seuraavat toisiaan ja voivat myös limittyä. Jokaisessa vaiheessa tarvitaan riittävää turvaa ja kannustin jatkuvaan koulutukseen elinikäisen oppimisen hengessä. On tärkeää varmistaa, ettei kestävän kasvun, tuottavuuden, työllisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan toisiaan tukeva yhteys haurastu.

Myös alustatalouden töiden osuus kasvaa. Alustataloustöitä jaetaan digitaalisen alustan kautta kerta- ja keikkaluonteisina tehtävinä korvausta vastaan. Toiminta jää perinteisen työsuhteen ja yritysten välisten toimeksiantosuhteiden väliin, ja kaipaa selkeyttämistä. Mikäli toiminta on rinnastettavissa muodoltaan palkkatyöhön, on henkilö määriteltävä työntekijäksi, jolla on oikeus työsuhteen tuomaan turvaan. Alustojen omistajien ei myöskään saa antaa siirtää riskiään alustojen kautta työtä tekevälle. Muokkaamalla alustatalouden pelisääntöjä yhtäältä reiluiksi ja läpinäkyviksi, mutta toisaalta joustaviksi, Suomi voi vaikuttaa globaalisti työelämän tulevaisuuteen, jossa kaikkien osapuolten velvollisuudet ja hyödyt olisivat tasapainossa. 

Tärkeintä työelämän murroksen keskellä on huolehtia, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Mitä korkeampi koulutus, sitä pidemmät työurat, korkeampi työllisyysaste, paremmat mahdollisuudet siirtyä työstä toiseen tai työttömyydestä työmarkkinoille sekä paremmat mahdollisuudet parempaan palkkaan. Teknologian nopea muutos edellyttää lisääntyvää täydennyskoulutusta ja jatkuvaa osaamisen kartuttamista läpi elämän.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettava. Yhteensovittamisessa on huomioitava paremmin ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja perhemuodot. Erilaiset työsuhteet lisääntyvät ja se lisää myös osaltaan joustavien perhepalveluiden, varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tarvetta. SDP haluaa laajentaa vuoropäivähoidon saatavuutta. Vuoropäivähoito tulee mahdollistaa myös pienimille koululaisille arkisin klo 17.00–08.00 sekä tarpeen mukaan viikonloppuisin. Vuorohoidon osalta nuorimmille koululaisille (1. ja 2. luokat) tulisi taata vuorohoitopaikka myös koulun aloituksen jälkeen, mikäli lapsen ilta- ja yöaikaista huolenpitoa ei voida taata muulla tavoin

Sukupuolten välisiä perusteettomia palkkaeroja tulee edelleen supistaa ja työmarkkinoiden sukupuolittuneita rakenteita tulee purkaa esimerkiksi perhevapaiden ja palkka-avoimuuden avulla. 

Työn merkitys on muuttunut ihmisten arjessa. Yhä useammin vapaa-aikaa arvostetaan työtä enemmän, mutta edelleen työ on väylä kiinnittyä yhteisöön ja kokea merkityksellisyyden tunnetta. Sen arvoa ei voi mitata vain tuottavuudessa ja rahassa, vaan myös demokratiaa vahvistavana ja yhteiskuntaa tasapainottavana voimana. 

Työ on kuitenkin edelleen hyvinvointivaltion peruspilari. Ilman korkeaa työllisyysastetta emme pysty ylläpitämään ja kehittämään hyvinvointipalveluitamme. Siksi on tärkeää, että jokainen mahdollisuuksien mukaan osallistuu työn tekemiseen ja yhteisen hyvinvointimme rakentamiseen.

Teknologisen kehityksen kiihtyessä on tarkkaavaisesti seurattava sitä, millaiseksi uusi tasapaino muodostuu. Samassa yhteydessä on perusteltua rakentaa sekä ylläpitää reilua työelämää ja sellaista toimintaympäristöä, missä innovaatioista syntyy uutta ja kasvavaa yritystoimintaa.

”SDP toimii sen puolesta, että Suomessa työllisyys kasvaa ja jokainen on osaaja sekä osallistuja. Jokaisella on tilaisuus ottaa työelämän muutos haltuun, ja tarvittaessa oikeus turvaan ja tukeen.”

Visio: 2030-luvulla Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat korkean työllisyyden, koulutuksen, sivistyksen, tutkimuksen, osaamisen ja uusien innovaatioiden varaan.

1.1. Lapset, perheet ja varhaiskasvatus

Monien elämisen muotojen Suomi

Hyvinvoiva ja vauras Suomi rakentuu hyvälle ja yhdenvertaiselle lapsuudelle. Perheiden hyvinvointiin vaikutetaan koko yhteiskunnassa. Perhepolitiikan pitää olla läpileikkaavasti läsnä kaikkialla. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä perheitä tulee tukea moniammatillisesti elämän kaikissa vaiheissa. Perhepolitiikan punaisena lankana vahvistetaan ja parannetaan ehkäiseviä ja matalan kynnyksen perhepalveluita. Vastuullinen perhepolitiikka on inhimillisesti ja yhtyeiskunnan kannalta kannattava investointi. 

Tulevaisuuden Suomessa on pidettävä hyvää huolta jokaisesta lapsesta. Onnistuneella perhepolitiikalla rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä, jossa perheen perustaminen koetaan myönteisenä ja tavoiteltavana asiana. Perheen perustamisen lykkäämiseen ja syntyvyyden laskuun vaikuttavat yhteiskunnalliset syyt poistetaan johdonmukaisella, monipuolisella sekä perhemyönteisellä lapsi- ja perhepolitiikalla. Työ pohjautuu parlamentaarisesti laadittuun kansalliseen ihmisoikeus- ja perusoikeusperustaiseen lapsistrategiaan. 

Perheiden monimuotoisuus on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Perheen käsite on muuttuva. Oleellista on lähi-ihmissuhteet ja niihin liittyvä myönteinen tunneside. Lapsi- ja perhepolitiikan pitää tukea kaikkia perheitä yhdenvertaisesti. Suomessa ja maailmalla on lapsia, joiden elämästä puuttuu pysyvyyttä ja turvallisuutta. Samaan aikaan joka viides pariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta, ja luvun oletetaan kasvavan. Yksinasuvia ja perheitä tulee tukea heidän lapsitoiveensa täyttämisessä esimerkiksi vahvistamalla adoption asemaa ja helpottamalla lapsettomuushoitoihin pääsyä. 

Perheitä tuetaan heidän lapsitoiveensa täyttymisessä esimerkiksi vahvistamalla adoption asemaa ja helpottamalla lapsettomuushoitoihin pääsyä. Hedelmöityshoitoihin pääsyä helpotetaan ja palveluissa huomioidaan monimuotoiset perheet, itselliset äidit ja kumppanivanhemmuus. 

Myös työelämän oltava perheystävällistä ja huomioitava erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien perheiden tarpeet. Samalla työnantajien asenteiden ja työelämän käytänteiden täytyy muuttua tukemaan erilaisia perhemuotoja ja hoitovastuun tasa-arvoisempaa jakautumista vanhempien välillä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. 

Perheen perustaminen tai perustamatta jättäminen ovat aina ihmisten omia päätöksiä. Yhteiskunnan vastuulla on tukea järjestelmällisesti ihmisten mahdollisuuksia perustaa perhe.  

Toimivat palvelut ja turvattu toimeentulo myös yhden hengen talouksille

Suomessa on n. 1,3 miljoonaa yksinasuvaa, kotitalouksista yli 40 prosenttia on yksinasuvia. Kaupungeissa osuus on tätäkin suurempi. Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella noin puolet talouksista on yhden hengen talouksia. 

Yksinasuvia ei tunnisteta riittävän hyvin yhteiskunnallisena ryhmänä. Yksinasuminen nähdään ohimenevänä elämänvaiheena, josta pitää pyrkiä pois. Näin ei kuitenkaan ole, yksinasuminen on elämäntapa, joka voi olla valinta tai johtua elämän kulusta, johon ei itse voi vaikuttaa.

Yksinasuvia on kaikissa ikä- ja tuloluokissa, erilaisissa elämäntilanteissa.  Suurin osa yksinasuvista on työikäisiä, osa on perheellisiä ja osa yksineläviä, joilla ei ole elämässä merkittävää ihmissuhdetta tai läheistä perhettä. Yksinasuvissa on opiskelijoita, työssäkäyviä, työttömiä, eläkeläisiä, eronneita, leskiä, parisuhteessa olevia ja sinkkuja. Yksinasuvalla voi olla lapsia, jotka asuvat toisen vanhemman luona tai ovat jo lähteneet kotoa.

Suomessa yksinasuvia on kansainvälisesti vertaillen suuri määrä, ja heistä joka kolmas joutuu elämään köyhyysrajan alapuolella. EU:ssa keskimäärin joka neljäs yksinasuva elää köyhyysrajan alla. Yksinasuvilla syrjäytymisriski on korkeampi kuin muilla, yksinasuvien miesten kuolleisuus on kolminkertainen ja naisten kaksinkertainen verrattuna naimisissa oleviin. 

Politiikassa tulee tunnistaa yksinasuvien eriarvoinen asema ja heidät tulee huomioida yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Samalla annetaan tilaa erilaisille elämisen- ja perhemuodoille. Luodaan poikkihallinnollinen ohjelma, joka tarkastelee yksinasuvien tilannetta poikkihallinnollisesti ja laatii toimenpideohjelman yksinasuvien aseman parantamiseksi Suomessa.

Turvataan yksinasuvien palvelut alueellisesti ja valtakunnallisesti lisäämällä palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen henkilöstön tietoisuutta yksinasuvien erilaisista elämäntilanteista. Vähennetään syrjäytymistä edistämällä yksinasuvien osallisuutta ja lisäämällä julkisten tilojen edellytyksiä yhteisölliselle toiminnalle ja ihmisten kohtaamiselle. Suunnataan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta hyvinvointialueille yksinasuvien asioiden edistämiseksi.

Yksinasuvilla on muuta väestöä enemmän toimeentulo-ongelmia, n. 70 % kaikista toimeentulotuen saajista on yksineläviä. Tukijärjestelmissä yksinasuvilta jää puuttumaan skaalaedut, joita parisuhteessa elävät saavat. 

Yksinasuva maksaa yksin kaikki asumisen ja elämisen kulut: vuokran tai asuntolainan, kodin laitteet ja sähkö- ja vesimaksut. Yksinasuvien suhteessa korkeampia asumismenoja on kohtuullistettava. Kehitetään esimerkiksi ASP-järjestelmää siten, että se mahdollistaa omistusasumisen helpommin myös yksinasuville. Lisätään ja kehitetään yhteisöllistä asumista, minkä avulla voidaan vähentää yksinäisyyttä. Luodaan asumistukeen yksinasuvat paremmin huomioiva elementti. Yksinasuvien toimeentuloa parannetaan kohentamalla perusturvaa ja luomalla kohdennettuja palveluita ja ohjausta yksinasuville. Tämän tulee olla osa yleisturvan mukaisen uuden sosiaaliturvajärjestelmän luomista. 

Yksinelävien vammaisten asumista tulee tukea, koska heillä lisäneliöiden tarve apuvälineitten takia on merkittävä. Tämä nostaa asumiskustannuksia merkittävästi. Asuntojen esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden asuntojen erityistarpeisiin on kiinnitettävä parempaa huomiota.

Yksinäisyyden vähentämiseksi kansallinen toimenpideohjelma

Yli 20 % suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Koronapandemia lisäsi yksinäisyyden kokemuksia kaiken ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten keskuudessa, mutta erityisen voimakkaasti se on koetellut nuoria ja yksin asuvia. Esimerkiksi lukiossa opiskelevista tytöistä toistuvaa yksinäisyyttä koki 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan yli neljännes, mutta useiden selvitysten mukaan luku on tätäkin korkeampi. Yksinäisyys myös kasaantuu erityisesti jo muutoinkin heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille.

Vaikka toimia on tehty viime vuosien ajan kasvavissa määrin, ei yksinäisyys ole vähentynyt suomalaisten keskuudessa. Koska yhteistä suuntaa, suosituksia tai käytänteitä ei ole luotu, tekevät eri organisaatiot työtä omien tietojensa ja näkemystensä varassa ilman laajamittaisen kokonaisorganisoitumisen tarjoamaa johdonmukaista kehittämisotetta. 

Kansainvälisen tutkimustiedon perusteella yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen vaativat sekä tutkimustietoon pohjautuvia korjaavia ja kohdennettuja toimenpiteitä että asenneilmapiirin rakentamista.

Haasteena ovat siiloutumisen lisäksi lähes yksinomaan yksinäisyyttä kokeville ihmisille kohdennetut lukuisat interventiot, joiden kehitystä eivät riittävissä määrin ohjaa arviointi- ja tutkimustiedon avulla tehtävä kehitystyö. Suomeen tarvitaan kansallinen yksinäisyysstrategia ja toimenpideohjelma, joiden keinoin voidaan suunta muuttaa johtamalla suomalaista yksinäisyystyötä kokonaisvaltaisemmin. 

Lapsi- ja perhepolitiikan lähtökohtana kansallinen lapsistrategia 

Lapsuudessa luodaan edellytykset sille, että jokainen lapsi saa kasvaa täyteen mittaansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus muodostaa kansainvälisoikeudellisen perustan lasten oikeuksien edistämiselle ja turvaamiselle. Myös muut ihmisoikeussopimukset turvaavat lapsille tärkeitä oikeuksia. Vammaisten lasten kannalta tärkeässä roolissa on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Suomen tulee aina huolehtia omalta osaltaan sopimusten täytäntöönpanosta. 

Tavoitteiden ja velvoitteiden täytäntöönpanoa edistetään parlamentaarisena työnä laaditulla kansallisella lapsistrategialla. Strategia on hallituskaudet ylittävä ohjelma, johon pohjautuen tehdään hallituksen toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmaan hallitus valitsee lapsistrategian keskeisistä linjauksista edistettävät tavoitteet, toimenpiteet ja niiden resurssit omalle hallituskaudelleen.  Strategian toteutuminen edellyttääkin johdonmukaista toimeenpanoa sekä systemaattista arviointia ja seurantaa. Strategia sisältää tavoitteet ja toimet lapsen oikeuksien sopimuksen sekä muiden lasten ja nuorten oikeuksien kannalta keskeisten ihmisoikeussopimusten ja perusoikeuksien täytäntöönpanossa. Lapsistrategia ohjaa valtion lisäksi myös kuntien ja maakuntien päätöksentekoa ja toimintaa. Strategialla on myös laajempi rooli yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja muiden toimijoiden, sitouttamisessa lasten oikeuksien edistämiseen. 

Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi on vakiinnutettava osaksi valtion, kuntien ja maakuntien toimintaa. Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. 

Lapsiperheköyhyyden poistaminen 

Köyhyys heikentää lasten ja perheiden hyvinvointia, siksi köyhyyden periytyminen ja ylisukupolvinen syrjäytyminen on katkaistava. Jokaisella ihmisellä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen. Tavoitetta toteutetaan kaikki yhteiskuntapolitiikan lohkot läpileikkaavalla ajattelulla lapsi- ja perhemyönteisyydestä, jota tehdään määrätietoisella, ennakoitavalla ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Kaikille tasa-arvoiset, edulliset perusterveyspalvelut ovat oleellisen osa lapsiperheköyhyyden vastaista työtä. 

Yksinhuoltajaperheet ovat selvästi heikoimmassa asemassa kaikilla köyhyysmittareilla mitaten. Lapsiköyhyys onkin yleisintä yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa lapset ovat alle kolmevuotiaita. Myös monilapsisissa perheissä köyhyysriski on keskimääräistä suurempi. Lapsiperheiden toimeentulo on turvattava, koska se torjuu tehokkaimmin köyhyyttä. Universaalit palvelut eivät yksin riitä, vaan perheiden on saatava myös joustavia, kohdennettuja palveluita ja tukea. Esimerkiksi tukiperheet auttavat sekä lapsia että vanhempia arjesta selviämisessä. Kuntien vastuulla oleva täydentävä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki on konkreettinen keino vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen.  

Lasten ja nuorten yhdenvertaiset palvelut rakentuvat koulujen ja oppilaitosten ympärille

Koulujen ja oppilaitosten tulee olla oppimis- ja hyvinvointiympäristöjä, jotka tukevat jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä moniammatillisesti. Koulujen ympärille on sekä luonnollista että toimivaa rakentaa lasten ja nuorten hyvinvointia vahvasti ja moniammatillisesti tukeva arki ja oppimisympäristö. Oppimis- ja hyvinvointikeskuksissa on jokaisen saatavilla sosiaalinen, pedagoginen, psyykkinen ja terveydellinen tuki. Oppimisympäristöjen on oltava sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia. 

Oppilashuollon on toimittava kokonaisuutena, jossa eri ammattilaiset tekevät yhteistyötä ja osaavat ohjata oppilaan tarvittaviin palveluihin. Yhteistyötä on tarvittaessa osattava tehdä vammais- ja omaishoitopalvelujen ammattilaisten kanssa. Yksilöllisen ohjaamisen lisäksi on kehitettävä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään ja sosiaalisen luottamuksen kasvu vaikuttavat hyvinvointiin ja opintojen läpäisyyn myönteisesti. Oppilashuollossa ja oppilaan ohjauksessa on tehtävä myös tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta vanhemmat pystyvät tukemaan lastaan kouluun liittyvissä asioissa ja jatkokoulutuksen suhteen. 

Koulupäivän rakennetta ja sisältöä uudistamalla voidaan tehokkaasti lisätä lasten hyvinvointia. Siirtyminen joustavaan kokonaiskoulupäivään parantaa koulumotivaatiota ja koulussa viihtymistä. Samalla se varmistaa lapsille mahdollisuuden kokeilla eri harrastuksia. Joustava koulupäivä tarkoittaa ohjatun harrastustoiminnan sijoittamista osaksi koulupäivää. Harrastusten järjestämiseen voivat osallistua yhteistyössä koulun henkilökunta, taiteen ja kulttuurin tuottajat sekä erilaiset järjestöt. Oppilaiden omia toiveita harrastustoiminnan sisällöistä ja harrastuksista on kuultava toimintaa kehitettäessä. Harrastamisen Suomen malli on ollut ensimmäinen askel kokonaiskoulupäivän toteuttamiseksi. Mallia on kuitenkin kehitettävä edelleen toiminnan laajentamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, jotta etenkin ne lapset saadaan mukaan, joilla ei vielä ole harrastusta. Samalla on uudistettava aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kytkettävä niitä osaksi koulupäivää.  Joustavan koulupäivän harrastus-, aamu- ja iltapäivätoiminnassa on yhdenvertaisesti otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevat ja vammaiset oppilaat. 

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset on tunnistettava mahdollisimman varhain, jolloin heistä on mahdollista pitää parempaa huolta. Näin kyetään pitämään heidät kiinni yhteisössä ja koulunkäynnissä. Oppilaita on tuettava vahvasti koulussa, jotta toisen asteen opinnoissa on mahdollista menestyä ja pärjätä.  Koulupudokkaita nuoria varten on oltava jokaisessa kunnassa etsivä nuorisotyö, joka auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja luo heille suunnitelman jatkosta. Oppilashuollon ammattilaisten määrää on lisättävä peruskouluissa ja toisella asteella.

Matalan kynnyksen perhelähtöiset palvelut tukevat lapsiperheiden arkea

Lasten ja perheiden palveluista on tehtävä toimiva moniammatillinen kokonaisuus. Oleellista on, että perheet saavat hyvin toimivia palveluja oikea-aikaisesti ja riittävästi. Neuvolatyö ja varhaiskasvatus sekä oppilashuolto ja koulu yhdistetään pidemmällä aikavälillä yhdeksi kokonaisuudeksi.  

Palveluihin on varattava niihin tarvittavat resurssit. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa on pidettävä huoli lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluiden toteutumisesta jatkossakin eikä kunnan ja hyvinvointialueen väliin saa muodostua lapsi-perhepalveluita haittaavaa organisatorista raja-aitaa.

Koko maahan on rakennettava laajan palvelun perhekeskusverkosto. Tavoitteena on niiden kiinteä yhteys neuvoloihin ja varhaiskasvatuspalveluihin. Perhekeskusten tulee toimia monialaisesti yhteistyössä järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Viranomaisten ohella ne pystyvät tarjoamaan kaikille yhteistä vertaisryhmätoimintaa ja eri ryhmille kohdennettuja palveluita arjen solmukohdissa. 

Palvelurakenteessa ei tällä hetkellä riittävästi tunnisteta monimuotoisia perheitä ja niiden tarpeita. Laadukkaan erityisosaamisen takaamiseksi tarvitaan koulutuksen kehittämistä sosiaalityöntekijöiden ja muiden perheitä työssään kohtaavien ammattilaisten opinnoissa ja täydennyskoulutuksessa. Myös lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan koulutusta, jotta se ei peruspalveluissa jää havaitsematta. 

Moniammatillinen lastensuojelu toimii lasten ja perheiden tukena 

Lastensuojelu tarvitsee tietoon perustuvaa pitkäjänteistä kokonaisvaltaista uudistamista sekä kehittämistä. Lastensuojelun palveluiden piirissä olevilla lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaisiin palveluihin ja jatkuvuuteen ihmissuhteissa. Tämä taataan laatusuositusten avulla sekä huolehtimalla lasten ja perheiden oikeusturvan toteutumisesta muun muassa kunnollisten valvontamekanismien avulla, joissa lasten näkökulma ja osallisuus korostuvat. Lastensuojelussa on painotettava viranomaisten välistä, lapsen edusta lähtevää yhteistyötä perheen kanssa, jolla vahvistetaan osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. 

Lastensuojelun riittävät työntekijäresurssit on turvattava, ja ennen kaikkea ennaltaehkäisyyn on panostettava tarpeeksi. Ennaltaehkäisevillä kotihoidon ja nuorisotyön palveluilla estetään ongelmien kärjistymistä ja kustannusten kasvua. Lastensuojeluun tarvitaan yhteistoiminnallisten, integroitujen ja tutkittuun tietoon perustuvien palvelujen kehittämistä. Lastensuojelulain mukaista moniammatillista yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa on vahvistettava ja huolehdittava, että lastensuojelussa on käytössä lain mukaisesti oikeudellinen neuvonta.  

Lastensuojelun työntekijöiden jaksamista ja pysyvyyttä tuetaan hyvillä työolosuhteilla. Työntekijöiden välistä tehtävänjakoa ja yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Tavoitteena on, että sama työntekijä kulkee asiakkaan rinnalla lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. 

Jotta voimme turvata nykyistä paremmin lasten oikeuden tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun, Marinin hallitus päätti hallituskaudellaan aloittaa lastensuojelun kokonaisuuudistuksen. Vuonna 2007 säädetty laki on pirstaleinen ja vaikeaselkoinen. Ongelmallisuutta ovat tuoneet esiin niin lapsiasianvaltuutettu kuin lastensuojelun asiantuntijat ja ammattilaiset. Kyse on lasten perusoikeuksista, joten lainsäädännön tulee olla selkeää ja pitkäjänteistä. 

Uudistuksen tavoitteena on myös kansalaisten, erityisesti lasten, oikeusturvan parantaminen sekä lastensuojelun ennakoitavuuden, avoimuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Konkreettiset lainsäädännön uudistukset aloitettiin vuoden 2023 alussa.

Perhe-elämän ja työn yhdistäminen sujuu joustavasti

Perheiden arkea ja vanhemmuutta tuetaan luomalla perheystävällinen työelämäkulttuuri, joka mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Työpaikoilla on otettava huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Tämä toteutuu koko yhteiskunnan läpileikkaavalla ajattelulla lapsi- ja perheystävällisyydestä, jota toteutetaan määrätietoisella, ennakoitavalla ja luottamusta rakentavalla valtion, alueiden, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen päätöksenteolla. Tarjotaan tulevaisuudessa lapsiperheiden vanhemmille mahdollisuus tehdä joustavampaa työaikaa ilman pelkoa ansiotason laskusta. Näin helpotetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Samalla on syytä helpottaa työntekijöiden mahdollisuuksia huolehtia myös omista vanhemmistaan ja toisaalta isovanhempien mahdollisuutta auttaa lapsenlasten hoidossa. 

Perheystävällisiä käytäntöjä tulee edistää työpaikoilla. Näitä voivat olla esimerkiksi etätyön ja osa-aikaisen työajan mahdollistaminen, perheystävälliset kokousajat, perhevapaille kannustaminen ja sujuvan paluun järjestäminen perhevapaalta palaavalle. Perhevapaat eivät myöskään saa vaikuttaa työelämässä etenemiseen ja palkkaustasoon. Raskaussyrjinnässä on oltava nollatoleranssi. Lisäksi palvelujen ja työelämän yhdistämistä joustavoitetaan, jotta vanhempien osallistuminen muun muassa vanhempainvartteihin, kasvatus- ja arviointikeskusteluihin ja laajoihin perhekohtaisiin terveystarkastuksiin on mahdollista.  

Perhevapaamallin on edistettävä vapaiden tasapainoista jakautumista ja ehkäistävä hoivavastuun sukupuolittunutta kasaantumista. Tavoitteena on 16 kuukauden mittainen ansiosidonnainen vanhempainraha. Siihen edetään pidentämällä asteittain sekä vanhemmille korvamerkittyjä päivärahajaksoja että vanhempien kesken jaettavaa jaksoa. Perhevapaat tukevat tasa-arvoisempaa työ- ja perhe-elämää. Ne kannustavat ja ohjaavat vanhempia jakamaan perhevapaat tasa-arvoisesti. Perhevapaat edistävät hoivavastuun tasaista jakautumista, joka edistää muun muassa palkkatasa-arvoa, samapalkkaisuutta ja vaikuttaa myös erityisesti naisten eläkeläisköyhyyden vähentymiseen. Hallituskaudella 2019–2023 toteutettu perhevapaauudistus oli merkittävä askel tähän suuntaan, mutta työtä on jatkettava. Myös kotihoidontuen järjestelmä tulee uudistaa joustavammaksi niin, että se tukee lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.

Työaikajoustoissa huomioidaan nivelvaiheet, joissa lapsi aloittaa perusopetuksen, siirtyy yläkouluun sekä jatkaa toiselle asteelle. Vuorohoidon osalta pienille koululaisille (1. ja 2. luokat) tulee taata vuorohoitopaikka myös koulun aloituksen jälkeen, mikäli lapsen ilta- ja yöaikaista huolenpitoa ei voida taata muulla tavoin.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Varhaiskasvatus on sivistyksellinen perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii ja kasvaa yhdessä toisten lasten kanssa, saa kokemuksia leikistä, taiteista, tanssista, musiikista ja yhdessä toimimisen ja oppimisen ilosta. Ennen kouluikää tapahtuva oppiminen on ensisijaisessa asemassa, kun halutaan panostaa tulevaisuuteen. Varhaiskasvatus myös ehkäisee syrjäytymistä, huono-osaisuuden kierteen periytymistä, lasten välistä eriarvoistumista ja pienentää hyvinvoinnin ja terveyden eroja aikuisuudessa. 

Varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti osa koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksen keinoin luodaan hyvä pohja oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus on nähtävä kasvatuksellisesta sekä koulutuksellisesta näkökulmasta, ei pelkästään sosiaalipalveluna tai vanhemman työssäkäynnin tukena. Varhaiskasvatuksen tulee tukea vanhempien kasvatustehtävää. Varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle, koulumenestykselle sekä myöhemmin yhteiskuntaan kiinnittymiselle ovat kiistattomat. 

Varhaiskasvatuksella on myös keskeinen merkitys ehkäistäessä alueellista segregaatiota. Myönteistä erityiskohtelua varhaiskasvatuksessa on lisättävä: varhaiskasvatuksen yksiköiden resursoinnissa on alueella asuvien, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten määrä. 

Varhaiskasvatukseen on osoitettava tarvittavat määrärahat ja ylläpidettävä arviointikriteereitä, joilla määritellään, millaista on korkealaatuinen, pedagoginen varhaiskasvatus. Näin varmistetaan, että päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus on yhdenvertaista ja tasalaatuista kaikkialla. Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava jatkossakin samoilla laadullisilla kriteereillä ja samoilla asiakasmaksuilla kuin julkisten, eivätkä ne saa valikoida lapsia. Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden toiminnasta tuli luvanvaraista Marinin hallituskauden aikana. Yksityisen varhaiskasvatustoiminnan luvanvaraisuus turvaa toiminnan laatua nykyistä paremmin ja varmistaa osaltaan jokaisen lapsen oikeutta hyvään varhaiskasvatukseen.

Päiväkotien lapsiryhmät on aina muodostettava lapsen kehitystason mukaan, eli niissä huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso. Oppimisympäristöjen tulee olla monipuolisia, terveellisiä ja turvallisia. Lapsen tarvitsema tuki rakennetaan lapsen tarpeen mukaan, ei sen mukaan mitä on tarjolla. Kolmiportaisen tuen toteutumista varhaiskasvatuksessa tulee vahvistaa. Varhaiskasvatuksen osana on vahvistettava tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista ja kehotunnekasvatusta.

Kolmiportaista oppimisen tuen kehittämistä on jatkettava. Oppimisen tuen osalta on selkeytettävä tuen eri tasoja ja niiden vaatimia resursseja ja varmistettava opetusryhmien mitoitus siten, että se huomioi tukea tarvitsevien oppilaiden määrän. Oppimisen tuen edellytykset tulee turvata huolehtimalla myös erityisopettajien, psykologien ja koulukuraattorien rahoituksen riittävyys aina varhaiskasvatuksesta alkaen. 

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta tulee yhä nostaa. SDP:n tavoitteena on edelleen maksuton varhaiskasvatus. Maksuttomuutta ja korkeampaa osallistumisastetta kohti edetään askeleittain. Ensimmäisenä askeleena tätä kohti, Marinin hallitus alensi varhaiskasvatusmaksuja sekä palautti jokaisen lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen. Tämän lisäksi toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021–2024. 

Tavoitteitamme  

 • Suomen on oltava maailman paras maa perheille. 
 • Hallituskaudet ylittävä lapsistrategia luo perustan ennakoitavalle ja pitkäjänteiselle lapsi- ja perhepolitiikalle, joten sen toimeenpano on turvattava.
 • Lasten kokemaa yksinäisyyttä on ehkäistävä lapsistrategian mukaisin toimin 
 • Lapsiperheiden toimeentulo on turvattava sekä työllisyystoimin että kattavalla sosiaaliturvalla.  
 • Lasten hankkimisen mahdollisuuksia on tuettava vahvistamalla adoption asemaa ja helpottamalla lapsettomuushoitoihin pääsyä
 • Luodaan poikkihallinnollinen ohjelma, joka tarkastelee yksinasuvien tilannetta ja laatii toimenpideohjelman yksinasuvien aseman parantamiseksi Suomessa.
 • Harrastamisen Suomen mallia on vahvistettava niin, että harrastamattomat lapset ja nuoret tavoitetaan paremmin. 
 • Kolmiportaisen tuen järjestelmää kehitetään edelleen. Oppimisvaikeuksia kokevat, mm. neurokirjon erityispiirteitä omaavat lapset huomioidaan palveluissa paremmin. 
 • Panostetaan ennaltaehkäisyyn ja turvataan lastensuojelun riittävät työntekijäresurssit. 
 • Varmistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön toteutuminen.
 • Jatketaan perhevapaiden kehittämistä kohti 16 kuukauden mittaista ansiosidonnaista vanhempainvapaata, joka jakautuu tasaisesti vanhempien kesken. 
 • Kotihoidon tukea kehitettäessä on edistettävä tasa-arvoa ja pohdittava mahdollisuutta jakaa hoivavastuuta ja kotihoidon tukea laajemmin lapsen läheisten kesken.
 • Vuoropäivähoidon saatavuutta laajennetaan koskemaan nuorimpia koululaisia. 
 • Siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Varmistetaan nykyistä useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen. 
 • Helpotetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tarjoamalla lapsiperheiden vanhemmille mahdollisuus tehdä joustavampaa työaikaa ilman pelkoa ansiotason laskusta
 • Kuntien ja hyvinvointialueiden palveluihin on varattava niihin tarvittavat resurssit. Erityisesti on taattava riittävä henkilöstömäärä, jotta palvelut voidaan toteuttaa lain ja tavoitteiden mukaisella tavalla. 

1.2. Koulutus, kasvatus ja sivistys

Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ihmisten kesken ovat hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä kulmakiviä. Koulutuksen ja oppimisen mahdollisuuksien on jakauduttava tasaisesti, jotta ne edistävät yhteiskunnan turvallista kehitystä kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Koulutukseen kuuluu opetuksen lisäksi laajempi kasvatus- ja sivistystehtävä yhteiskunnassa. Ilman tasa-arvoista koulutusta ja läpi elämän kestävää oppimista ei ole tasa-arvoista yhteiskuntaa eikä turvallista yhteiskuntakehitystä. Tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän tavoitteena on saavutettava maksuton perus-, toisen ja korkea-asteen koulutus. Työn, teknologian ja kulttuurin murroksessa Suomi pärjää vain koko yhteiskunnan laajalla osaamisella ja sivistyspääomalla. 

Koulutuksen kautta tarjotaan kaikille mahdollisuudet kasvuun, osaamisen kehittämiseen ja näiden kautta aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittymiseen myös erilaista tukea tarvitseville oppijoille. Tavoitteena on, että kaikki saadaan koulutuksen piiriin ja nostetaan merkittävästi niin toisen asteen kuin korkea-asteenkin läpäisyä. Erilaisten oppimisympäristöjen pitää olla avoimia ulospäin ja tunnistaa ja tunnustaa laajasti muualla hankittu osaaminen osaksi oppimispolkua ja hyödyntää laajasti koko yhteiskunnan osaamista. Suomessa on oltava maailman parhaat opettajat, ja opetushenkilöstön riittävyydestä sekä osaamisesta huolehditaan kaikilla koulutusasteilla. 

Yhteiskunnan ja työelämän muutos muokkaa osaamistarpeitamme. Sata vuotta sitten yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen edellytti luku- ja kirjoitustaitoa. Jatkossa osallistuminen edellyttää kriittistä lukutaitoa; kykyä erotella olennaisen tietomassan seasta sekä riittäviä taitoja hyödyntää muun muassa digitaalisia apuvälineitä. Merkittävä tekijä muutoksessa on digitalisaatio, joka muokkaa toimintamalleja, työtapoja ja keinojamme käsitellä tietoa. Jokaisella on tulevaisuudessa oltava kykyä ja uskallusta hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, jotta meille ei synny uusia syrjäytyneitä ryhmiä.

Viimeisten vuosien kriisien keskellä on koko koulutusjärjestelmän tärkeys noussut entistä vahvemmin esiin. Koko koulutuskenttä varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön luo yhteiskuntaan kestäviä rakenteita ja vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia ja henkistä kestävyyttä. Kriisien keskellä ovat koulut myös kansainvälistyneet ja monikielistyneet nopeasti. Tämä kehitys on huomioitava kaikessa koulutuksen kehittämisessä. 

Jatkuvan oppimisen avulla huolehditaan työllisyydestä ja edistetään koulutuksellisesta tasa-arvoa. Jokaiselle on annettava mahdollisuus huolehtia omasta osaamisestaan. Aikanaan suoritettu pohjakoulutus ei välttämättä kanna työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa, vaan osaamista ja työuran suuntaa pitää päivittää entistä useammin.  Jatkuvan oppimisen järjestelmien on mahdollistettava osaamisen päivittäminen ja yhteiskunnan muutosten mukana pysyminen. Koulutusjärjestelmän on palveltava koko väestön koulutuksellisia tarpeita. Koulutus on tulevaisuudessakin keskeinen keino kiinnittää kansalaiset yhteiskuntaan ja työelämään. Suomen globaali vastuu ja vaikuttavuus rakentuvat keskeisesti koulutuksen teemojen ja niihin perustuvien innovaatioiden ympärille. Monet aikamme kysymykset ilmastonmuutoksesta lasten ja nuorten hyvinvointiin, tunnetaitoihin ja digi-sivistykseen ovat globaalisti yhteisiä ja niihin on viisasta etsiä yhteisiä ratkaisuja. Tarvitsemme globaalia koulutuspolitiikkaa kansallisten koulutusjärjestelmien rinnalle ja Suomen syytä olla aktiivinen toimija. Ajatus massakoulutuksesta, joka kuuluu kaikille, syntyi 150 vuotta sitten kansallisvaltioiden tarpeisiin. Nyt lapset ja nuoret elävät maailmassa, jossa heillä on monia identiteettejä paikallisesta globaaliin. Kansallisen koulutusjärjestelmän ja -politiikan rinnalle pitää rakentaa paikallisia ja globaaleja tasoja. Paikallisuus toteutuu Suomessa kuntien roolin ja opettajien laajan autonomian kautta. Globaalisti voimme edistää yhteisiä laadukkaita opetussisältöjä. Suomelta odotetaan globaalissa koulutuskeskustelussa ja -toiminnassa kokoaan isompaa roolia ja merkittävää kädenjälkeä. Globaalille osallistumiselle on luotava vahvat rakenteet ja riittävät resurssit. 

Meidän on vaikutettava kansainvälisiin mittareihin siitä, mitä on hyvä koulutus. Meidän on tarjottava osaamistamme esimerkiksi kehityspolitiikassa erityisesti koulutuksen saralla. Näkökulman on kuitenkin oltava yhteistyötä ja globaalia näkökulmaa painottava. Myös me opimme yhteistyöstä ja mukanaolosta. Koulutuksen globaalin vaikuttavuustyön osana on huomattava globaalin koulutusmarkkinan kasvu, jossa mukanaolo on edellytys vaikuttavuudelle. Suomalaislähtöistä laadukasta koulutusta on oltava tarjolla maailmalla ja Suomen itsessään on myös oltava kansainvälisesti houkutteleva maa tulla opiskelemaan. Meidän on myös parannettava houkuttelevuutta jäädä Suomeen töihin tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

12-vuotinen peruskoulutuksen on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet jokaiselle lapselle ja nuorelle

Peruskoulu on koko suomalaisen koulutusjärjestelmän kruunun jalokivi ja sen kehittämisestä on pidettävä huoli. Koulun pitää olla paikka kasvaa ja oppia kaikille lapsille. Oikein toteutettuna inkluusio mahdollistaa kaikkien lasten oikeuksien toteutumisen täysimääräisenä. Ikävä kyllä inkluusiota toteutetaan liian usein säästökeinona ja tällöin kärsivät erityisesti ne lapset, joilla on neuropsykologisia haasteita tai ovat muuten erityisen tuen tarpeessa. 

Oppivelvollisuuden laajentaminen SDP:n tavoitteiden mukaisesti kattamaan peruskoulun lisäksi toinen aste on ollut suomalaisen koulutuspolitiikan merkittävimpiä rakenteellisia uudistuksia vuosikymmeniin. Nyt peruskoulu ja toinen aste muodostavat oppivelvollisuuden ja 12-vuotisen peruskoulutuksen, ja koulutus on tosiasiallisesti maksuton kaikille. 

Peruskoulutus takaa laajan yleissivistyksen. Yhtenäisempi toinen aste on tulevaisuudessa osana peruskoulutusta, jonka loputtua kaikilla on valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään sekä läpi elämän jatkuvaan oppimiseen. Toisen asteen kehittämisessä huomioidaan myös väestökehitys, työvoimatarpeet sekä mahdollisuus kasvattaa sivistyksellistä ja ammatillista osaamista riittävin resurssein koko maassa. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on seurattava nopeasti työmarkkinoiden muutoksia, jotta koulutuksen sisällöt pysyvät ajan mukaisena.  Ammatillisen koulutuksen laatu ja laajuus on turvattava yhteiskunnan muutoksissa. 

Osana toista astetta on myös laajasti tarjolla työpajatoimintaa, joka tukee nuorten hyvinvointia ja oppimista. Se mahdollistaa kokonaisvaltaista valmennusta, tukea ja oppimisen mahdollisuutta ehkäisten opintojen keskeyttämistä ja tukien opintojen loppuun saattamista. On mahdollista, että nykyisten työpajojen, oppimissopimuksen ja muiden esimerkiksi nivelvaiheessa hyödynnettävien mallien ja menetelmien pohjalta syntyy nykyisen lukio- ja ammatillisen koulutuksen rinnalle uusi joustava malli peruskoulutuksen suorittamiseen. 

Peruskoulutuksen on mahdollistettava opintojen suuntaaminen useammin opintojen jatkamiseen korkeakouluissa tai ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon hankkimiseen. Peruskoulutuksen päätyttyä kaikilla tulee olla vahvat kansalaistaidot ja mahdollisuudet jatko-opintoihin, joiden avulla pärjääminen ja osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa on mahdollista. Perusasteella pitää pystyä hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, että jokainen pärjää toisen asteen koulutuksessa. Luku- kirjoitus- ja laskutaito, mutta myös kielitaito, digitaidot, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat tänä päivänä keskeisiä kansalaistaitoja, joiden vahvistaminen on otettava peruskoulun keskiöön. 

Päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointiympäristöjä, jotka tavoittavat luontevasti jokaisen lapsen ja nuoren perheineen arjen luonnollisissa kehitysympäristöissä. Ne tukevat oikea-aikaisesti heidän kasvuaan ja kehitystään mahdollistaen moniammatillisen tuen ja riittävän oppimisen tuen katkeamattomasti koko koulutuspolun ajan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Samalla kun vastuu koulutuksesta on pitkälti kunnilla, niin hyvinvoinnin osalta yhteys kuntien ja hyvinvointialueiden osalta on oltava kiinteää. 

Laadukkaan koulutuksen taustalla ovat ammattitaitoiset ja hyvinvoivat opettajat ja muu henkilökunta, joita on oltava riittävästi. 

Suomen osaamistaso nostettava maailman kärkeen

Suomi menestyy vain osaamisella, ja tämän vuoksi korkeakoulutettujen osuudessa nuorten ikäluokassa täytyy tavoitella maailman kärkeä. Ensi vaiheessa tavoitteena on, että 2030-luvulla 60 prosenttia nuorista ikäluokista on korkeakoulutettuja. Korkeakoulujen rahoituksen on oltava pitkäjänteistä ja vakaata. Kaikilla pitää olla mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen. Siksi korkeakoulutus pidetään edelleen maksuttomana, korkeakoulujen aloituspaikkoja on yhä lisättävä ja samalla mahdollistettava nykyistä helpommin korkeakouluopintojen valmentavien opintojen suorittaminen. Otetaan käyttöön monen OECD-maan tapaan korkeakoulujen lyhyttutkinnot eli korkeakouludiplomit. Näin voidaan laajentaa korkeakoulutusta nyt koulutuksen ulkopuolella oleville ryhmille ja luoda väylä alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen siten, että jo suoritetut opinnot lasketaan hyväksi mahdollisuuksien mukaan.

Korkeakoulutuksen sisällä siirtyminen alojen tai korkeakoulujen välillä on oltava joustavaa ja helppoa. Osaavalla ja pedagogisesti pätevällä henkilökunnalla mahdollistetaan opintojen sujuva edistyminen, mikä osaltaan lisää opintojen läpäisyä. Yliopistojen perusrahoitusta vahvistettiin Marinin hallituskaudella 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020. Korkeakoulutuksen kehittämiseen on osoitettava riittävät resurssit myös jatkossa. Osaamisen lisäksi on myös huolehdittava opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnista. Korkean osaamistason saavuttamista ei voida tehdä kuluttamalla opiskelijoita loppuun jo opintojen aikana. Osana hyvinvointia on myös taloudellinen turva, josta syystä opiskelijoiden toimeentulosta ja mahdollisuudesta keskittyä opintoihin on huolehdittava.  

Vahvistetaan avointa korkeakoulutusta, joka antaa monipuolisia mahdollisuuksia hankkia korkeakoulutusta läpi elämän ja tarjoaa myös mahdollisuuden syventää ammatillista osaamista tai vaihtaa alaa. Tulevaisuuden korkeakoulu ei tuota vain koulutusta, vaan toimii myös yhteyspisteenä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Korkeakoulujen fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen sekä monipuolisten opetus- ja ohjausratkaisujen on mahdollistettava tämä.  Korkeakoulujen ympäristön on oltava esteettömiä, digiesteettömiä ja saavutettavia. 

Korkeakoulutusta uudistettaessa on myös käytävä läpi kahden erillisen ja osin päällekkäisen korkeakoulujärjestelmän tarpeet. Tavoitteena on yhteistyön esteiden poistaminen ja autonomisten korkeakoulujen organisoituminen ilman turhia hallinnollisia rajoja niin, että yhdessä korkeakoulussa voi suorittaa niin ammatillisia kuin akateemisiakin korkeakoulututkintoja. Tutkinnoilla on tulevaisuudessakin erilaisia osaamistavoitteita ja -tarpeita.  

Suomi on jatkuvan oppimisen mallimaa

Työn murroksessa kaikilla on oltava oikeus ja mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan ja työkykyään sekä hankkia uutta osaamista koko työuransa ajan maailman muutosta ketterästi seuraten. Jatkuvan oppimisen mallimaassa osaamisten lisäksi edistetään vahvasti myös sivistystä.    

Aikuiskoulutuksen tulee vastata myös aikuisten peruskoulutuksen ja yleissivistyksen tarpeisiin. Koko työikäisellä väestöllä tulee olla suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto. On paljon aikuisia, jotka tarvitsevat toisen mahdollisuuden oppia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia perustaitoja. Työikään tulevat ikäluokat eivät riitä täyttämään työmarkkinoiden tarpeita. Katseet täytyy kääntää kaikkien työntekijöiden osaamisen kehittämiseen yhteistyössä työnantajien kanssa.  

Yhteiskunnan ja koulutuksentarjoajien on tunnistettava nopeasti nousevat temaattiset ja alueelliset koulutustarpeet ja vastattava niihin joustavasti ja ketterästi. Tiiviiden, nopeisiin osaamistarpeiden muutoksiin reagoivien koulutuskokonaisuuksien järjestäminen on olennainen osa kaikkien koulutusasteiden toimintaa.  Yhteiskunnassa on myös tunnistettava ja tunnustettava nykyistä paremmin koulutuksen ulkopuolella, kuten päivittäisessä työelämässä, hankittu osaaminen.  

Yhteiskunnan on kiinnitettävä jatkuvassa oppimisessa huomiota oppimiseen tarvittavaan ajankäyttöön sekä elinikäiseen ohjaukseen, jotta resursseja käytetään hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisturva mahdollistaa opinnot kaikissa elämänvaiheissa tarjoten riittävän sosiaaliturvan tason eri elämänvaiheissa niin tutkintoon johtavassa kuin täydentävässäkin koulutuksessa.  

Kasvavat koulutustarpeet vaativat laajempaa rahoituspohjaa kuin nykyisin ja olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamista. Jatkuvan oppimisen rahoitukseen on saatava vahvemmin mukaan työnantajat ja yksilöt yhteiskunnan rinnalle. Rajallisten resurssien vuoksi on julkisesti tuetun aikuiskoulutuksen keskityttävä erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja työelämän murrostilanteissa pärjäämiseen. 

Vapaa sivistystyön on edistettävä elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena ovat ihmisten monipuolinen kehittyminen, hyvinvointi sekä kansanvaltaisuus ja moniarvoisuus. Saavutettavuutta on parannettava siten, että se tavoittaa kaikki yhteiskuntaluokasta riippumatta. Vapaan sivistystyön resursoinnissa on huomioitava sen sivistys- ja kulttuuripääomaa vahvistava rooli. 

Jatkuva oppiminen ja osaamisen päivitystarpeiden ennakointi ovat parasta turvaa globaaleissa työn, teknologian ja maailman muutoksissa. Meidän tulee luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, joka antaa raamit jatkuvalle oppimiselle sekä työuran aikaisen osaamisen kehittämiselle. Lainsäädännössä tulee määritellä työikäiselle soveltuvat koulutukset, mahdollisuudet opintojen aikaiseen toimeentuloon sekä jatkuvan oppimisen rahoittaminen eri koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa. Myös koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen tulee kirjata järjestelmän tavoitteeksi. Lähtökohtana on, että kaikilla on oikeus jatkuvaan oppimiseen tulotasosta tai koulutustaustasta riippumatta.

Tavoitteitamme

 • Toisen asteen laatua ja laajaa kehitystä vahvistetaan niin, että se vastaa koko ikäluokan nuorten tarpeisiin ja muodostaa tosiasiallisen peruskoulutuksen kaikille.
 • Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää nostetaan ja korkeakouluopintoihin pääsyä helpotetaan.
 • Korkeakoulutusta kehitetään niin, että tulevaisuudessa yhdessä korkeakoulussa voi suorittaa niin ammatillisia kuin akateemisia korkeakoulututkintoja
 • Koulutus säilyy maksuttomana peruskoulusta korkeakouluun
 • Suomen osaamistasoa nostetaan ja koko työikäisellä väestöllä on suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto
 • Tavoitteena on, että 2030-luvulla 60 prosenttia nuorista ikäluokista on korkeakoulutettuja.
 • Päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointiympäristöjä.
 • Mahdollistetaan opintojen nopeampi suorittaminen.
 • Tehdään Suomesta jatkuvan oppimisen mallimaa. Meidän tulee luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, joka antaa raamit jatkuvalle oppimiselle.
 • Suomen globaali vaikuttavuus koulutuksessa on laajaa. Tavoittelemme globaalin koulutuksen sisältöjen ja rakenteiden vahvistumista kansallisen koulutusjärjestelmän rinnalla. 

1.3. Tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden liitto rakentaa onnellista ja osaavaa Suomea

2030-luvulla Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, sivistyksen, tieteen, tutkimuksen, osaamisen ja innovaatioiden varaan. Koko tiedepolitiikan taustalla on ajatus siitä, että samalla kun tiede tyydyttää inhimillistä uteliaisuutta, se luo uutta ja sen avulla ratkaistaan merkittäviä ongelmia: Tiede, tutkimus ja innovaatiot ovat keskeinen keino, kun ratkaisemme kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla ilmastonmuutoksen kaltaisia nykyisiä ja tulevia globaaleja haasteita.  

Tieteen kyky vastata siihen kohdistuviin odotuksiin kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi digitalisaatio ja kasvava laskentateho tarjoavat tieteelliselle tutkimukselle kokonaan uusia mahdollisuuksia. Voimme kerätä ja käsitellä ennennäkemättömän suuria tietoaineistoja ja analysoida niitä vauhdilla ja tarkkuudella, joka ei aiemmin ollut mahdollista. Tärkeintä on kuitenkin, millaisia tutkimuskysymyksiä tiedeyhteisö ja yhteiskunta asettavat.

Uudet innovaatiot vievät yhteiskuntaa eteenpäin. Tiedon ja osaamisen monopoli ei kuulu yksittäisille toimijoille, vaan osaaminen on hajautettava yhteiskunnan eri sektoreille ja toimijoille. Julkisen sektorin on jaettava osaamistaan ja julkiset rajapinnat avataan yhteiskunnan eri toimijoiden hyödynnettäväksi turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Näin oivalluksille ja innovaatioille on tarjolla hyvä kasvualusta. Julkisen sektorin esimerkillä kannustetaan yksityisen sektorin toimijoita yhteistyöhön tiedon ja datan hyödyntämisessä.  

Julkisella rahoituksella tai julkisista palveluista tuotettu tieto on oltava julkisesti omistettua ja yhteiskunnan avoimessa käytössä. Esimerkiksi yksityisten toteuttamiin tietojärjestelmiin tallennettu terveys- tai muu asiakastieto tulee olla julkisen toimijan omistamaa ja hyödynnettävissä.

Tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden yhteiskunnassa uuden luomiselle ja koulutukselle on taattava riittävät resurssit ja rahoitus myös jatkossa. Tavoitteena on, että 2030-luvulla tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetään neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä onnistuu, kun julkinen ja yksityinen sektori toimivat sujuvassa yhteistyössä kummallekin ominaisia vahvuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda eri alojen suomalaiset osaamisklusterit, jotka ovat globaalissa vertailussa huipputasoa.

Tiedeyhteisömme on oltava kansainvälisesti vetovoimainen ja tutkimuksen laadullisesti maailman kärkeä. Suomen on kuuluttava useilla aloilla vahvimpien tiedemaiden joukkoon. Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa on tehtävä kansainvälisesti tunnustettua korkealaatuista tutkimusta yliopiston valitsemilla vahvuusalueilla. Tulevaisuudessa tieteentekijät käyttävät työaikaansa ennen muuta tutkimukseen.

Suomalainen tietämisen ja ymmärryksen tasoa on parannettava. Tähän päästään, kun tiede, tutkimus ja tieteellinen tieto ovat läsnä kaikkialla yhteiskunnassa: Suomen on oltava kokonaisvaltaisesti tiede- ja innovaatiointensiivinen yhteiskunta, jossa tiede, tutkimus ja innovaatiot ovat merkittävässä roolissa myös yhteiskunnallisen päätöksenteon taustalla. Julkisilla varoilla tehtävän tutkimuksen tuloksien on oltava koko yhteiskunnan hyödynnettävissä ja tiedejulkaisujen avoimia kaikkien saataville.  

Tavoitteitamme

 • Nostetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettävän rahoituksen määrää kohti neljää prosenttia bruttokansantuotteesta.
 • Luodaan eri alojen suomalaiset osaamisklusterit, jotka ovat globaalissa vertailussa huipputasoa.
 • Avataan julkiset tietorajapinnat yhteiskunnan eri toimijoiden hyödynnettäväksi 

              turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

 • Julkisilla varoilla tehtävän tutkimuksen tuloksien on oltava koko yhteiskunnan hyödynnettävissä ja tiedejulkaisujen avoimia kaikkien saataville.

1.4. Työelämän kehittäminen

Meidän tulee turvata kaikkien ihmisten oikeus työhön. Suomeen tarvitaan enemmän ja parempaa työtä, joka lisää hyvinvointia, takaa toimeentulon ja mahdollisuuden kehittyä. Työn tuottavuudella on alati kasvava rooli kilpailuilla globaaleilla markkinoilla. Ihmisen pitää voida oppia työssään sekä pitää yllä ammattitaitoaan ja kehittää osaamistaan. Digitalisaatio ja vihreä siirtymä luovat uutta työtä, mutta samalla nykyisiä työpaikkoja katoaa. Muuttuvat työmarkkinat on nähtävä mahdollisuutena, jonka avulla voidaan rakentaa entistä parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Uusien työpaikkojen tarkka ennakointi on hakuammuntaa ja johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin. Tärkeintä on kehittää työntekijöiden osaamista ja huolehtia, että lainsäädäntö huomioi muutokset nopeasti, ihmisten valmius oppia uusia tietoja ja taitoja paranee ja tuottavuuden kasvun tuoma lisäarvo jakaantuu oikeudenmukaisesti. Työ luo myös merkitystä ihmisten elämään ja on osa arkea. Työssä viihtyminen ja työhyvinvointi nousevat entistä tärkeämmiksi.  

Työelämää on kehitettävä eteenpäin sopimalla ja huolehtimalla työntekijöiden oikeuksista. Työelämässä on myös edistettävä työntekijöiden oikeuksia osallistua työpaikan päätöksentekoon ja järjestäytymisoikeudesta pidetään kiinni. 

Uuden ja paremman työn syntymisen edistäminen

Työn vastaanottamisen ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa. Tuottavuuden kasvun tuloksista ihmisten on ansaittava oma osansa parempana toimeentulona ja mahdollisesti lyhyempänä työaikana. Myös matalamman tuottavuuden alojen työntekijöillä on oikeus hyvään ansiokehitykseen. Työn ja perheen yhteensovittaminen pitää myös olla mahdollista kestävällä ja inhimillisellä tavalla sekä erilaiset perhetilanteet ja niiden aiheuttamat taloudelliset seikat huomioiden ja ihmiselle on turvattava riittävä ja laadukas vapaa-aika ja mahdollisuus pitää lomaa työstään. 

Uudistuva työelämä vaatii jatkuvia toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kaikenlainen syrjintä on poistettava ja palkkatasa-arvoa on edistettävä. Laaditaan kolmikantaneuvotteluiden kautta hallituskaudet ylittävä palkkatasa-arvo -ohjelma julkisen sektorin toimijoille. Ohjelmassa huomioidaan myös segregoituneet työmarkkinat. Suomessa ammatit ovat sukupuolittuneet, mikä aiheuttaa esimerkiksi perusteettomia palkkaeroja. Työyhteisöjen moninaisuutta tuetaan määrätietoisilla toimilla. Erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä ja asemaa työelämässä vahvistetaan.  Vammaisilla henkilöillä on oikeus myös palkkatyöhön ja riittäviin yksilöllisiin työhönvalmennustukiin ja -palveluihin sekä apuvälineisiin. 

Työmarkkinoiden muuttuessa tarvitaan ratkaisuja, joilla työehdoista sovitaan joustavasti ja jotka vastaavat paremmin työpaikkakohtaisiin tarpeisiin. Luottamus, työelämän lainsäädäntö sekä luottamusmiesjärjestelmä ja yleissitovat työehtosopimukset ovat pohja, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen lisäämisen työmarkkinoilla. Lähtökohtana lainsäädännön uudistamisessa tulee aina olla työntekijöiden ja työnantajien väliseen sopimiseen perustuvat ratkaisut. Henkilöstön edustajien asemaa vahvistetaan kaikilla tasoilla. Lisäksi ammattiliitoille annetaan kanneoikeus.

Suomen menestys kansainvälisessä kilpailussa turvataan vakaalla ja ennakoitavalla yhteiskunnalla, erittäin osaavalla työvoimalla ja uutta kasvua luovalla innovaatio- ja tutkimustoiminnalla. Uudet työntekemisen muodot yleistyvät ja erityisesti palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen lisääntyy. Tarvitaan myös sosiaaliturvan muutoksia, jotta epätyypillisissäkin töissä voi elää turvatusti. 

Turvaa työelämän karikoissa

Ketä tahansa meistä voi elämän jossain vaiheessa kohdata työttömyys. Työttömät ovat joukko erilaisia ihmisiä, erilaisissa elämäntilanteissa. Työttömyyttä saadaan estettyä ja lyhennettyä, kun jokaisella on oikeus henkilökohtaisiin, selkeisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Työvoimapalvelut tukevat myös työelämässä olevia tarjoamalla muun muassa uraohjaus- ja osaamisen tunnistamispalveluja hyödyntäen tekoälyä ja digitaalisia ratkaisuja. Kolmas sektori osallistuu tiiviisti työvoimapalvelujen kehittämiseen sekä yksilöille että työnantajille.  Osallistava työvoimapolitikkaa panostaa siihen, että yksilö pystyy olemaan aktiivinen osa yhteiskuntaa ja tätä tuetaan muun muassa suuntaamalla joustavaa palkkatukea yrityksille, julkisille sektorille ja järjestöille. 

Nykyistä starttirahaa kehitetään yrittäjän kannalta etupainotteisemmaksi, jotta taataan yritykselle alkuvaiheessa paremmat mahdollisuudet vakauttaa yritystoimintaa. Uudistuksen voi toteuttaa kustannusneutraalisti.

Kannustava yleisturva turvaa työntekijöiden arkea mm. työttömyyden kohdatessa ja mahdollistaa myös alanvaihdon sujuvasti. Joustava ja yksinkertainen ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä turvaa ihmisten perustoimeentulon ja helpottaa ottamaan vastaan lyhyitä työjaksoja tai siirtymään yrittäjäksi. Perustoimeentulo turvataan yleisturvan pohjalta.  

Työmarkkinoilla osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt on nähtävä tärkeänä voimavarana, joita työnantajat työllistävät räätälöityjen julkisten palvelujen tukemana. Avoimilla työmarkkinoilla yhteiskunnallisilla yrityksillä ja kolmannella sektorilla on merkittävä rooli osatyökykyisten työllistäjänä.  Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä työelämään tulee tukea eri keinoni myös jatkossa. Tämä tapahtuu esimerkiksi järjestöjen työllistämisen edellytyksiä parantamalla sekä laajentamalla vuonna 2022 alkanutta Työkanava Oy:n toimintaa. Työkanavan tehtävänä on edistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten työllistymistä. Osatyökykyisten työllistymistä tukee myös Marinin hallituksen päätös nostaa palkkatuen enimmäismäärä 70 prosenttiin. Järjestöjen 100 prosentin palkkatuki säilytetään.

Koulutusta läpi työelämän

Työn murroksessa menestyminen vaatii osaamistason nostoa kaikkien kansalaisten keskuudessa. Elinikäinen oppiminen mahdollistaa osaamisen päivittämisen ja kehittämisen. Sen edellytyksenä on, että kaikille on tarjolla laadukasta ja elämäntilanteeseen joustavasti sopivaa koulutusta. Työnantajan velvoitteita ja kannustimia huolehtia työntekijöiden osaamisen ylläpidosta ja kehittymisestä tulee vahvistaa. Tämänhetkinen koulutustarjonta ei vastaa riittävän hyvin työelämän tarpeisiin, ja työelämärelevantteja lyhyitä koulutusvaihtoehtoja on tarjolla liian vähän. 

SDP ehdottaa, että tutkintoon johtavan koulutuksen ohelle tulee luoda kokonaan uusi työelämäkoulutuksen muoto, työelämäkoulutus. Työelämäkoulutuksessa on kyse enintään kuusi kuukautta kestävistä luvanvaraisista opinnoista. Ne eivät johda tutkintoon, mutta ne mahdollistavat osaamisen päivittämisen työikäisille, joilla on jo työkokemusta. Työelämäkoulutus ei ole vaihtoehto tutkinnoille, vaan se täydentää osaamista työuran aikana. Koulutuksen järjestäminen on mahdollista nykyisten toimijoiden toimesta, eli ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, ja ne voidaan järjestää yhteistyössä yritysten kanssa.

Uudistuva sosiaaliturvajärjestelmä ja täydentävät tuet mahdollistavat joustavan työn ja opiskelun yhteensovittamisen.  Työttömien palvelujen painopiste on osaamisen kehittämisessä ja siinä, että työtön voi palvelujen avulla työllistyä kokonaan uudelle alalle. 

Aikuiskoulutusta täytyy kehittää, jotta kaikilla työikäisillä on aito mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. Ammatillisen aikuiskoulutuksen uudistuksessa tulee yhdistää työpaikoilla tapahtuva koulutus ja yhteiskunnan koulutuspalvelut. Kun työntekijät vaihtavat työtä ja ammattia koulutuksen avulla, tarvitaan sellaisia malleja, joissa oikeus opiskeluun säilyy yli yhden työsuhteen.  Aikuisopintotukijärjestelmää kehitetään niin, että myös pienituloisilla ja yksinasuvilla on mahdollisuus kouluttautua työn ohessa. 

Kotouttaminen avainasemassa

Suomen on oltava yhteiskuntana houkutteleva, tasa-arvoinen ja kiinnostava maa saapua tekemään töitä, opiskelemaan ja yrittämään. Maahan saapumisen ja täällä oleskelun pitää olla sujuvaa, ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut tukevat tätä. Työssäkäynti ja työpaikan sosiaaliset suhteet edistävät kotoutumista. Samalla on huolehdittava työehtojen noudattamisesta ja jokaisen työntekijän työsuhdeturvan toteutumisesta. Väärinkäytöksiä ehkäistään ja niihin puututaan aktiivisesti muun muassa sanktioimalla alipalkkaus. 

Aktiiviset ja hyvin toimivat kotoutumispalvelut luovat perustan toimivalle maahanmuuttopolitiikalle. Kotoutumisen tulee olla aktiivista vuorovaikutusta maahanmuuttajan ja yhteiskunnan muiden jäsenten välillä. Maahanmuuttajien yksilöllistä kotoutumispolkua ja pääsyä työmarkkinoille tuetaan aktiivisesti. Maahanmuuttajien työllisyysastetta on nostettava selvästi nykyistä korkeammaksi. Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, jossa maahanmuuttaja oppii suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt ja on aktiivinen toimija osana suomalaista yhteiskuntaa. Onnistunut kotoutuminen edellyttää yhteiskunnalta aktiivisia toimenpiteitä syrjivien rakenteiden purkamiseksi sekä vaikuttamista yleiseen asenneilmapiiriin siten, että vastaanottavassa yhteisössä kansalaiset sopeutuvat monikulttuurisempaan ja moninaisempaan työ- ja kulttuurielämään, jossa on jatkuvasti näkyvillä yhä useammanlaisia tapoja elää, toimia, työskennellä ja viihtyä Suomessa. Maahanmuuttajien oikeusturvasta huolehditaan ja mahdollisuus perhe-elämään turvataan. Suomen on oltava kansainvälinen, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen maa. 

Julkisen sektorin akuutti työvoimapula on ratkaistava

Hyvinvointivaltion keskeisin piirre on sen tuottamat palvelut. Nykytilanteessa kunnat, kaupungit ja alueet kamppailevat riittämättömän työvoiman kanssa, ja se uhkaa lakisääteisten palveluiden toteutumista. Pulaa on erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisista. Ilman ammattitaitoista ja pätevää henkilöstöä ei ole myöskään julkisia palveluita.

Julkisen sektorin houkuttelevuutta työpaikkana niin kunta- kuin aluetasolla pitää kohentaa yhteistyössä kuntien ja alueiden kanssa. Työvoimapula-alojen koulutusmääriä tulee lisätä ja työvoimavalmennuksessa kannustaa työnhakijoita työvoimapula-aloille. Matalapalkka-alojen palkkakuopista on voitava nousta ja työmarkkinaosapuolia kannustetaan sopimisen kulttuuriin. Osana julkisen sektorin työvoimapulaa ratkaisuja tulee hakea laaja-alaisesti niin työperäisestä maahanmuutosta kuin erilaisia täydennyskoulutuksen muotoja hyödyntäen.

Julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvointiin pitää panostaa, jotta julkisten palveluiden työntekijät eivät uuvu liiallisen työtaakan, heikon organisaatiokulttuurin tai riittämättömien resurssien paineessa. Tämä on jokaisen julkisen sektorin työntekijän ja jokaisen kansalaisen etu. 

Tavoitteitamme

 • Työn vastaanottamisen ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa.
 • Palkalla on tultava toimeen.
 • Työn tuottavuutta pitää nostaa ja huolehtia kasvavan tuottavuuden tuoman lisäarvon oikeudenmukaisesta jakaantumisesta.
 • Matalamman tuottavuuden alojen työntekijöiden oikeudenmukainen ansiokehitys tulee varmistaa.
 • Työelämää on kehitettävä eteenpäin sopimalla ja huolehtimalla työntekijöiden oikeuksista
 • Työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamista tulee helpottaa erilaiset perhe- ja elämisenmuodot huomioiden Kaikenlainen syrjintä on poistettava ja palkkatasa-arvoa on edistettävä. 
 • Mahdollistetaan paikallista sopimista työehtosopimusten, luottamusmiesjärjestelmän ja työelämän lainsäädännön pohjalta.
 • Vahvistetaan työnantajan velvoitteita ja kannustimia huolehtia työntekijöiden työkyvystä ja osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Työelämän pelisääntöjen noudattamista ja työehtojen valvontaa tulee tehostaa.
 • Henkilöstön edustajien asemaa tulee vahvistaa kaikilla tasoilla.
 • Työllisyyspalveluiden on oltava henkilökohtaisia ja työllistymiseen aidosti vaikuttavia.
 • Maahanmuuttajien mahdollisuuksia integroitua yhteiskuntaan parannetaan ja työelämän 

oikeusturvasta huolehditaan. 

 • Nykyistä starttirahamallia tulee kehittää yrittäjän kannalta etupainotteisemmaksi.
 • Julkisen sektorin akuutti työvoimapula tulee ratkaista. 

1.5. Yleisturva – kohti toimivampaa sosiaaliturvaa

Työsuhteiden epävarmuus, sirpaleisuus ja työnteon monimuotoistuminen haastavat nykyistä sosiaaliturvaa ja sen osia. Byrokratiaongelmat ja viiveet toimeentuloturvan toimeenpanossa aiheuttavat suuria epävarmuustekijöitä ja tekevät työn vastaanottamisesta kannattamatonta. Samaan aikaan työelämään syntyvät uudet työpaikat edellyttävät yhä korkeampaa ja tuoreempaa osaamista, mikä tekee työuran aikaisesta oppimisesta välttämätöntä.

Suomalainen sosiaaliturvan taso ei ole riittävä elämän eri vaiheissa, ja sosiaaliturvajärjestelmä on muotoutunut vaikeasti ymmärrettäväksi, pirstaleiseksi ja ennakoimattomaksi. Toisaalta etuudet ovat päällekkäisiä ja sama henkilö voi samassa elämäntilanteessa joutua hakemaan useampaa etuutta saadakseen riittävän toimeentulon. Eri etuuksien tasot ja käytänteet sekä tulkinnat työn ja etuuksien sovittelusta vaihtelevat. Tämä vaikeuttaa satunnaisten työsuhteiden tekemistä, aiheuttaa hämmennystä ja johtaa työntekomahdollisuuksien sivuuttamiseen, mutta myös tukien alikäyttöön. 

Etuuksien ja verotuksen huono yhteensovittaminen tekee tukijärjestelmästä taloudellisesti heikosti kannustavan. Etuuksien käyttäjille asetetaan velvollisuuksia osallistua palveluihin, mutta palvelujen aliresursointi ja epätarkoituksenmukaisuus pahimmillaan heikentävät mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Parhaillaan palvelut auttavat ihmistä eteenpäin ja työhön, heikoimmillaan ne tuottavat pettymysten kierteen, joka vie uskon tukijärjestelmiin. 

Yleisturva uudistaa sosiaaliturvajärjestelmän

Sosiaaliturvajärjestelmä on uudistettava SDP:n Yleisturva-mallin pohjalta. Sosiaaliturvan lähtökohtana on oltava jokaisen ihmisen työnteko kykyjensä mukaan sekä ihmisen oman aktiivisuuden, itsensä kehittämisen, kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Pirstaloituvassa työelämässä opiskelu, työ, yrittäjyys, perhevapaat, perhetilanteet ja työttömyys vaihtelevat, joten on tärkeää, että turvan taso on ennakoitava ja elämäntilanteen vaihtuessa ihminen ei kohtaa tarpeetonta byrokratiaa, maksuviiveitä tai kannustinloukkuja.

Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, joka takaa ihmisen toimeentulon ja tarvittavat palvelut yhteen nivottuna vaihtuvissa elämäntilanteissa. Se helpottaa työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista siten, että työ on tekijälleen aina kannattavaa. Yleisturva purkaa byrokratiaa hyödyntämällä digitalisaatiota ja pitää kulut kurissa kohdentamalla etuudet tehokkaasti niitä tarvitseville. Kaikkia ihmisiä on kannustettava toimivalla ohjauksella sekä positiivisesti palkitsemalla, ei vaikeasta elämäntilanteesta rankaisemalla.

Yleisturvan kolme tasoa ovat takuutaso, yleistaso ja aktiivitaso. Etuuden suuruus ja saamisen ehdot vaihtelevat tasoittain. Takuutasoinen Yleisturva takaa jokaiselle lyhytaikaisen minimitoimeentulon tulojen pudotessa ennen ihmisen elämäntilanteen kartoitusta ja sopivien palveluiden, koulutuksen tai uuden työn löytämistä. Yleistasolla taataan jokaiselle kohtuullinen vähimmäiskulutus ennakoitavasti eri elämäntilanteissa. Yleistasoisen etuuden saajalla on myös voimassa oleva henkilökohtainen kuntoutus-, koulutus- tai työllistymissuunnitelma, jota noudattamalla oikeus etuuteen säilyy. Aktiivitasolla etuus on korotettu määräajaksi suurimmilleen henkilön omaehtoisen itsensä kehittämisen ajaksi. Yleis- ja aktiivitasoinen Yleisturva voidaan maksaa myös ansiosidonnaisena.

Yleisturva on automatisoitu ja sosiaaliturvaa yksinkertaistava malli, joka kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon erilaisissa vaihtuvissa elämäntilanteissa, oli sitten kyse työttömyydestä, vanhemmuudesta tai tilapäisestä sairaudesta. Yleisturvaan ovat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta aina yrittäjistä apurahansaajiin ja vakiduunareista opiskelijoihin ja keikkatyöläisiin. Työnteko on Yleisturvassa aina kannattavaa ennakoitavan sovittelun ja kevyen byrokratian ansiosta. 

Yleisturva vähentää byrokratiaa, pompottelua luukulta toiselle ja tekee sosiaaliturvasta ennakoitavaa. Ihminen saa yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti palveluita, joita hän tarvitsee. Nykysosiaaliturvan tarveharkintaiset ja täydentävät toimeentuloetuudet sekä kulukorvaukset säilyvät osana sosiaalityötä ja -vakuutusta.

Tavoitteitamme

 • Sosiaaliturva on uudistettava yksinkertaistaen ja automatisoiden SDP:n Yleisturva-mallin pohjalta.
 • Kaikkia ihmisiä on kannustettava toimivalla ohjauksella sekä positiivisesti palkitsemalla, ei vaikeasta elämäntilanteesta rankaisemalla.

1.6. Teknologinen kehitys

Teknologia parhaimmillaan ja oikein hyödynnettynä tuottaa ratkaisuja moniin ihmiskunnan suuriin haasteisiin sekä keinoja tukea demokraattista, oikeudenmukaista ja avointa yhteiskuntaa. Teknologian avulla voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta. Teknologian on oltava esteetöntä, digiesteetöntä ja saavutettavaa. 

Teknologian tehtävänä on palvella maailmaa ja ihmiskuntaa, se ei ole itsetarkoitus. Siksi teknologian ja teknologisen kehityksen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä hyödyntäminen on tulevina vuosikymmeninä yksi ihmiskunnan suurista kysymyksistä. Teknologisen kehityksen avulla meidän on otettava työelämän, sivistyksen ja hyvinvoinnin seuraavat edistysaskeleet. Samalla on varmistettava, että teknologisen kehityksen tuottama lisäarvo jakautuu oikeudenmukaisesti ja ihmisten oikeudet yksityisyyteen ja omiin tietoihin säilyvät ja paranevat nykyisestä. 

Teknologinen kehitys voi edistää tasa-arvoa ja sillä on vaikuttavuutta yhteiskunnassa, joka kohdistaa riittävästi resursseja teknologiseen infrastruktuuriin, innovaatiotoimintaan ja tiedeyhteisön toimintaedellytyksiin. Tavoitteenamme on johtaa tiede- ja teknologiapolitiikkaa niin, että Suomi toimii esimerkkinä muille maille. Poliittisen järjestelmän on oltava yhtä aikaa notkea, määrätietoinen, ennakoiva ja valmis muutoksiin. Tavoitteena on teknologinen kehitys, joka vapauttaa yksilön ja mahdollistaa taloudellisen kasvun, mutta palvelee samalla koko yhteiskunnan etua. Julkisen vallan tehtävänä on mahdollistaa ja säädellä, ei estää, tätä kehitystä. 

Uutta rakentaessaan valtion on huolehdittava siitä, että toiminta on eettistä, se edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ekologista kestävyyttä. Teknologian sovelluksiin liittyvät eettiset kysymykset on käsiteltävä demokraattisen päätöksenteon perusteita noudattaen huolellisesti ja läpinäkyvästi, sillä ne vaikuttavat perustavanlaatuisesti koko yhteiskunnan toimintaan.  

Teknologia voi mahdollistaa myös demokratian kehityksen ja aktiivisen osallistumisen yhteiskunnan kehitykseen sekä päätöksentekoon. Meidän on luotava keinoja päätösten läpinäkyvyyden ja niiden oikeudenmukaisuuden parempaan tarkasteluun. 

Nykyään tukeudumme kasvavassa määrin globaalien teknologiajättien hallitsemiin palveluihin. Suomalaiset ja eurooppalaiset toimijat eivät kykene haastamaan niiden johtavaa markkina-asemaa, ellemme luo reiluja pelisääntöjä digitaalisille sisämarkkinoille. Kilpailun mahdollistamiseksi tulee lisäksi huolehtia innovaatioiden ja eri vaiheissa olevien yritysten tuesta ja rahoituksesta. Jatkossa digitaalisten alustojen on avattava dataansa niin pitkälle, kuin se on yksityisyyden suojaa ja liikesalaisuuksia vaarantamatta mahdollista. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi veronkiertoa ja tiedon väärinkäyttöä. Lisäksi se avaa nämä alustat ja niiden keräämään tiedon uusia palveluita rakentavien yritysten ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan käyttöön. 

Kaikkien Euroopan markkinoilla toimivien yritysten on kunnioitettava eurooppalaisia perusoikeuksia: yksityisyydensuojaa, ihmisarvon loukkaamattomuutta sekä taiteen, sanan ja elinkeinon vapautta. Tämä koskee myös globaaleja teknologiayrityksiä. Yksityisyyden suojaaminen on digitaalisissa verkostoissa entistäkin haastavampaa. Suomessa on oltava toimiva ja kansalaisten etua palveleva tietosuojaviranomainen, joka vastaa ihmisten yksityisyyteen ja oman datan omistukseen liittyvistä kysymyksistä. Ihmisillä on oltava oikeus omiin tietoihinsa. Julkista tietoa Suomessa säilyttävien ja analysoivien järjestelmien on oltava ajanmukaisia ja edistyksellisiä. Niitä pitää kehittää säännöllisesti niin, että ne huomioivat sekä yksilöiden oikeudet että käyttäjien muuttuvat tarpeet. 

Vahvoilta juurilta ensimmäisenä uutta kohti

Suomi on jo pitkään ollut rakentamassa parempaa tulevaisuutta globaalisti esimerkiksi teknologisten standardien kautta. Tätä vahvuuttamme meidän on hyödynnettävä tulevaisuudessa entistä kunnianhimoisemmin. Suomen pitää vahvistaa mainettaan ja brändiään teknologian turvallisen hyödyntämisen edelläkävijänä ja demokratian toimivan digitalisaation rakentajana. Meidän on rakennettava maailmalle ratkaisuja luotettavaan teknologiseen kehitykseen. 

Julkisten ja yksityisten palveluiden kehitys perustuu vuosi vuodelta enemmän tekoälyn hyödyntämiseen ihmisten tukiälynä.  Eettisesti kestävälle ja luotettavalle tekoälylle on luotava selkeät lainsäädännölliset puitteet. Kehityksen on oltava tasapainoista ja huomioitava yhtäläisesti yksityisen sektorin tavoite tuottavuudesta, työllisyyskysymykset, yhteiskunnalliset tarpeet ja kansalaisten perusoikeudet. 

Liikkumisinfrastruktuurin edelläkävijäksi

Suomen on oltava automaattisen henkilö- ja tavaraliikenteen säädösympäristön kehittäjä ja edelläkävijä, koska olemme hankalien olosuhteiden ja monimuotoisen tiestön maa. Tämä haaste on myös mahdollisuus, sillä se avaa oven pitkälle automatisoidun liikkumisinfrastruktuurin rakentamiseen. Liikkumisen vallankumous on toteutettava kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti edistämään uutta luovaa toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa myös toimivat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat kiinteä osa väylärakennetta. Tavaran ja ihmisten liikkuminen pohjautuu jatkossa yhä enenevissä määrin tietoon. 

Kiertotaloudella kohti ekologista kestävyyttä

Yhdyskuntajätteen määrän kasvu on ekologinen ongelma. Ratkaisu edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja ja avointa ajattelua. Suomen tulee tavoitella materiaalien kierrossa nollajätettä kaikissa toiminnoissa, missä se on mahdollista. Kiertotalous ja nollajäte tarkoittavat sitä, ettei tuotteen elinkaaren aikana mitään resursseja hukata, vaan kaikki kiertää. On pyrittävä siihen, että kierrätysmateriaalin käyttö on kaikissa vaihtoehdoissa kannattavampaa kuin neitseellisen raaka-aineen. Kiertotalousajattelua tukevat myös biotalouden uudet kehitysaskeleet. Synteettisen biologian ja geeniteknologian avulla voimme tulevaisuudessa tuottaa uudenlaisia raaka-aineita ja tuotteita. Esimerkiksi meressä ja ilmakehässä voidaan tuottaa energiaa, ruokaa ja materiaaleja tavoilla, jotka ovat nykyistä resurssitehokkaampia. Bioteknologisen murroksen sekä kiertotalouteen perustuvan tuotannon ja kulutuksen yhteiskunnallinen merkitys ja vaikutus ihmisten arkeen tulee olemaan vähintään yhtä suuri kuin digitalisaatiolla.  

Teknologia sosiaali- ja terveyspalvelujen tukena

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ikääntyvässä yhteiskunnassa on Suomen suurimpia haasteita tulevina vuosikymmeninä. Teknologia on osaltaan vastaus kasvaviin kustannuksiin. Suomen on rohkeasti kokeiltava uusia ratkaisuja ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi. Käytännössä voimme hyödyntää itsediagnostiikkaa, tekoälylääkäreitä ja pitkälle vietyä robotisaatiota. Näin pyritään teknologian avulla lisäämään ja tuottamaan aikaa ihmisten kohtaamiseen sekä ihmisen yksilöivään potilastyöhön. 

Laaditaan inhimillisen digitalisaation siirtymä

Digitalisaation tuottamaa palveluiden kehitystä, saatavuutta ja kustannusten laskua hidastaa kerrostuneet, mutta päällekkäiset palvelut (esim. digitaalinen ja paperinen). Kerrostuneita palveluita pidetään yllä oikeasta syystä eli palveluiden tasa-arvoisuuden ja helppokäyttöisyyden takia. Osin tähän vaikuttaa myös lainsäädäntö ja eri ohjeistukset. Digitalisaation suurin haaste on toimintakulttuurin muutos, joka kulkee koko yhteiskunnan läpi ja vaikuttaa ajatteluun palveluiden saatavuudesta, käytöstä ja tarjonnasta.

Laaditaan inhimillisen digitalisaation siirtymä, jonka avulla luodaan ylihallituskautinen tiekartta palveluiden digitalisoimiseksi siten, että palveluntarjoajat sekä käyttäjät pysyvät kehityksessä mukana. Digitalisaatiota pidetään usein inhimillisen palvelun vastakohtana, mutta todellisuudessa digitalisaatiosta saatavien säästöjen takia kohtaamiset voivat lisääntyä ja niiden laatu paranee. Lisäksi etäpalveluiden avulla myös palvelut paranevat ja esimerkiksi terveyspalveluissa hoitoonohjaus tehostuu, joka osaltaan luo säästöjä ja parantaa elämänlaatua.

Inhimillisen digitalisaation siirtymän ehdoton arvo on se, että kukaan ei jää palveluiden ulkopuolelle. Tämän takia tarjotaan tukea niin verkossa, helppokäyttöisten videoyhteydellä toteutettujen palveluiden avulla. Lisäksi on tarpeen luoda verkosto, joka kykenee auttamaan esimerkiksi ikäihmisiä, vammaisia ja muita ryhmiä, jotka tarvitsevat apua digitaalisten palveluiden käytössä. Tuetaan suunnitelmallisesti vapaaehtoisjärjestöjä ja kirjastoverkostoa olemaan osa toimintakulttuurin muutosta.

Digitalisaatio mahdollistaa kerrostuneiden palveluiden purkamisen. Tavoitteen toteutumista varten tarvitaan lakimuutoksia tiedon käyttöön ja sen jakamiseen eri viranomaisten välillä. Muutoksia tarvitaan, jotta palvelut toimivat tehokkaasti ja asiakkaan ajantasaisen tilanteen mukaan.

Perustetaan tai valitaan inhimillisen digitalisaation siirtymän toimisto, joka koordinoi, hallinnoi ja tiedottaa muutoksesta. Jokainen ministeriö vastaa omien virastojen ja palveluiden digitalisaation siirtymän koordinoinnista, rahoituksesta ja tavoitteista. Näin toimien nähdään kokonaisuus, eteneminen ja haasteet saadaan tuotua yhteen pöytään, jolloin parhaat käytännöt leviävät luontaisesti. 

Data- ja tietopolitiikkaa johdetaan suunnitelmallisesti

Data- ja tietopolitiikkaa tulee johtaa ja huolehtia yhteiskunnan tiedonhallinnan sääntelystä niin kansallisella kuin EU:n tasolla. Tiedolla johtaminen, datan hyödyntäminen, vahva tietosuoja ja -turvallisuus on vakiinnutettava osaksi valtion, maakuntien ja kuntien toimintaa.

Suomeen luodaan eettisesti kestävä, ennustettavasti sovellettava ja innovaatioystävällinen lainsäädäntöympäristö syrjimättömälle, yksityisyydensuojaa kunnioittavalle, läpinäkyvälle, vastuulliselle ja luotettavalle tekoälylle sekä tukijärjestelmä tekoälyn laajamittaiselle hyödyntämiselle ihmisten tukiälynä. Reilun alustatalouden politiikalla Suomi turvaa Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla digitaalisten palveluiden ja -sisältöjen reilun kilpailun ja verotuksen, palveluiden läpinäkyvyyden ja kuluttajien valinnanvapauden, uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan synnyn sekä tasapainoisen perusoikeuksien toteutumisen. 

Tavoitteitamme

 • Teknologisen kehityksen tuottaman lisäarvon jakaantuminen oikeudenmukaisesti pitää turvata.
 • Jokaisella ihmisellä on oikeus yksityisyyteen ja omien tietojensa omistajuuteen.
 • Julkisen vallan tehtävänä on mahdollistaa ja säädellä, mutta ei estää teknologista kehitystä.
 • Laaditaan inhimillisen digitalisaation siirtymä. 
 • Luodaan kunnianhimoinen lainsäädäntöympäristö tekoälylle. 
 • Luodaan reilut pelisäännöt digitaalisille sisämarkkinoille.
 • Yhteiskunnan tiedonhallinnan sääntelystä ja julkisen sektorin tietoverkkojen kehittämisestä sekä turvallisuudesta tulee huolehtia ja huomioida tämä myös hallinnon ja ministeriöiden rakenteissa.
sulje kommentit
Leena Westlund - -

Hyvinvointimme perusta on korkean jalostusasteen elinkeinotoiminta, hyvät julkiset ja yksityiset palvelut sekä korkea työllisyysaste.
Kommentti: ehdotan ensimmäiseen virkkeeseen muutosta. Muuten sama.
 

Leena Westlund - -

Digitalisaatio, oppiva tekoäly, robotisaatio ja automaatio mullistavat puolestaan yhteiskunnan perusrakenteita, ihmisten sosiaalista kanssakäymistä sekä elinkeinotoimintaa.
Kommentti: ehdotan alleviivattua lisäystä
 

Leena Westlund - -

Osakesijoituksista ja muusta omistamisesta kuten immateriaalisten oikeuksien hallinasta saatavat tulot kasvattavat tuloeroja. Digitalisaatiota ja tekoälyä tehokkaasti hyödyntävät suuret yritykset vaikuttavat globaaliin tulonjakoon.
Kommentti:  ehdotan ensimmäisen virkkeen korvaamista näillä kahdella. Teknologiaa ei yleensä omisteta, tuotannonvälineitä, patentteja jne kylläkin. Kannattavuuden paranemisessa on suuria eroja ja vaihtelee aloittain ja yrityksittäin. Esimerkiksi paperikoneen ja maatilan omistamisen tuleminen yhä kannattavammaksi tuskin toteutuu.

Leena Westlund - -

lisäys on ” sekä elinkeinotoimintaa”

Juha Hiekkataipale - -

Jokaisella lapsella on oltava oikeus riittävään oppisen tukeen.
Tuen on taattava oppimisen taso, joka mahdollistaa opinnot seuraavalla asteella.
Joustavaan koulupäivään pitää kuulua myös ohjattuja itsenäisiä
opintoja, joilla hoituvat ns. läksyt.

Karhula sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry - -

Uusi kohta tavoitteeksi 1.2: Panostetaan toisen asteen koulutukseen siten että opiskelija saa todelliset työelämätaidot ja oppiminen vastaa työelämän tarpeita. 

Karhula sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry - -

Yhdityksemme pitää tavoitetta varsin korkeana, mielestämme tule satsata toisen perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen, jotta myös perustaso paranee ja on mahdollisuus pärjätä korkeakoulussa. Ehdotamme että tätä korkeakoulutettujen % määrää tarkistetaan, 60% on korkea tavoite.

Karhula sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry - -

Olemme huolissamme, ettei byrokratia lisäänny. Kolmiportainen tuki myös tarkoittaa paljon kirjaamista, joka on pois muusta opetuksesta. 

Karhula sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry - -

Tarvitsemme koulutettua henkilöstöä tämän toteuttamiseksi, joka tarkoittaa siis euroja lisää. Huomioitava kuntien valtionosuuksissa ja hyvinvointialueiden rahoituksessa.

Karhula sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry - -

Uusi kohta, liittyy tuottavuuden kasvattamiseen: Työ tehtävät tulee olla selkeästi määriteltyjä, jotta työntekijä tekee ammattiaan vastaavaa työtä. Tämä lisää tuottavuutta, laadukkuutta ja miellekkyyttä. 

Karhula sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry - -

LISÄYS tavoitteisiin: Työnantajia innostetaan ja kannustetaan luomaan joustavia työaikamalleja ja huomioimaan myös etätyömahdollisuudet.

Ville Kurtti - -

Marinin hallituksen saavutukset ovat tietysti erittäin hienoja, mutta onko poliittinen ohjelma oikea paikka niiden nostamiselle? Poliittisen ohjelman tarkoituksena on kuitenkin katsoa tulevaisuuteen ja asettaa tulevaisuuden tavoitteita menneeseen katsomisen sijaan.

Ville Kurtti - -

Tähän olisi hyvä lisätä edellisen puoluekokouksen aloitepäätöksen (aloite 111) mukaisesti avoimen korkeakoulun maksuttomuus eli voisi lisätä Ensimmäisen virkkeen jälkeen:Avointen korkeakouluopintojen tulee olla maksuttomia niille, joilla ei ole vielä korkea-asteen opiskelupaikkaa tai suoritettua tutkintoa.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry - -

Tämän kappaleen perään seuraava kappale:
”Lisäksi on huomioitava, että yhä useammassa perheessä lapsella on useampi kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa, esimerkiksi silloin kun on kyse uusperheestä, apilaperheestä tai polyamoristen vanhempien perheestä. Lapsen oikeusturva vaatii, että jokaista hänen tosiasiallista vanhemmuussuhdettaan tuetaan ja suojataan lainsäädännön kautta. Lapsi luo kiintymyssuhteen jokaiseen vanhempaansa vanhempien lukumäärästä riippumatta. Perheen sisäistä adoptiota tulee uudistaa niin, että se ei edellytä ketään luopumaan vanhemmuudesta.”

Mikkelin Sosialidemokraatit - -

… erilaista tukea tarvitseville oppijoille. Mm. neurokirjon lapsille ja nuorille tulee taata yhdenvertaiset opinpolut. Heidän erityisvahvuutensa tulee tunnistaa nykyistä paremmin, jolloin ne olisivat hyödyksi heille, mahdollistaen paremmat edellytykset heidän osallistumiselleen yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on…
 

Tuula Lampinen - -

Tähän kappaleeseen lisäys: ”Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ei heikennetä.”

Nuorsosialidemokraatit NUS ry - -

Tähän tarkennus, lisätty yksi lause väliin (”Lapsen tosiasiallisten vanhempien…”). Alla oleva kappale korvaa siis tuon aiemman esityksen yllä.
”Lisäksi on huomioitava, että yhä useammassa perheessä lapsella on useampi kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa, esimerkiksi silloin kun on kyse uusperheestä, apilaperheestä tai polyamoristen vanhempien perheestä. Lapsen oikeusturva vaatii, että jokaista hänen tosiasiallista vanhemmuussuhdettaan tuetaan ja suojataan lainsäädännön kautta. Lapsi luo kiintymyssuhteen jokaiseen vanhempaansa vanhempien lukumäärästä riippumatta. Lapsen tosiasiallisten vanhempien vanhemmuus on voitava vahvistaa syntymästä asti. Perheen sisäistä adoptiota tulee uudistaa niin, että se ei edellytä ketään luopumaan vanhemmuudesta.”

Hakaniemen Sosialidemokraatit ry - -

Lisäys toiseksi viimeiseen virkkeeseen, lisäykset alleviivattuina:
Henkilöstön edustajien asemaa ja tiedonsaantia vahvistetaan kaikilla tasoilla, myös henkilöstörahastoja käyttäen.

Nummenmäen sosialidemokraattinen yhdistys ry - -

Koululiikuntaa lisäämällä parempaa kansalaiskuntoa ja terveyttä.
Perustelu
Suomalaisten liikuntatottumukset ovat huonontuneet radikaalisti viime vuosikymmenien aikana. Ilmiö vakavuus paljastuu kuntotesteissä varusmiespalvelun alkaessa. Viimeisen 40 vuoden aikana kiitettävän tuloksen saaneiden osuus on pudonnut 20 prosentista 5 prosenttiin. Samalla huonon tuloksen saaneiden osuus on noussut 5 prosentista 30 prosenttiin. Ilmiöstä on puhuttu julkisuudessa jo 25 vuotta. Ratkaisuksi on esitetty lasten ja nuorten vapaaehtoista liikuntaa koulun jälkeen sekä vanhempien vastuun lisäämistä lasten liikuntaharrastusten yllä pitäjänä. Nämä ehdotukset ja toimet liikunnan lisäämiseksi ovat valuneet tyhjiin. Sillä nuorten kunto on tilastojen mukaan jatkanut rapautumistaan. Ikäluokkien vuosi vuodelta heikkenevä kunto johtaa aikanaan näiden ihmisten aikuisikänä heikompaan terveydentilaan ja suurempaan sairastuvuuteen. Siitä aiheutuu lopulta yhteiskunnalle sanoin kuvaamattoman suuret kustannukset.
Ainoa instituutio, joka saavuttaa koko kansan kulloisenkin ikäluokan, on koulu. Koulu myös voi asettaa lapsille ja nuorille opetussuunnitelman mukaisia tehtäviä. Silloin ainoa paikka, jossa lasten ja nuorten kuntoa voidaan tehokkaasti parantaa, on koulujärjestelmä. Se saavuttaa jokaisen nuoren kansalaisen. Koululiikuntaan osoitetut panokset tulevat myöhemmin takaisin ihmisten parempana terveytenä ja suhteessa nykyistä vähempinä terveydenhoitokustannuksina.
Tavoitteitamme

Lisättäköön asianmukaista, mielekästä, leikkisää, kaveruutta luovaa ja hyvällä ammatti-taidolla ohjattua lasten ja nuorten koululiikuntaa kaikkiin kouluasteisiin 1 oppituntiin päivässä eli 5 oppituntiin viikossa.
Edistettäköön myös lasten ja nuorten välituntiliikuntaa tarjoamalla liikuntapaikka ja välineet välitunnilla heidän käyttöönsä.
Älköön kuitenkaan otettako lisääntyvään koululiikuntaan tarvittavia tunteja pois mistään toisesta oppiaineesta vaan lisääntyköön kouluviikon pituus tarvittavilla tunneilla.

Nummenmäen sosialidemokraattinen yhdistys ry - -

Katsomusaineiden opetuksen yhtenäistäminen perusopetuksen ohjelmassa.
Perustelu
Suomessa katsomusaineiden opetuksen järjestäminen on ollut monimutkaista. Opetuksen sisältö on riippunut siitä, kuuluuko oppilas Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon, Suomen ortodoksiseen kirkkoon, johonkin muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan vai kuuluuko hän näistä mihinkään. Varsinkin vähemmistöuskontojen kohdalla opetusryhmien kokoaminen on ollut välillä haasteellista. Pätevien opettajien löytäminenkään ei ole aina ollut helppoa. Katsomus-aineiden opetuksen yhtenäistäminen selkeyttäisi tilannetta ja laajentaisi oppilaiden valmiuksia ymmärtää eri kulttuureja ja niiden taustoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2022 toteuttaman selvityksen mukaan nykyinen uskontoon ja elämänkatsomustietoon jakautuva katsomusaineiden opetus kohtaa tulevaisuudessa merkittäviä haasteita väestömuutosten ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä. Esitetyn ehdotuksen mukaisesti on katsomusaineiden opetuksen uudistamista varten perustettu vuoden 2022 lopulla kehittämistyöryhmä. Sen tehtävänä on kehitellä ehdotuksia katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta perusopetuksessa, lukio-opetuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Uuden katsomusaineen luominen uskonnon ja elämänkatsomuksen oppiaineiden tilalle vaatii eduskunnan päätöksen ja lakimuutoksia. Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja koulutus uuteen oppiaineeseen on oma haasteensa.
Tavoitteitamme

Toteutettakoon katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta kattava vaikutusarviointi, jossa sitä arvioidaan paitsi oppilaan ja koulutusjärjestelmän myös talouden, työllisyyden ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Jos yhtenäiseen katsomusaineiden opetukseen mennään, luotakoon uuden oppiaineen opettajankoulutuksen lisäksi myös järkevän pituinen muuntokoulutusohjelma, jonka avulla nykyiset opettajat saavuttavat kohtuullisin ponnistuksin kelpoisuuden kehitettävän uuden oppiaineen opettamiseen.

Nummenmäen sosialidemokraattinen yhdistys ry - -

Anonyymista rekrytoinnista ja työnteosta apua osaajapulaan.
Perustelu
Suomessa esiintyy työmarkkinoilla kohtaanto-ongelma. Samalla kun Suomessa tosiasiassa on 370000 työtöntä, ei kaikkiin hyviinkään työpaikkoihin onnistuta palkkaamaan henkilöä. Usein kyse on siitä, että työhön ottajan ja työhön hakijan näkemykset työtehtävään soveltuvasta henkilöstä poikkeavat toisistaan. Liian usein taustalla on kiusallisia asioita. Työnhakija ei kelpaa, koska hän asuu väärällä puolella maata, on saanut sopimattoman koulutuksen, on väärän värinen, on väärän ikäinen, tunnustaa väärää uskontoa, puhuu väärää kieltä, omaa väärän poliittisen kannan, edustaa väärää sukupuolta, on väärää kansallisuutta tai käyttää väärää deodoranttia. Rekrytointi lopulta epäonnistuu työhön ottajan ja työhön hakijan kohtaamisessa, jossa henkilön osaaminen liian usein jää tämän ulkoisten piirteiden varjoon.
Työelämä on Korona-pandemian kiihdyttämässä murroksessa. Suomessakin on paljon työtehtäviä, joissa henkilön todellinen osaaminen työssään korostuu verrattuna tämän muihin ominaispiirteisiin. Mainittakoon esimerkkinä ohjelmointityö. Etätyö on omalta osaltaan mullistanut työntekoa. On huomattu, että työtä voidaan tehdä kotoa käsin. Parantuneet tiedonsiirtoyhteydet ja Teams tyyppiset kokousohjelmat mahdollistavat teknisesti etätyön.
Kun työvoimapula joillekin aloille on vakava ongelma, kannattaa ratkaisukeinojenkin olla luovia. Eräs sellainen on anonyymi rekrytointi ja työnteko. Anonyymissä rekrytoinnissa hakijoiden yksilöivät tiedot ovat piilotettuina hakuprosessin aikana. Anonyymissä työnteossa mennään vielä pidemmälle eli ihmisen henkilöllisyys ei paljastu työnteonkaan aikana. Monia töitä nimittäin voidaan suorittaa etäältä käymättä työpisteessä ensinkään. Mallissa työvoimaa välittävä yhtiö tietää työntekijän, mutta ei kerro hänen tietojaan työnantajalle. Anonyymi rekrytointi ja työnteko toki sopivat vain joihinkin työtehtäviin.
Tavoitteitamme

Tehtäköön anonyymi rekrytointi ja työnteko mahdolliseksi aluksi koemielessä tätä varten perustettavassa pilottihankkeessa.
Jos malli osoittautuu kokeilun ja edelleen kehittämisen jälkeen toimivaksi, laajennettakoon kokeilua.
Pidettäköön silti voimassa asiallinen palkkaus, kunnolliset työehdot, tavanomainen veronmaksu ja asianmukaiset työnantajamaksut.

Hakaniemen Sosialidemokraatit ry - -

Lisäys henkilöstörahastojen, muutos lisättynä:
Mahdollistetaan paikallista sopimista työehtosopimusten, luottamusmiesjärjestelmän, henkilöstörahastojen ja työelämän lainsäädännön pohjalta.

Lauttasaaren Demarit - -

Kotihoidon tukea on arvioitava siten, että varhaiskasvatuksen merkitys kaikkien lapsien kehitykselle ja kouluvalmiuksien kehittymiselle otetaan huomioon.

Lauttasaaren Demarit - -

Kulttuurista ja opetuksesta pidettävät huolta. Opettajilta vaaditaan jatkuvasti enemmän esimerkiksi. tuntikehyksiä vähennetään jatkuvasti. Opetuksen sisällöissä kulttuurin merkitystä vähätellään ja matematiikkaa ylikorostetaan. Tärkeää olisi luoda mahdollisuuksia erilaisten oppiaineiden oppimiselle ja erilaisille oppilaille. Myös kielellinen lahjakkuus on arvokasta, ei vain matemaattinen.

Lauttasaaren Demarit - -

Nuoret eivät ole tuotantoeläimiä. Vaikka Excel taulukossa nopea pääsy koulutukseen ja työelämään näyttää hyvältä on todellisuus toista. Kun kilpailua kiristetään uupuminen ja pahoinvointi lisääntyvät ja opinnoista tulee ennen kaikkea suorittamista ei elämään valmentautumista. Nykyiset pääsykoe käytännöt lisäävät uupumusta ja heikentävät alhaisemmista sosioekonomisesta tausta tulevien nuorten mahdollisuuksia päästä korkeakouluihin, siksi ne on muutettava.

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Lisäys kappaleen loppuun: SDP kannattaa mahdollisuutta sallia ei-kaupallinen sijaissynnytys lain erikseen määrittelemissä tilanteissa. Sijaissynnytysjärjestelyille luodaan selkeä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän tuki, jotka turvaavat kaikkien osapuolten aseman.

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Lisäys lauseen ”Tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän tavoitteena on saavutettava maksuton perus-, toisen ja korkea-asteen koulutus. ” jälkeen:”Koulutuksen tulee olla maksutonta myös kansainvälisille opiskelijoille lähtömaasta riippumatta.”

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Lisätään uusi tavoitekohta:”Opiskelijavalinnoissa luovutaan kiintiöistä ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.”

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Lisäys lauseen ”Työyhteisöjen moninaisuutta tuetaan määrätietoisilla toimilla” jatkoksi:”, kuten anonyymin rekrytoinnin käyttöönotolla.”

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Muokataan kappale kokonaisuutena kuulumaan seuraavasti:”Yhdyskuntajätteen määrän kasvu on ekologinen ongelma. Ratkaisu edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja ja avointa ajattelua. SDP:n tavoitteena on jätteetön yhteiskunta ja siirtymä kohti jätteen hyödyntämistä uusina tuotemateriaaleina energiapolton sijaan. Kiertotalous ja nollajäte tarkoittavat sitä, ettei tuotteen elinkaaren aikana mitään resursseja hukata, vaan kaikki kiertää. On pyrittävä siihen, että kierrätysmateriaalin käyttö on kaikissa vaihtoehdoissa kannattavampaa kuin neitseellisen raaka-aineen. Suomessa tuotettu yhdyskuntajäte tulee lähtökohtaisesti käsitellä Suomessa, eikä ulkoistaa jätettä muihin maihin käsiteltäväksi. Kiertotalousajattelua tukevat myös biotalouden uudet kehitysaskeleet. Synteettisen biologian ja geeniteknologian avulla voimme tulevaisuudessa tuottaa uudenlaisia raaka-aineita ja tuotteita. Esimerkiksi meressä ja ilmakehässä voidaan tuottaa energiaa, ruokaa ja materiaaleja tavoilla, jotka ovat nykyistä resurssitehokkaampia. Bioteknologisen murroksen sekä kiertotalouteen perustuvan tuotannon ja kulutuksen yhteiskunnallinen merkitys ja vaikutus ihmisten arkeen tulee olemaan vähintään yhtä suuri kuin digitalisaatiolla. ”

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Lisäys kappaleen loppuun:”SDP huolehtii siitä, että opiskelijoita ei aseteta epätasa-arvoiseen asemaan koulutusmuodosta riippuen. Esimerkiksi oppisopimusopiskelijoille tulee taata oikeus opiskeluterveydenhuoltoon ja muihin ammatillisen oppilaitoksen palveluihin vastaavalla tavalla kuin muut ammatillisen 2. asteen opiskelijat ovat niihin oikeutettuja”.

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Lähikouolu-periaatetta tulisi tässä kohdassa tuoda enemmän esiin.
LIsäksi: koulujen tasa-arvoisuutta, eli sitä, että eri alueilla koulut eivät eriytyisi. Lapsen on saatava tasa-arvoista opetusta eri puolilla maata ja eri alueilla.

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Perhe-käsitteeseen tulisi sisällyttää myös isovanhemmat ja muut läheiset. Nämä muodostavat voimavaran perheelle.
 

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Työelämään liittyviä asioita on käsitelty eri kohdissa. Olisi hyvä, että työelämään liittyvät asiat olisi käsitelty yhdessä kokonaisuudessa. Nyt mm. kohdasta 5.1. voisi työelämäasiat siirtää tähän samaan kokonaisuuteen. 

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Yleisturvan sisältöä tulisi selkiyttää ja konkretisoida!
Esimerkiksi kohdassa kohti toimivaa sosiaaliturvaa ei mainita asumistuesta mitään. Asumistuen rooli tällä hetkellä on kuitenkin melko suuri osana sosiaaliturvan kokonaisuutta.

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Olisi hytvä kuvata minkä tyyppinen työ ja tehtävät hääviävät, koska samaan aikaan meillä on työvoimapula. Eli, että tämä tarkoittaa voimakasta lisä- ja täydennyskoulutuksen tarvetta.

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

ämän kappaleen perään  voisi lisätä tässä alla olevan tekstin ajattelun taoidoista:
Kriittisen lukutaidon lisäksi tarvitaan myös ajattelun taitojen kehittämistä. Ajattelun taidot ovat kansakunnan sivistyksen keskeinen kivijalka ja kaikkiin yhteiskuntaluokkiin ulotettuna yhteiskuntarauhan tärkeä osatekijä. Ajattelun taitojen kehittäminen voi edistää oppilaan  itsetuntemusta, suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja ymmärrystä. Se voisi motivoida ja auttaa  tunteiden käsittelyssä myöhemminkin elämässä. Siten se voisi osaltaan ennaltaehkäistä monia  demokratiaa ja kansakunnan yhtenäisyyttä uhkaavia ääri-ilmiöitä ja luoda jatkumoa vakaudelle. Ja  vakauden ja rauhan kautta pystymme paremmin luomaan turvaa ja hyvinvointia kaikille kansalaisille,  sosioekonomisesta taustasta riippumatta.  

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Tämäå kappale olisi hyvä jakaa kahteen kmokonaisuuteen: alkuosa omansa ja Globaali osa omansa.
Lisäksi: esitämme, että tämän kappaleen alkuosaan lisätään myös maininnat oppisopimuskoulutuksesta ja ammattikoulutuksen laadun nostamisesta ja resursoinnin turvaamisesta. Harjoittelussa on turvattava käytännön oppiminen. 
Nykyinen aikuiskoulutusjärjestelmä on reittäin hyvä, mutta se kohdistuu pääasiassa vain korkeakoulutuettuun väestöön. Myös ammttitutkinnon suorittaneille ja tyystin ilman koulutusta oleville aikuisille tulee järjestää aikuiskoulutusta.  

Malmin Sosialidemokraatit ry - -

Tämän kappaleen loppuun esitämme lisättäväksi seuraavaa: 
”Filosofian ja psykologian perusteet tulisi tuoda osaksi perusopetusta vuosiluokille 7-9. Näin ajattelun mekanismit ja ilmiöt voisivat tulla tutummiksi  laajemmalle kansanosalle yleissivistyksenä.”

Karis-Billnäs Socialdemokrater - -

Läs-och skrivkunnigheten hos den finländska befolkningen har enligt olika undersökningar blivit sämre under de senaste åren. Särskilt oroväckande nedgång har konstaterats bland pojkar i tonårsåldern. En försämrad läs-och skrivkunnighet (multilitteracitet) har långtgående negativa följder för hela samhället. Utbildningsstyrelsen har, på initiativ av riksdagens kulturutskott, låtit utarbeta en nationell läskunnighetsstrategi vars mål är att göra Finland till världens ledande land i läs-och skrivkunnighet före utgången av år 2030. För att uppnå målen i denna strategi behövs ekonomiska resurser och strukturella åtgärder. SDP bör notera och stöda detta i sitt partiprogram.

Karis-Billnäs Socialdemokrater - -

Andra stadiets yrkesutbildning har en akut brist på svenskspråkiga läromedel. Enligt tankesmedjan Magmas utredning (04-2022) måste hela 94% av lärarna producera eget läromaterial, då det i dagsläget inte görs aktuellt svenskspråkigt material i Finland. För många branscher finns det överhuvudtaget inget material att tillgå. Det går heller inte att ta material från Sverige, då begrepp och standarder är olika. För att kunna garantera alla en likvärdig utbildning, måste även läromedlen vara enhetliga. Problemet med läromedel finns även inom vissa branschutbildningar på finska. 
 

Jyväskylän Työväenyhdistys ry - -

 Lisäys ”Jos alustatalousyrittäjän tulo tulee yhdeltä dominoivalta asiakkaalta, kuten alustan omistamalta yritykseltä, tulee työsuhdetta pitää palkkatyösuhteena yrittäjyyden sijaan. Tällöin alustayrittäjyys tulee olla purettavissa palkkasuhteeksi.”

Jyväskylän Työväenyhdistys ry - -

 Lisäys ”Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutustasoa on nostettava”.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry - -

Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää nostetaan ja korkeakouluopintoihin pääsyä helpotetaan [ja huolehditaan riittävien resurssien lisäämisestä koulutuksen laadun ylläpitämiseksi].Lisäys hakasulkeissa.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry - -

Lisäys: Salausten takaportit ja muut tietoturvaa heikentävät ratkaisut eivät kuulu moderniin demokraattiseen yhteiskuntaan.

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

litsäys: ”Lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan kykyä ymmärtää ympäröivää maailmaa ja erilaisia ihmisiä. Yksi SDP:n tavoitteista on, että nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta siirrytään yhteiseen katsomuskasvatukseen. Elämänkatsomustiedon kokonaisvaltainen ja neutraali suhtautuminen maailmaan edistää suvaitsevaisuutta, kriittistä ajattelua ja takaa jokaisen oikeuden päättää omasta maailmankatsomuksestaan.”

Sosialidemokraattiset Nuoret - -

Työntekijöiden asemaa työpaikoilla vahvistetaan täsmentämällä työsopimuslakia niin, että se turvaa liittoihin järjestäytyneille työntekijöille oikeuden valita työehtosopimuksessa sovittu luottamusmies kaikilla työpaikoilla.

Joensuun Työväenyhdistys ry - -

Lisäysesitys: 
Työelämän pelisääntöjen noudattamista ja työehtojen valvontaa tulee tehostaa sanktioivalla lainsäädännöllä.

Joensuun Työväenyhdistys ry - -

Korjaus, viimeinen virke:
Kuntien Hyvinvointialueiden vastuulla oleva täydentävä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki on konkreettinen keino vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen.  

Joensuun Työväenyhdistys ry - -

Korjaus, ylimääräinen y viimeisessä virkkeessä:
Vastuullinen perhepolitiikka on inhimillisesti ja yhtyeiskunnan kannalta kannattava investointi. 
 

Turun sosialidemokraattinen Toveriseura ry - -

Kotitalousvähennys on muutettava kotitalouskohtaiseksi.  Nykyinen vähennys ontaa pariskunnille kaksinkertaisen tuen.

Turun sosialidemokraattinen Toveriseura ry - -

On asetettava parlamentaarinen komitea selvittämään yksinasuvien asemaa, heidän eriarvoisuutensa syitään ja keinoja tasa-arvoisen aseman takaamiseksi.  Yksinasuvien järjestöt on otettava lausunnonantajiksi heitä koskevien säädösmuutosten valmistelussa.

Turun sosialidemokraattinen Toveriseura ry - -

Vimeisen virkkeen tilalle:
Kotihoidon tuki on lakkautettava, millä kannustetaan muun muassa maahanmuuttajataustaisia naisia kotoutumaan, hakeutuman koulutukseen, hankkimaan kielitaitoa ja työelämään.

Turun sosialidemokraattinen Toveriseura ry - -

Lisäys kappaleen loppuun:
Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alakoulussa on vielä nykyistä enemmän keskityttävä luku- ja kirjoitustaidon sekä perulaskutoimitusten osaamisen varmistamiseen jokaiselle oppilaalle. Tarvittaessa opetussuunnitelmaa ja koulujen toimintatapoja on kehitettävä tämän tavoitteen savuttamiseksi.  Erityistä tukea tarvitseville taataan riittävä tuki.  Suomen, tai ruotsin, kielen opetusta tehostetaan muunkielisistä perheistä tuleville oppilaille jo varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa. Opettajille ja koko kouluyhteisölle taataan sekä säädöksiä tarkistamalla että toiminnan ohjauksella mahdollisuus keskittyä olennaiseen, perustaitojen opettamiseen, ja oppilaille oppimiseen rauhallisessa ja oppimista tukevassa ympäristössä.

Marika Koski - -

Hyvinvointivaikutusten arviointi ja seuranta tulisi nostaa yhtä tärkeään rooliin kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Vain siten varmistamme että valtio palvelee ihmisiä, ei taloutta.
Lähde: https://frankmartela.fi/tag/hyvinvointi/

Tulevaisuusdemarit ry - -

Tämä on kaiken elämän perusta. Hyvinvoiva perhe.

Tulevaisuusdemarit ry - -

Perhe-elämä ja työn yhteensovittaminen tarvitaan joustavuutta. Tukea nuoreen lapsiperheeseen.

Tulevaisuusdemarit ry - -

Yksinasuvat huomioitava tasavertaisina,

Tulevaisuusdemarit ry - -

Joustava koulutus- ja kasvuympäristö, jossa annetaan hyvät eväät hyvinvoinnille.

Tulevaisuusdemarit ry - -

Pidetään kaikista huolta.

Nuoret Kotkat - -

Koulupäivän rakennetta ja sisältöä uudistamalla voidaan tehokkaasti lisätä lasten hyvinvointia. Siirtyminen joustavaan kokonaiskoulupäivään parantaa koulumotivaatiota ja koulussa viihtymistä. Samalla se varmistaa lapsille mahdollisuuden kokeilla eri harrastuksia. Joustava koulupäivä tarkoittaa ohjatun harrastustoiminnan sijoittamista osaksi koulupäivää. Harrastusten järjestämiseen voivat osallistua yhteistyössä koulun henkilökunta, taiteen ja kulttuurin tuottajat sekä ennen kaikkea erilaiset järjestöt. Oppilaiden omia toiveita harrastustoiminnan sisällöistä ja harrastuksista on kuultava toimintaa kehitettäessä. Harrastamisen Suomen malli on ollut ensimmäinen askel kokonaiskoulupäivän toteuttamiseksi. Mallia on kuitenkin kehitettävä edelleen toiminnan laajentamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, jotta etenkin ne lapset saadaan mukaan, joilla ei vielä ole harrastusta. Samalla on uudistettava aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kytkettävä niitä osaksi koulupäivää. Luontevaa olisi, että myös Suomen mallista säädettäisiin jatkossa perusopetuslaissa ja se todettaisiin yksiselitteisesti voittoa tavoittelemattomana järjestettäväksi toiminnaksi. Joustavan koulupäivän harrastus-, aamu- ja iltapäivätoiminnassa on yhdenvertaisesti otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevat ja vammaiset oppilaat. 

Nuoret Kotkat - -

Muutosesitys:
Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta tulee yhä nostaa. SDP:n tavoitteena on edelleen maksuton varhaiskasvatus. Maksuttomuutta ja korkeampaa osallistumisastetta kohti edetään askeleittain. Ensimmäisenä askeleena tätä kohti, Marinin hallitus alensi varhaiskasvatusmaksuja sekä palautti jokaisen lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen. Tämän lisäksi toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021–2024. Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Nuoret Kotkat - -

Muutosesitys:
Peruskoulu on koko suomalaisen koulutusjärjestelmän kruunun jalokivi ja sen kehittämisestä on pidettävä huoli. Koulun pitää olla paikka kasvaa ja oppia kaikille lapsille. Oikein toteutettuna inkluusio mahdollistaa kaikkien lasten oikeuksien toteutumisen täysimääräisenä. Ikävä kyllä inkluusiota toteutetaan liian usein säästökeinona ja tällöin kärsivät erityisesti ne lapset, joilla on neuropsykologisia haasteita tai ovat muuten erityisen tuen tarpeessa. Oppilaiden tuelle on varattava riittävät resurssit, kuten pienryhmät sekä ohjaajien ja avustajien määrä. Näin myös esimerkiksi  kiusaamiseen pystytään ajoissa puuttumaan. 

Jasmine Repo - -

Lisäys kappaleen jälkeen: ”Vammaisilla nuorilla on merkittävästi suurempi riski syrjäytyä sekä pahoinvointiin. Vammaisten nuorten syrjintä on rakenteellista että asenteellista ja siihen tulee puuttua riittävin resurssein. Nuorten vammaisten kohtaamiin epäkohtiin on puututtava voimakkaammin, sillä syrjäytyminen jatkuu tilastojen mukaan myös aikuisuuteen että työelämään ja tulee kalliiksi paitsi taloudellisesti, eritoten inhimillisesti.”

Nuoret Kotkat - -

Lisätään uudeksi ensimmäiseksi kohdaksi: 
Lähikouluperiaatteesta pidetään huolta: opetuksen laadun ja oppimisen mahdollisuuksien tulee toteutua yhdenvertaisesti kaikissa peruskouluissa.

Jasmine Repo - -

Lisäys kappaleeseen: ”Vammaisten merkitys työmarkkinoilla on tunnistettava paremmin. Työntekijöistä on monella alalla pulaa ja 80 % vammaisista on työelämän ulkopuolella. Työelämää on joustavoitettava ja luotava malleja joilla työllistyminen onnistuu paremmin ja joustavammin. Koulutusmahdollisuudet, asuminen ja henkilökohtainen apu tulee järjestää matalammalla kynnyksellä ja vammaisten työkyvyn tunnistamiseen ja löytämiseen on ohjattava riittävästi resursseja. Lopulta kyse ei ole meno- vaan tuloerästä, kun yhä useampi työelämän ulkopuolella oleva työkykyinen saadaan työmarkkinoille.”

Nuoret Kotkat - -

Muutosesitys:
 Luku- kirjoitus- ja laskutaito, mutta myös kielitaito, digitaidot, medialukutaito, demokratiataidot ja mielenterveys- ja tunnetaidot ovat tänä päivänä keskeisiä kansalaistaitoja, joiden vahvistaminen on otettava peruskoulun keskiöön. 

Nuoret Kotkat - -

Kommentti:
Tämän kappaleen ensimmäinen virke on suoraa toistoa edellisen kappaleen viimeisestä virkkeestä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Myös työelämän ja opintojen on oltava..

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Köyhyysriski on suurempi myös tilanteissa, joissa vähintään toinen perheen vanhemmista on opiskelija.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Oppimisympäristöjen on oltava tarkoituksenmukaisia, sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS JA KORJAUKSET: Oppilashuollon on toimittava kokonaisuutena, jossa eri ammattilaiset tekevät yhteistyötä ja osaavat ohjata oppilaan sekä oppilaan huoltajat tarvittaviin palveluihin. Yhteistyötä on tarvittaessa osattava tehdä vammais- ja omaishoitopalvelujen ammattilaisten kanssa. Yksilöllisen ohjaamisen lisäksi on kehitettävä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään ja sosiaalisen luottamuksen kasvu vaikuttavat hyvinvointiin ja opintojen läpäisyyn myönteisesti. Oppilashuollossa ja oppilaan ohjauksessa on tehtävä myös tiivistä yhteistyötä vanhempien oppilaan kodin kanssa, jotta vanhemmat huoltajat pystyvät tukemaan lastaan oppilasta kouluun liittyvissä asioissa ja jatkokoulutuksen suhteen. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Koulupäivän rakennetta ja sisältöä uudistamalla voidaan tehokkaasti lisätä lasten hyvinvointia. Siirtyminen joustavaan kokonaiskoulupäivään parantaa koulumotivaatiota ja koulussa viihtymistä. Samalla se varmistaa lapsille mahdollisuuden kokeilla eri harrastuksia. Joustava koulupäivä tarkoittaa ohjatun harrastustoiminnan sijoittamista osaksi koulupäivää. Harrastusten järjestämiseen voivat osallistua yhteistyössä muun muassa koulun henkilökunta, taiteen ja kulttuurin tuottajat sekä erilaiset järjestöt. Oppilaiden omia toiveita harrastustoiminnan sisällöistä ja harrastuksista on kuultava toimintaa kehitettäessä. Harrastamisen Suomen malli on ollut ensimmäinen askel kokonaiskoulupäivän toteuttamiseksi. Mallia on kuitenkin kehitettävä edelleen toiminnan laajentamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, jotta etenkin ne lapset saadaan mukaan, joilla ei vielä ole harrastusta. Samalla on uudistettava aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kytkettävä niitä osaksi koulupäivää.  Joustavan koulupäivän harrastus-, aamu- ja iltapäivätoiminnassa on yhdenvertaisesti otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevat ja vammaiset oppilaat. Kouluissa tulee toteuttaa maanantai aamujen aamupala-kokeilu, jonka tarkoituksena on parantaa heikosti toimeentulevien perheiden lasten jaksamista koulussa.
 
Perustelu viimeisen lauseen lisäykseen: Opettajat ja koulun henkilökunta ovat havainneet, että oppilaat syövät maanantai-aamuisin huonosti aamupalaa. Tämän on todettu olevan sidoksissa lapsen perheen haasteisiin. Kokeilun avulla vähennetään lapsen näläntunnetta viikonlopun jäljiltä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Perhe-elämän, opiskelun ja työn yhdistäminen sujuu joustavasti

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYKSET: Perheiden arkea ja vanhemmuutta tuetaan luomalla perheystävällinen työelämäkulttuuri, joka mahdollistaa työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Työpaikoilla on otettava huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Tämä toteutuu koko yhteiskunnan läpileikkaavalla ajattelulla lapsi- ja perheystävällisyydestä, jota toteutetaan määrätietoisella, ennakoitavalla ja luottamusta rakentavalla valtion, alueiden, kuntien, oppilaitosten ja työmarkkinajärjestöjen päätöksenteolla. Tarjotaan tulevaisuudessa lapsiperheiden vanhemmille mahdollisuus tehdä joustavampaa työaikaa ilman pelkoa ansiotason laskusta. Näin helpotetaan opiskelun sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Samalla on syytä helpottaa työntekijöiden mahdollisuuksia huolehtia myös omista vanhemmistaan ja toisaalta isovanhempien mahdollisuutta auttaa lapsenlasten hoidossa. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORJAUS ja LISÄYS: Myönteistä erityiskohtelua varhaiskasvatuksessa on lisättävä. Varhaiskasvatuksen yksiköiden resursoinnissa on huomoitava alueella asuvien, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten määrä. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

POISTO ja LISÄYS: Varhaiskasvatuksen osana on vahvistettava tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista tunnistamista ja hallintaa, ja kehotunnekasvatusta sekä positiivisen luontosuhteen kehittymistä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

POISTO ja LISÄYS: Tämänhetkinen koulutustarjonta ei vastaa riittävän hyvin työelämän tarpeisiin, ja työelämärelevantteja lyhyitä koulutusvaihtoehtoja on tarjolla liian vähän lisättävä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Kommentti: Onko tämä uusi visio, vai mukaileeko tämä olemassa olevia lyhytkursseja, joista saa diplomin (Keski-Eurooppalainen malli)? Miten tämä rinnastuu korkeakoulujen avoimiin opintoihin?
Vaatii tarkennusta ja selkeämpää muotoilua.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Uudistuva sosiaaliturvajärjestelmä ja täydentävät tuet mahdollistavat joustavan työn ja opiskelun yhteensovittamisen.  Työttömien työnhakijoiden palvelujen painopiste on osaamisen kehittämisessä ja siinä, että työtön työnhakija voi palvelujen avulla työllistyä kokonaan uudelle alalle. 

 

Anita Hellman - -

Korvataan perhe-elämä vapaa-ajalla. Myös niiden ihmisten, joilla ei ole omaa perhettä, tulee saada yhdenvertainen mahdollisuus yhdistää työ ja vapaa-aika. Perheettömillä voi olla sidoksia, hoivasuhteita jne. Ei suljeta perheettömiä tästä ulkopuolelle. Erilaiset elämäntilanteet ja perhemuodot ei ole riittävä laajennus. Yhteiskunnassa, tukijärjestelmässä jne. perhe -sanalla tarkoitetaan aikuisia ja alaikäisiä lapsia.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Vaatii tarkennusta sekä virkkeen uudelleen muotoilun.  

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

MUUTOS: Kansainvälinen ja osaava Suomi

Eurooppademarit Tähti ry - -

Rivi 1138 lisätään kappaleen loppuun uudet virkkeet: Julkinen valta ottaa järjestämisvastuun digitaalisten taitojen kouluttamisesta ja voi hyödyntää taitojen kouluttamisessa oman koulutustuotannon ohella etenkin kolmannen sektorin tuotantoa. Järjestämis- ja tuottamisvastuiden valvonnasta voi vastata Digi- ja väestövirasto.

Anita Hellman - -

Tähänkin muutetaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Timo Kärkkäinen - -

Suomessa on toteutettava hallituskaudella 2023 – 2027 laaja 80 prosentin työajan kokeilu, jossa on mukana sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikkoja. Siinä voidaan kokeilla erilaisia työajan lyhentämisen malleja kuten 6 -tuntista työpäivää tai 4 päivän työviikkoa. Valtio kutsuu työmarkkinajärjestöt mukaan kokeilun järjestämiseen.

Timo Kärkkäinen - -

Sukupuolten väliset palkkaerot ovat merkittävä tasa-arvo-ongelma Suomessa. Naisten ja miesten erilaisten koulutusvalintojen ja eri aloille hakeutumisen jälkeenkin jää jäljelle sitkeä palkkaero. Varmin keino palkkasyrjinnän poistamiseksi on palkka-avoimuus. Syrjintää eivät aiheuta ainoastaan sukupuolten palkkaerot, vaan myös muun muassa työyhteisöjen mahdolliset suosikkijärjestelmät. Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamiseksi on otettava tavoitteeksi, että palkat ovat työpaikalla kaikkien työntekijöiden tiedossa. Tärkeä askel on syrjintää epäilevän luottamusmiehen tai yksittäisen työntekijän tiedonsaantioikeuden lisääminen.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORJAUS JA LISÄYS: Maahan saapumisen ja täällä oleskelun pitää olla sujuvaa, ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut tukevat tätä. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut tukevat kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden maahan saapumista sekä oleskelun sujuvuutta. Työssäkäynti ja työpaikan sosiaaliset suhteet edistävät kotoutumista. Opiskelijoiden ja kansainvälisten osaajien pääsyä työmarkkinoille tulee vahvistaa tukemalla työkulttuurin muutoksia syrjäytymistä ehkäisemällä, kielivaatimuksiin puuttumalla sekä kannustamalla jatkuvaan oppimiseen.

Timo Kärkkäinen - -

Suomessa on suuria uusia tai uudehkoja maahanmuuttajaryhmiä, joiden työllisyysaste on jäänyt pysyvästi hyvin alhaiseksi, etenkin naisilla. Henkilö on saattanut olla Suomessa jopa vuosikymmeniä työttömyys-, vanhempain- ja toimeentulotukietuuksien varassa ilman mitään työ- tai koulutushistoriaa.
Esimerkkinä voidaan Tilastokeskuksen tietojen perusteella tarkastella Suomessa asuvista vieraskielisistä arabiankielisiä ihmisiä, joiden määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2015 jälkeen. He ovat nousseet maamme kolmanneksi suurimmaksi vieraskieliseksi ryhmäksi venäjänkielisten ja vironkielisten jälkeen. Arabiankielisten työllisyysaste oli vuonna 2015 18 prosenttia ja vuonna 2021 23 prosenttia. Heidän työllisyysasteensa on alle puolet venäjänkielisten ja vielä vähemmän vironkielisten työllisyysasteesta. Viidenneksi suurimman vieraskielisen ryhmämme eli somalinkielisten työllisyys on yhä yhtä huonoa siitä huolimatta, että heidän työllisyysasteensa on noussut 12 prosentista vuonna 2015 23 prosenttiin vuonna 2021. Jos arabiankielisten ja somalinkielisten työllisyysaste saataisiin nousemaan samalle tasolle kuin muiden suurien ryhmien venäjän-, viron- ja englanninkielisten eli noin 45 prosenttiin, Suomi saisi heti 15 000 ihmisen työpanoksen lisää.  
Vieraskielisten alhaista työllisyysastetta selittävät tietysti osin samat asiat kuin suomenkielisten: puutteellinen koulutus ja työkokemus. Heillä kuitenkin koulutus ja työkokemus Suomesta puuttuu usein  tyystin. Perussyynä kaikkeen tähän on kielitaidon puute. Vuosien maassa olosta huolimatta moni osaa yhä vain suomen kielen alkeet. Suomen kielen intensiivinen opiskelu ja sen vaatiminen on aivan ratkaisevaa, jotta maamme uusien suurten vieraskielisten maahanmuuttajaryhmien työllisyysaste saadaan edes 50 prosentin tasolle.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Yleisturva on automatisoitu ja sosiaaliturvaa yksinkertaistava malli, joka kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon erilaisissa vaihtuvissa elämäntilanteissa, oli sitten kyse työttömyydestä, vanhemmuudesta, opiskelusta tai tilapäisestä sairaudesta.

Mirja Suhonen - -

Oppisopimuskoulutusta on kehitettävä yhtenä vaihtoehtona ammatin hankkimiselle. Sen lisäksi on rakennettava koulutuspolkuja ammattikorkeakoulun ja yliopistokoulutuksen mahdollistamiseksi oppisopimuskoulutuksen saaneille.

Anita Hellman - -

Tämä otsikko on huono, kun sen alla ovat myös yksinasuvat. Lapset, perheet, varhaiskasvatus. Perhe-käsite pitää virallisesti sisällään aikuiset ja alaikäiset lapset. Ennemmin niin että 1.1. pääotsikko on Monien elämisen muotojen Suomi ja sitten alaotsikkona on tuo lapset perheet ja varhaiskasvatus.

Anita Hellman - -

Yksinasuvat on tässä vähän erikoisessa paikassa, siirtäisin kokonaan toiseen kokonaisuuteen, esimerkiksi muutoshaasteessa 5 / eriarvoistuminen. Jos ei voi siirtää, niin otsikoiden muutos kuten olen pääotsikon kohdalla esittänyt. 

Timo Kärkkäinen - -

Suomessa toteutetaan hallituskaudella 2023 – 2027 laaja 80 prosentin työajan kokeilu.

Mirja Suhonen - -

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ovat tapoja tukea erityisesti yksinhuoltajaperheitä näiden kasvatustehtävässä ja selviämään arjessa. Sama koskee perheitä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat pitkäaikaisesti sairaita.

Timo Kärkkäinen - -

Tasa-arvolakiin tehdään hallituskaudella 2023 – 2027 lisäykset, jotka velvoittavat työnantajan antamaan työsyrjintää epäilevälle henkilöstön edustajalle tai yksittäiselle työntekijälle näiden pyytämät verrokkityöntekijöiden työntekijöiden palkkatiedot ja muut palkan määräytymisen perusteita koskevat tiedot, jotta nämä pystyvät arvioimaan, onko syrjintäkielto noudatettu. Työnantajan antamia tietoja voidaan käyttää vain tarkoituksiin, mihin ne on saatu.
 

Mirja Suhonen - -

Oppisopimuskoulutusta kehitetään yhtenä vaihtoehtona ammattiin kouluttautumiselle.

Anita Hellman - -

Työasuntovähennys tulee laajentaa koskemaan myös yksinasuvia. Pahimmillaan sen puute on este työllistymiselle. Yksinasuvilla on ihmissuhteita, siteitä, hoivasuhteita jne. siinä missä muillakin. On eriarvoistavaa että työllistyttyään yksinasuvan heti pitäisi muuttaa jotta voi ottaa työn vastaan. Harvalla on varaa maksaa kahta vuokraa tai asuntoa.

Mirja Suhonen - -

Tästä lauseesta esitän otettavaksi sanan ”uutta” pois. Koskaan ei Suomessa ole ollut yön ja pääoman välistä tasapainoa.”On selvää, ettei uutta tasapainoa työn ja pääoman välillä ole saavutettavissa ilman yhteiskunnallisia toimia

Anita Hellman - -

Tämä on ainoa yksinasuvia koskeva tavoite erittäin pitkässä perhe- ja lapsitavoitelistassa? Lisätään tähän: Kotitalousvähennys muutetaan kotitalouskohtaiseksi. Työasuntovähennys laajennetaan koskemaan yksinasuvia. Hyvinvointialueille turvataan kehittämis- ja tutkimusrahoitusta joka edistää yksinasuvien yhdenvertaista asemaa.

Mirja Suhonen - -

Ammatillisen koulutuksen osatutkintojen suoritusmahdollisuuksia työelämän uudelleen-, jatko- ja täydennyskoulutuksen muotoina tulee edistää lisäämällä rahoitusta niiden järjestämiseen.

Mirja Suhonen - -

Tämä lause sopivaan kohtaan kokonaisuutta.

Anita Hellman - -

Tännekin muutos: Vapaa-ajan ja työn yhdistäminen

Mirja Suhonen - -

Sanamuoto ”mutta ei estää” on huono. Voisi olla:..ja edistää teknologista kehitystä kestävällä tavalla.

Anita Hellman - -

Edelleen työn ja vapaa-ajan yhdistäminen. Lisäksi myös muilla kuin lapsiperheiden vanhemmilla varmasti on elämässä tilanteita joissa tarvitaan mahdollisuus joustavampaan työaikaan ilman pelkoa ansiotason laskusta. Tämä kappale on kokonaisuudessaan edelleen sellaisen perinteiseen, heteronormatiiviseen ydinperheajatteluun nojaavaan yhteiskunnan kuvausta. Vähän raikkautta, uutta ajattelua ja laajempaa katsantokantaa, myös työelämään. Perheettömät usein joustavat jo todella paljon työelämässä, ilman perhevapaita ja joustoja.

Anita Hellman - -

Osin toistoa edelliseen kappaleeseen.

Timo Kärkkäinen - -

Hallituskaudella 2023-2027 liitetään kotoutumiskoulutukseen ehto, kotoutumiskoulutuksen kieliopintojen velvoittavuutta lisätään siten, että osana kotoutumissuunnitelman noudattamista maahanmuuttajan on osoitettava kokeella saavuttaneensa kotoutumiskoulutuksen tavoitekielitaidon tason tietyn ajan kuluessa kieliopintojen aloittamisesta.  Jollei kototutuja täytä ehtoa, hänen oikeuttaan ilmaisiin tulkkipalveluihin viranomaisasioinnissa vuosien ja jopa vuosikymmenien maassaolon jälkeen rajoitetaan. 

Anita Hellman - -

Viimeinen lause: Aikuisopintotukijärjestelmää kehitetään niin, että myös pienituloisilla ja yksinasuvilla on mahdollisuus kouluttautua työn ohessa. Korjataan muotoon: Aikuisopintotukijärjestelmää kehitetään niin, että myös pienituloisilla ja yksinasuvilla on AITO mahdollisuus kouluttautua työn ohessa, tulotasosta riippumatta. 
Tämä syystä että yksinasuvan on vaikeampi irtautua opintoihin, kun aikuisopintotuki on sen verran pieni, myös osittainen aikuisopintotuki on haasteellinen, tähän tarvittaisiin jokin sinkkulisä tms. Pienituloisella harvoin on isoja puskureita kerättynä jotta voisi jäädä täysin opintovapaalle.

Timo Kärkkäinen - -

Suomessa toteutetaan hallituskaudella 2023 – 2027 laaja 80 prosentin työajan kokeilu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. 

Timo Kärkkäinen - -

Työttömyyden kovassa ytimessä on tällä hetkellä merkittävä joukko hyvin pitkään työttömänä olleita. Vuoden 2023 helmikuun työnvälitystilaston mukaan 4 vuotta työttömänä olleita oli 16 000 ihmistä. Kun mukaan lasketaan 3 – 4 vuotta työttömänä olleet, yli 3 vuotta työttömänä olleiden kokonaismäärä on jo 30 000 ihmistä. Kaikista pitkäaikaistyöttömistä noin 1/3 on ollut työttömänä yli 3 vuotta.
Näistä hyvin pitkään työttömänä olleista merkittävä osa ei tule työllistymään koskaan. Heitä ei voida auttaa työvoimapoliittisin keinoin. Syyt ovat moninaiset: osatyökykyisyys, vaikeat terveysongelmat, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat. Ei ole järkeä pitää näitä tosiasiallisesti työkyvyttömiä ihmisiä työttömyystilastoissa ja riippuvaisina työttömyysturvasta, koska he eivät ehkä koskaan kykene täyttämään työttömyysturvan vastikkeellisuuden vaatimuksia. Silti tämä työttömien ryhmä vie valtavasti aikaa ja työtä julkisten työllisyyspalveluiden niukoista resursseista. On sekä näille ihmisille että yhteiskunnalle järkevämpää, että he ovat jonkin muun etuuden piirissä.

Timo Kärkkäinen - -

Osana yleisturvaa etsitään ratkaisu, jolla työttömyysetuuden ja työhakuvelvollisuuden piirissä tällä hetkellä olevat, mutta tosiasiasillisesti työkyvyttömät ihmiset siirretään sellaisen toimeentuloetuuden piiriin, joka on järkevämpi sekä heidän että yhteiskunnan kannalta. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS: Koulutuksen ja oppimisen mahdollisuuksien on jakauduttava tasaisesti, jotta ne edistävät yhteiskunnan turvallista kehitystä kohti sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta.

Mirja Suhonen - -

Muuttaisin ensimmäistä kappaletta eli tätä:”Työmarkkinoilla osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt on nähtävä tärkeänä voimavarana, joita työnantajat työllistävät räätälöityjen julkisten palvelujen tukemana.”Osatyökykyisillä ja vammaisilla on oikeus työhön. Mikäli työllistyminen ei jostain syystä onnistu, heitä voidaan työllistää tarvittaessa räätälöityjen julkisten palvelujen tukemana.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Koulutuksen kautta tarjotaan kaikille mahdollisuudet kasvuun, osaamisen kehittämiseen ja näiden kautta aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittymiseen myös erilaista kaikille. Opetuksessa tunnistetaan erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden tarpeet ja turvataan oikea-aikainen ja riittävä tuki. Tavoitteena on, että kaikki saadaan saada kaikki koulutuksen piiriin ja nostetaan nostaa merkittävästi niin toisen asteen kuin korkea-asteenkin läpäisyä varmistamalla riittävät tukipalvelut. Erilaisten oppimisympäristöjen pitää olla avoimia ulospäin ja Opintokokonaisuuksissa pitää tunnistaa ja tunnustaa laajasti muualla hankittu osaaminen osaksi oppimispolkua ja hyödyntää laajasti koko yhteiskunnan osaamista. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten on luotava valtakunnallinen kriteeristö. Suomessa on oltava maailman parhaat opettajat., ja Opetushenkilöstön hyvinvoinnista, riittävyydestä sekä ja osaamisesta huolehditaan kaikilla koulutusasteilla. Laadukas koulutus turvataan myös korkeatasoisilla, tarkoituksenmukaisilla ja saavutettavilla oppimisympäristöillä, sekä mitoittamalla ryhmäkoot tarpeeksi pieniksi.
 
Kommentti: Avoimet oppimisympäristöt lienee tässä väärä termi, koska esimerkiksi opetusharjoittelukin on oppimisympäristö, kuten myös sähköiset oppimisympäristöt.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Onko tämä oikea kohta maininnalle? Relevanttius? Pitäisikö kriisit kirjoittaa auki?

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Poliittista ohjelmaa läpikäydessä heräsi pohdintaa siitä, pitäisikö kappaleiden järjestys olla erilainen. Jatkuva oppiminen -kappale kannattaisi myös jakaa kahteen osaan -> jatkuva oppiminen omana osiona ja digitaalinen oppiminen omana.

Jasmine Repo - -

Lisäys rivin 331 jälkeen: ”Eroperheissä on mahdollistettava yhteishuoltajuuden jakautuminen aidosti tasan vanhempien kesken. Lähivanhemman ja etävanhemman sijaan on oltava mahdollisuus tasaveroiselle vanhemmuudelle ilman jaottelua. Vanhemmuuden aiheuttamissa kuluissa on otettava paremmin huomioon niin sanotun etävanhemman tilanne. Mikäli osallistuminen on tosiasiallisesti tasaista vanhempien välillä, ei toisen vanhemman tule joutua taloudellisesti ahtaammalle vain etävanhemman statuksen vuoksi. On löydettävä ratkaisu ja keinot, jolla voidaan antaa mahdollisuus vanhempien tasa-arvoisempaan kohteluun.”

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORJAUS JA LISÄYS: Näkökulman on kuitenkin oltava yhteistyötä ja globaalia näkökulmaa painottava. Myös me opimme yhteistyöstä ja mukanaolosta. Globaaliskasvatuksen avulla opimme yhteistyöstä ja mukanaolosta, ja sitä pitää tarjota jokaisella koulutusasteella. Koulutuksen maailmanlaajuisen vaikuttavuustyön osana on huomattava globaalin koulutusmarkkinan arvon kasvu, jossa mukanaolo on edellytys vaikuttavuudelle.
 
Kommentti: Suomen ongelma kansainvälisten osaajien puutteen suhteen ei ole houkuttelevuuden puute, vaan työmarkkinoiden ja lupaprosessien ongelmat. Työnantajia tulee sitouttaa paremmin kansainvälisten osaajien työelämä-sitouttamiseen.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORJAUS: Suomelta odotetaan globaalissa koulutuskeskustelussa ja -toiminnassa kokoaan isompaa roolia ja merkittävää kädenjälkeä. Suomen odotetaan olevan globaalissa koulutuskeskustelussa ja -toiminnassa merkittävä tekijä ja suunnannäyttäjä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORJAUS, KAPPALE UUDESSA MUODOSSA: Yhteiskunnan ja työelämän muutos muokkaa osaamistarpeitamme. Merkittävä tekijä muutoksessa on digitalisaatio, joka muokkaa toimintamalleja, työtapoja ja keinojamme käsitellä tietoa. Aktiivinen kansalaisuus edellyttää kriittistä lukutaitoa; kykyä erotella olennainen tieto informaatiotulvasta. Jokaiselle on taattava riittävät taidot hyödyntää digitaalisia apuvälineitä sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Viimeisten vuosien Viimeaikaisten kriisien keskellä on koko koulutusjärjestelmän tärkeys on noussut entistä vahvemmin esiin. Koko koulutuskenttä varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön luo yhteiskuntaan kestäviä rakenteita ja vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia ja henkistä kestävyyttä. Kriisien keskellä ovat koulut myös oppilaitokset ovat kansainvälistyneet ja monikielistyneet nopeasti. Tämä kehitys on huomioitava kaikessa koulutuksen kehittämisessä. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

POISTO: Tarvitsemme globaalia koulutuspolitiikkaa kansallisten koulutusjärjestelmien rinnalle ja Suomen syytä olla aktiivinen toimija. Ajatus massakoulutuksesta, joka kuuluu kaikille, syntyi 150 vuotta sitten kansallisvaltioiden tarpeisiin. Nyt lapset ja nuoret elävät maailmassa, jossa heillä on monia identiteettejä paikallisesta globaaliin. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS kappaleen loppuun: Euroopan unionin jäsenmaista ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville on tarjottava maksuton koulutus.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

POISTO JA KORVAUS: Peruskoulu on koko suomalaisen koulutusjärjestelmän kruunun jalokivi ja sen kehittämisestä on pidettävä huoli. Koulun pitää olla paikka kasvaa ja oppia kaikille lapsille. Oikein toteutettuna inkluusio mahdollistaa kaikkien lasten oikeuksien toteutumisen täysimääräisenä. Ikävä kyllä inkluusiota toteutetaan liian usein säästökeinona ja tällöin kärsivät erityisesti ne lapset, joilla on neuropsykologisia haasteita tai ovat muuten erityisen tuen tarpeessa. Inkluusiota ei saa käyttää säästökeinona, vaan aidosti oppilaan yksilöllisen oppimisen tukikeinona, koska siitä kärsivät erityisesti ne lapset, joilla on neuropsykologisia haasteita tai ovat muuten erityisen tuen tarpeessa.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS kappaleen loppuun: Ammatillisessa koulutuksessa yleissivistävien aineiden opetus on oltava riittävää kaikkiin jatkokoulutuspaikkoihin hakeutumiseksi. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Kommentti: Työpajatoiminta tulee määritellä tarkemmin, koska toisella asteella on olemassa useanlaista työpajatoimintaa. Tarkoittaako tämä niitä kaikkia vai jotain tiettyä niistä? (koulutuksen ulkopuolelle jääneiden työpajatoiminta, toisen asteen itsensä tarjoama toiminta, korkeakoulujen yhteistyössä tarjottava toiminta)

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

LISÄYS viimeiseen lauseeseen: Luku- kirjoitus- ja laskutaito, mutta myös kielitaito, digitaidot, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat tänä päivänä keskeisiä kansalaistaitoja, joiden vahvistaminen on otettava peruskoulun keskiöön. Näille on löydettävä tilaa lukujärjestyksissä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

POISTO JA KORJAUS: Päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointiympäristöjä, jotka tavoittavat luontevasti jokaisen lapsen ja nuoren perheineen arjen luonnollisissa kehitysympäristöissä. Ne Oppimis- ja hyvinvointiympäristöt tukevat oikea-aikaisesti heidän kasvuaan ja kehitystään oppilaiden kasvua ja kehitystä, mahdollistaen moniammatillisen tuen ja riittävän oppimisen tuen katkeamattomasti koko koulutuspolun ajan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Kommentti: Tynkä kappale. Joko poistettava kokonaan, koska asia on jo mainittu kertaalleen aikaisemmissa osioissa, tai siihen on lisättävä jotain esimerkiksi ryhmien suuruuksista.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Korkeakoulutusta uudistettaessa on myös käytävä läpi kahden erillisen ja osin päällekkäisen korkeakoulujärjestelmän tarpeet. Tavoitteena on yhteistyön esteiden poistaminen ja autonomisten korkeakoulujen organisoituminen ilman turhia hallinnollisia rajoja niin, että yhdessä korkeakoulussa voi suorittaa niin ammatillisia kuin akateemisiakin korkeakoulututkintoja. yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat rinnakkain tarjota toinen toistaan täydentävää koulutusta. Tutkinnoilla on tulevaisuudessakin erilaisia osaamistavoitteita ja -tarpeita, mutta täydentävä yhteistyö opintotarjonnassa antaa valmiudet vastat työelämän tarpeisiin.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Kommentti: Tähän kohtaan sopisi myös korkeakoulujen opiskelijavalintaan liittyviä sisältöjä, kuten ensikertalaiskiintiöstä luopuminen, valintakokeet, valmennuskurssit (hyvä vai huono juttu: huomiona, että niitä aletaan ottamaan jo peruskoulussa), ylioppilaskokeiden pisteytykset hakuvaiheessa sekä avoimen väylän sisäänpääsy). Lisäksi pitää kirjata se, että koulutus tulee olla jatkossakin maksutonta myös korkeakoulu-asteella.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORJAUSEHDOTUS: Suomi on jatkuvan oppimisen edelläkävijä

Jyrki Koskinen - -

Yksinasuvien kotitalousvähennys korotetaan kaksinkertaiseksi samalle tasolle kuin kaksihenkisen kotitalouden kotitalousvähennys. (Turun demarien tekstimuoto on huono koska sen voi ymmärtää  tai antavan mahdollisuuden kotitalousvähennyksen laskevan.)

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

EHDOTUS KOKO KAPPALEEN UUDELLEENMUOTOILUSTA (korvaa alkuperäiset kappaleet):
Kaikilla on oltava oikeus ja mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sekä hankkia uutta tietoa koko työuransa ajan. Aikuiskoulutuksen tulee vastata peruskoulutuksen ja yleissivistyksen tarpeisiin. Koko työikäisellä väestöllä tulee olla suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto. On ihmisiä, jotka tarvitsevat toisen mahdollisuuden oppia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia perustaitoja. Työikään tulevat ikäluokat eivät riitä täyttämään työmarkkinoiden tarpeita.

Kaikilla on oltava oikeus ja mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sekä hankkia uutta tietoa koko työuransa ajan. Aikuiskoulutuksen tulee vastata peruskoulutuksen ja yleissivistyksen tarpeisiin. Koko työikäisellä väestöllä tulee olla suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto. On ihmisiä, jotka tarvitsevat toisen mahdollisuuden oppia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia perustaitoja. Työikään tulevat ikäluokat eivät riitä täyttämään työmarkkinoiden tarpeita. Katseet täytyy kääntää kaikkien työntekijöiden osaamisen kehittämiseen yhteistyössä työnantajien kanssa.
 
Yhteiskunnan ja koulutuksentarjoajien on tunnistettava nopeasti nousevat ja alueelliset koulutustarpeet ja vastattava niihin joustavasti ja ketterästi. Tiiviit, nopeasti osaamistarpeiden muutoksiin reagoivat koulutuskokonaisuudet ovat olennainen ovat kaikkien koulutusasteiden toimintaa. Yhteiskunnassa on myös tunnistettava ja tunnustettava nykyistä paremmin koulutuksen ulkopuolella, kuten päivittäisessä työelämässä, hankittu osaaminen.
 
Yhteiskunnan on kiinnitettävä jatkuvassa oppimisessa huomiota oppimiseen tarvittavaan ajankäyttöön sekä elinikäiseen ohjaukseen. Yleisturva mahdollistaa opinnot kaikissa elämänvaiheissa tarjoten riittävän sosiaaliturvan tason niin tutkintoon johtavassa kuin täydentävässäkin koulutuksessa.
 
Kasvavat koulutustarpeet vaativat laajempaa rahoituspohjaa ja olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamista. Jatkuvan oppimisen rahoitukseen on saatava vahvemmin mukaan työnantajat. Julkisesti tuetun aikuiskoulutuksen on keskityttävä erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen.

 

Vapaa sivistystyön on edistettävä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti yhteiskunnan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena ovat ihmisten hyvinvointi sekä kansanvaltaisuus ja moniarvoisuus. Vapaan sivistystyön saavutettavuutta on parannettava tavoittamaan kaikki yhteiskuntaluokasta riippumatta. Vapaan sivistystyön resursoinnissa on huomioitava sen sivistys- ja kulttuuripääomaa vahvistava rooli.
 

Jatkuva oppiminen ja osaamisen päivitystarpeiden ennakointi ovat parasta turvaa globaaleissa työn, teknologian ja maailman muutoksissa. Meidän tulee luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, joka antaa raamit jatkuvalle oppimiselle sekä työuran aikaisen osaamisen kehittämiselle. Lainsäädäntöön tulee kirjata koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen sekä jatkuvan oppimisen rahoittaminen eri koulutusasteilla. Lähtökohtana on, että kaikilla on oikeus jatkuvaan oppimiseen tulotasosta tai koulustaustasta riippumatta.

Timo Kärkkäinen - -

Selvityshenkilö Tarja Filatovin vuonna 2013 välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tekemään raporttiin sisältyneessä kyselyssä TE-toimistoille nämä arvioivat, etta 500 päivää työttömyysetuutta saaneista liki 20 prosenttia ei tule koskaan työllistymään avoimille eikä ns. välityömarkkinoille. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORVAUSEHDOTUS KOKO KAPPALEEN UUDELLEENMUOTOILUKSI (korvaa alkuperäisten kappaleiden muotoilun):

Suomen globaali menestys 2030- luvulla rakentuu koulutuksen, sivistyksen, tieteen, tutkimuksen, osaamisen ja innovaatioiden varaan. Nämä ovat keskeinen keino, kun ratkaisemme kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla ilmastonmuutoksen kaltaisia nykyisiä ja tulevia globaaleja haasteita.
 
Tiedon ja osaamisen monopoli ei kuulu yksittäisille toimijoille, vaan osaaminen on hajautettava yhteiskunnan eri sektoreille ja toimijoille. Julkiset rajapinnat avataan yhteiskunnan eri toimijoiden hyödynnettäväksi turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Näin innovaatioille on tarjolla hyvä kasvualusta. Julkisen sektorin esimerkillä kannustetaan yksityisen sektorin toimijoita yhteistyöhön tiedon ja datan hyödyntämisessä.
 
Julkisella rahoituksella tai julkisista palveluista tuotettu tieto on oltava julkisesti omistettua ja yhteiskunnan avoimessa käytössä. Esimerkiksi yksityisten toteuttamiin tietojärjestelmiin tallennettu terveys- tai muu asiakastieto tulee olla julkisen toimijan omistamaa ja hyödynnettävissä.
 
2030-luvulla tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetään neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tutkimuksen ja muun kehitystoiminnan rahoituksen on tulevaisuudessa jakauduttava nykyistä tasaisemmin luonnontieteellisten ja tekniikan alojen, sekä humanistis, -yhteiskunta, -ja kasvatustieteellisten alojen välillä. Kuitenkin yhteiskunnan sen hetkiset tarpeet huomioiden. Tämä onnistuu, kun julkinen ja yksityinen sektori toimivat sujuvassa yhteistyössä kummallekin ominaisia vahvuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda eri alojen suomalaiset osaamisklusterit, jotka ovat globaalissa vertailussa huipputasoa.
 
Tiedeyhteisömme on oltava kansainvälisesti vetovoimainen ja tutkimuksen laadullisesti maailman kärkeä. Kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa on tehtävä kansainvälisesti tunnustettua korkealaatuista tutkimusta Tutkijoiden edellytyksiä keskittyä päätoimisesti tutkimukseen on parannettava. Tutkimuksen rahoitusprosessia on helpotettava.

 

Monipuolisen tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden on oltava läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. Päätöksenteon on oltava tiedeperustaista. Julkisilla varoilla tehtävän tutkimuksen tuloksien ja julkaisujen on oltava koko yhteiskunnan hyödynnettävissä.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

MEIDÄN EHDOTUKSEMME NOSTOIKSI:
• Nostetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettävän rahoituksen määrää kohti neljää prosenttia bruttokansantuotteesta.
• Luodaan eri alojen osaamisklusterit, jotka ovat globaalissa vertailussa huipputasoa.
• Avataan julkiset tietorajapinnat yhteiskunnan eri toimijoiden hyödynnettäväksi turvallisuusnäkökulmat huomioiden.
• Julkisilla varoilla tehtävän tutkimuksen tuloksien ja julkaisujen on oltava koko yhteiskunnan hyödynnettävissä

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORVATAAN:
Korkeakoulutusta kehitetään niin, että tulevaisuudessa opintojen ristiin suorittaminen, tunnistaminen ja tunnustaminen on sujuvampaa korkeakoulukentän duaalimallin eri puolilta.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORVATAAN:
Koulutus on maksutonta kaikille peruskoulusta korkeakouluun.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Mitä tarkoitetaan tässä yhteydessä nuorilla ikäluokilla? Nuoret ikäluokat voidaan tulkita monilla eri tavoilla. Ehdotuksemme on eduskuntavaaleissakin käytetty alle 35v.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

TÄMÄ POIS.
Opintojen nopeaa suorittamista ei tarvitse korostaa. Opiskelijat sekä korkeakoulut kohtaavat jo nyt tarpeeksi suuria paineita suoritusnopeuden kanssa.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

KORVAUS: Tehdään Suomesta jatkuvan oppimisen mallimaa edelläkävijä. Meidän tulee luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, joka antaa raamit jatkuvalle oppimiselle.

Jyrki Koskinen - -

Lauseen perään lisäys: ”erityisesti aloilla, joilla on työvoimapula kuten lääkärikoulutus.” 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

Kommentti:
Kokonaisuudesta puuttuu teemoja, jotka haluaisimme vielä nostaa esille.

Korkeakoulujen riittävä perusrahoitus (erityisesti AMK)
ylioppilas- ja opiskelijakuntien toiminnan rahoittaminen. Nämä tahot hoitavat korkeakoululainsäädännön asettamia tehtäviä. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen vaatii varoja, joita etenkään opiskelijakunnilla ei ole automaatiojäsenyyden puutteen vuoksi.
Jos yleisturvamallia ei saada voimaan, opiskelijoiden toimeentulo tulee huomioida riittävästi muilla tavoilla. Myös asumispolitiikka. Opintoraha ei saa olla lainapainotteinen edes murrosvaiheessa.
Asumiseen liittyvät yhteisöllisyystekijät
Harrastustoiminnan ja yhdistysten tukien olemassaolo
Harjoitteluiden palkattomuus. Harjoitteluista pitää maksaa riittävä taloudellinen korvaus myös opiskelijoille.
Jatkotutkinto-opiskelijoiden haasteet: miten apurahoilla voi opiskella, miten ne vaikuttavat tukiin. Mitkä ovat perusteet jatkotutkinto-opiskeluun?
Jos opiskelijamääriä lisätään, rahoitusta on lisättävä täysimääräisesti.

Jyrki Koskinen - -

Lauseeseen ”Kolmas sektori osallistuu tiiviisti työvoimapalvelujen kehittämiseen” lisäys ”Kolmas sektori osallistuu tiiviisti työvoimapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen”. Yksityiset yritykset tuottavat nykyään kasvavan määrän työllisyydenhoidon palveluja. Kolmas sektori toteuttaa myös näitä palveluja eikä vain osallistu kehittämiseen. 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - -

POISTO: Korkeakoulujen ympäristön on oltava esteettömiä, digiesteettömiä ja saavutettavia. 
Kommentti: Digiesteettömyys ei ole vakiintunut termi suomen kielessä. Lisäksi se tuo lauseeseen turhaa toistoa.

Jyrki Koskinen - -

Lisäys: Kuntouttavaa työtoimintaa laajennetaan sosiaalihuollon palvelusta myös kuntien työllisyydenhoidon välineeksi eli palautetaan toimintamalli, joka loppui hyvinvointialueuudistuksessa kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueille…. konkreettisesti tässä voisi myös selvittää mahdollisuudet palauttaa kuntouttava kunnille TE2025 uudistuksessa. 
Kommentti Työkanavaan. Työkanava on ollut käynnissä noin vuoden, kustannukset varmaan 2-3 miljoonaa ja työllistyneitä muutamia joten yhden työllistyneen henkilön hinnaksi muodostuu esimerkiksi 100.000 euroa. Järkyttävän kallista rahan hukkaamista. Itse olen työllistänyt muutama vuosi sitten henkilöitä hintaan 500 euroa per työllistynyt. 

Socialdemokratiskt Forum - -

Teksti, joka alkaa sanoilla ”Siksi korkeakoulutus pidetään…” ja loppuu sanoihin ”opintojen suorittaminen”, muokataan seuraavalla tavalla:
”Siksi korkeakoulutuksesta tehdään maksutonta kaikille kansalaisuudesta riippumatta, korkeakoulujen aloituspaikkoja on yhä lisättävä ja samalla mahdollistettava nykyistä helpommin korkeakouluopintojen valmentavien opintojen suorittaminen.”

Kaarin Taipale - -

TKI-toiminnalla on RATKAISEVA/KESKEINEN rooli uusien työpaikkojen synnyttämisessä.

Kaarin Taipale - -

(Tuo on jo tullut tuossa kappaleessa ilmaistuksi.)

Mona Roininen -

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys. Lisätään kappaleen loppuun seuraavat virkkeet: ”Alustatalouden kasvu ja työelämän  murroksen kiihtyminen edellyttävät työntekijöiden järjestäytymisoikeuden tukemista kotimaassa ja ulkomailla. Ammattiyhdistysliikkeen asemaa tulee vahvistaa sekä lainsäädännön että käytännön työelämän tasolla erityisesti aloilla, joissa epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä”

Kaarin Taipale - -

Teksti kuulostaa kovin kristillisdemokraattisen perhekeskeiseltä. Voisiko jonnekin ujuttaa käsitteen “lapsen oikeudet”, koska niistä kai tässä myös on perimmältään kysymys?

Kaarin Taipale - -

Kiertotaloudella kohti resurssien/raaka-aineiden kestävää käyttöä
(Ei ole kyse vain ‘ekologiasta’ vaan myös esimerkiksi taloudellisesta kestävyydestä.)

Arseniy Lobanovskiy - -

Sanojen ”Siksi korkeakoulutus pidetään edelleen maksuttomana” ja ”, korkeakoulujen aloituspaikkoja” väliin lisätään seuraava teksti: ”ja siitä tehdään maksutonta kaikille kansalaisuudesta riippumatta”.

sulje kommentit